A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány főbb programjai és tevékenysége 2011-2022

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány többek között működteti a Kárpátaljai Felsőoktatási Tehetséggondozó Tanácsot, Kárpátaljai Tehetségsegítő Tanácsot, Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégiumot, szervezi a Fiatal Kutatók Konferenciáját, Tudományos Diákköri Konferenciát, a Tehetségsegítő Szakmai Tantárgyfelelősök munkáját, 15 tehetségpontot egész kárpátaljai lefedettséggel. Tehetségnapot szervez. Lebonyolítja a Soós Kálmán ösztöndíjprogramot. Az Alapítvány sokat tesz azért, hogy felkutassa és támogassa a művészetben, színjátszásban, sportban és népzene-néptáncban tehetséges fiatalokat. Ezért is szervezi meg a „Szól a Fülemüle!” – Kárpátaljai népzenei és néptánc tehetségkutató versenyt, a Buzánszky Jenő Labdarúgó Kupát és a Zupkó József Nemzetközi Kézilabda Emléktornát. Emellett a nyári időszakban különböző táborokat szervez, mint például a Jankovics Mária Alkotótábor, Színjátszó tábor, Sport tábor, Néptánc és népzenei tábor, stb.

 

 1. 15 Tehetségpont működtetése

2011-ben 6 tehetségpontot hoztunk létre teljes kárpátaljai lefedettséggel, az alábbi körzetekben: Ungvár, Nagydobrony, Bátyú, Beregszász, Tiszaújlak, Aknaszlatina, majd 2012-ben még kettőt Munkács és Mezővári központokkal a nagy érdeklődés és a gyerekek magas részvételi száma miatt. 2018-ban a Tiszaújlaki tehetségpont helyett létrejött a Péterfalvai. 2019-ben egy évig működött a Kőrösmezői Tehetségpont. 2021-től immár 15 tehetségpontban zajlanak a foglalkozások.

A Tehetségpontok célja a tehetséges gyerekek felkutatása és felkarolása. A különböző tantárgyi csoportokban – matematika-informatika-fizika, biológia-kémia-földrajz, irodalom-történelem-művészettörténet, magyar nyelv-ukrán nyelv-angol nyelv, tanítói – zajló foglalkozásokra szombatonként kerül sor a fent említett körzetekben, ahol mintegy 2000 gyermek vehet részt az oktatásban. A foglalkozásokon különböző korosztályokban vehetnek részt a tanulók: 3-4. osztály, 5-6., 7-8. és 9-11. osztály. A fiatalok, Kárpátalja valamennyi magyar iskolájából beutaznak a 9 Tehetségpontba, szeptembertől-decemberig és részt vesznek a tanórákon. Az Alapítvány biztosítja számukra az utaztatást és az étkezést. Az iskolán kívüli tananyagot a tantárgyi felelősök dolgozzák ki, akik iskolai és felsőoktatásban dolgozó szakemberek, így az esélyegyenlősség jegyében minden Tehetségpontban egyforma tananyag alapján és egyforma technikai eszközök segítségével sajátíthatják el a gyerekek tananyagot. Fontosnak tarjuk, hogy januártól-májusig a Tehetségpontokban kiemelkedő eredményeket elért gyerekek eljussanak a KMPSZ tanulmányi versenyeire, és ott megmérettessenek a különböző tantárgyakból.

A „Genius” Jótékonysági Alapítvány, a magyar kisebbség esélyjavító, társadalomépítő programjának aktív résztvevője. 11 éves fennállása óta meghatározó szervezetként működik a magyar tehetséggondozásban. Számos egyéb tevékenysége mellett a tehetséggondozás fejlesztését szolgáló tudományos kutatások támogatása is az Alapítvány szakmai munkájának részét képezi.


 

2. Ady Endre ösztöndíjprogram

A pályázatot a kárpátaljai magyar nyelvű oktatásban részt vevő, magyar nemzetiségű, 6–11. évfolyamon (közép- vagy általános iskolában) tanuló, kiemelkedően tehetséges és szociálisan hátrányos helyzetű tanuló, mint magánszemély adhatja be, ösztöndíj támogatás céljából. A pályázatokat szakmai bizottság értékeli, pontozza, melynek eredményeként évente 24 tanuló részesülhet ösztöndíjban.

Az Ady Endre ösztöndíjprogramra benyújtott pályázatok száma:

 1. „Szól a Fülemüle!” Kárpátaljai népzenei és néptánc tehetségkutató

A program 7 és 14 év közötti hagyományápoló zenekarok, néptáncosok versenye, amelyre nevezni az autentikus magyar népzene és néptánc bármely tájegységéhez kötődő produkcióval lehet.  A versenyt amatőr népzene, néptánc területén tevékenykedő gyermekek számára írjuk ki. A versenyre a tanulót/-kat, az oktatási intézmények, művészeti egyesületek, együttesek nevezhetik be, egyéni nevezések esetén szülői igazolás szükségeltetik. Egy intézmény több kategóriában és kategóriákon belül több előadással is nevezhet. Pl. tánc: egyéni- és páros vagy csoportos, népzene: egyéni és együttes. A verseny során legalább két különböző produkció bemutatása kötelező. A versenyen csak és kizárólag gyerekek indulhatnak. Más műfajok stíluselemeit, hangszereit, motívumkészletét vagy elektronikát használó feldolgozásokkal jelentkezni nem lehet. Az értékelésnél előnynek számít: a versenyző saját tájegysége hagyományainak bemutatása, az előadók életkori sajátosságainak figyelembe vétele, a gyerekfolklór műfajainak és a hagyományos gyermekélet szokásainak megjelenítése, az autentikus népviselet. A verseny elődöntője áprilisban, a döntője májusban zajlik Beregszászon, a Főiskolán. Az ukrán-orosz háború miatt 2022-ben a fordulók augusztus és októberre kerültek halasztásra. Az elődöntőből tovább jutó – maximum 15 produkció – előadói a döntőt megelőzően kétnapos felkészítő táborban vesznek részt. A program indításakor magyarországi versenyzők is benevezhettek a tehetségkutatóba, azonban ez napjainkban már nem engedélyezett, mivel a kárpáltjai versenyzők nem egyenlő esélyekkel indulnak a magyarországi versenyzőkkel szemben.

 1. Elektronikus tehetséggondozás

A program a Tehetségpontok 6-11. osztályos diákjai számára 2 fejlődési lehetőséget biztosít. Az első a Szilencium nevet viseli, amely matematikából valamint magyar nyelv és irodalomból nyújt segítséget a résztvevők számára. A program egy internetes online fejlesztés és verseny, amely 100 ezer feladattal kész felkészíteni a diákokat például az emelt szintű érettségi vizsgára, de az általános és középiskolásokat is korszerű módszerekkel zárkóztatja fel. A Szilencium program 3 kategóriában nyújt képzést: felvételi vizsga, szövegértés és témaköri feladatlapok által, melyekből a nebulók hetente kötelesek felmérő feladatsort megoldani. A másik lehetőség egy mentorprogram idegen nyelvből. Hasonló módon internetes képzést jelent, melynek elnevezése: Mentors az egyénre szabott nyelvoktatás. Használatával olyan korszerű módszerekkel tanulhatnak a diákok idegen nyelven, melyek gördülékenyebben segítik őket akár a B2-es szintű nyelvvizsgák sikeres teljesítéséhez.

A program 2013-ban kezdődött. Sajnos támogatás hiányában az elmúlt években nem került megvalósításra, azonban tervezzük ennek folytatását.

 

 1. „Tehetséggondozás a humántudományok útján” című 30 órás képzés

A képzés segítséget kívánt nyújtani az ukrajnai és a magyarországi érettségi vizsgák sikeres megírásához. További célja a kárpátaljai fiatalok identitástudatának és a szülőföldjükhöz való ragaszkodásának erősítése.

A program további célja a középiskolás diákok honismereti tudásának bővítése, nemzeti identitásuk erősítése a nyelvészet, irodalomtudomány és történelemtudomány segítségével.

A képzés alatt elsőrendű szempont az interaktivitás és a foglalkoztatás. Különböző módszerek alkalmazásával valósítanak meg olyan célokat, melyek a diákoknak lehetőséget ad minél jobban elsajátítani a történelmi forrásokkal való munkát, legyen szó írásos vagy vizuális forrásokról. Vidékünk történelmi múltjának vizsgálata is fontos szerepet kap a foglalkozásokon. A képzésen hangsúlyt fektetnek a tudáson alapuló kreativitásra és alkotói tevékenységre is. A retorika és dialektika bizonyos érvek és ellenérvek ütköztetésének gyakorlásával a diákok önismerete, empátiája és érzelmi intelligenciája fejlődik.

A képzés programját tanulmányi kirándulások is színesítik, melyeknek a célja, hogy főképp vidékünk nevezetességeit nemcsak olvasmányos emlékként, hanem megtapasztalt emlékként is megéljék a diákok. A kirándulások alkalmával interaktív csapatjátékok, felfedező túrák valósulnak meg a fiatalok kreativitásának fejlesztése és társas-érzelmi képességeinek erősítése érdekében.

A program két szakmai felelősei a 2020/2021-es tanévig Snicer –Pobránszky Gabriella, a Jánosi Középiskola tanára, valamint Nedbál Klára, a Beregszászi Bethlen Gábor Gimnázium tanára voltak. A 2021/2022-es tanévtől 4 szakmai felelőse van a programnak külön a magyar nyelv és irodalom és külön a történelem csoportnak. A magyar szakcsoport szakfelelősei: Hnatik-Riskó Márta, a Beregszászi Bethlen Gábor Líceum magyar nyelv és irodalom tanára és Király Katalin, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziumának magyar nyelv és irodalom tanára. A történelem szakcsoport szakfelelősei: Nedbál Klára, a Beregszászi Bethlen Gábor Líceum történelem tanára és Szamborovszkyné Dr. Nagy Ibolya, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Történelem és Társadalomtudományi Tanszékének oktatója, az Apáczai Csere János Könyvtár igazgatója.

 1. Tantárgyi versenyekre felkészítő tehetséggondozó hétvégék

Alapítványunk olyan tehetséggondozó hétvégéket szervez, ahol csak egy tantárggyal foglalkoznak a nebulók és készülnek az országos, kárpát-medencei és nemzetközi versenyekre. Erre az alkalomra a választott tantárgyból a megyei versenyeken 1-10. helyezést elért diákok kapnak meghívást.  A program háromszor harám napos foglakozás keretén belül valósul meg. A program 5–11. osztályos korosztálynak szól és mind a 9 tehetségpontból érkezhetnek gyerekek a beregszászi Tehetségpontba, azaz a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolára.

A program célja, hogy még jobban elmélyítsék, bővítsék tudásukat a résztvevők. A hétvégék során kiváló szaktanárok foglalkoznak a gyerekekkel.

Jelenleg a háromszor három napos tehetséggondozó műhelyek matematikából, biológiából, földrajzból, kémiából, magyar nyelvből és irodalomból, történelemből, angol és ukrán mint idegen nyelvből valósulnak meg, azonban terveink között szerepel a program kiterjesztése valamennyi tantárgyra. A résztvevők száma évről-évre nő.

 

 1. „Alkoss kedvedre!” c. rajzpályázat

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány rajpályázatot hirdet minden évben „Alkoss kedvedre!” címmel azok számára, akik szeretnek rajzolni és szeretik a nyári táborokat. A pályázaton helyezést elért 10-16 éves diákok meghívást kapnak a nyaranta megrendezésre kerülő Jankovics Mária Alkotótáborba. A rajzokat technika megkötése nélkül, A3-as méretben készülhetnek különböző témakörökben.

 1. Kárpátaljai Tehetségnap

Alapítványunk minden éven egy alkalommal, június első szombatján megszervezi a Kárpátaljai Tehetségnapot, amely egyben a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány tanévzáró ünnepsége, ahová a 9 tehetségpontból a legjobb tanulókat hívjuk meg, évente 400-500 fő vesz részt rajta. A fiatal tehetségek neves, sokat bizonyított, példaértékű kárpátaljai és anyaországi előadók, művészek előadásait tekinthetik meg. A legjobb zenész, táncos és művész tehetségek mutatkoznak itt be. A rendezvény fellépői az adott tanév: Átal mennék én a Tiszán… népdal éneklési verseny, a Költészetnapi szavalóverseny első három helyezettjei, a „Szól a Fülemüle!” – népzenei és néptánc tehetségkutató mind az öt kategóriájának nyertesei stb. Ezen a napon elismerő oklevelek, díjak átadására is sor kerül, illetve a „GENIUS” Alapítvány ezen a napon adja át az éves ösztöndíjakat is az Ady Endre és a Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium ösztöndíjprogramban részvevők számára.

 

 1. Buzánszky Jenő Labdarúgó Kupa

Buzánszky Jenő neves magyar futballista, a nemzet sportolója, olimpiai bajnok. Szerettük volna munkásságát példaként állítani a kárpátaljai fiatal sporttehetségek elé.  A rendezvény célja továbbá a labdarúgás népszerűsítése, hagyományteremtés, a Kárpát-medence ifjú labdarúgó tehetségeinek felkutatása, erősítése, támogatása, valamint további nemzetközi sportkapcsolatok építése. Az ötlet onnan jött, hogy 2013. november 25-én volt a 60. évfordulója a londoni 6–3-nak, és ebből az alkalomból a Kossuth Rádió egy tematikus napot is szentelt az eseményeknek és ismét lejátszották a 90 percet teljes egészében, amire korábban még nem volt példa. Emellett Magyarországon ugyan már van Buzánszky Jenő-torna, ám a külhoni magyarság körében még nem volt ilyen. Az első alkalommal a tornára az Ungvári Tehetségpontban került sor, ahol maga Buzánszky Jenő is jelen volt és nyitotta azt meg.


 1. Zupkó József Nemzetközi Kézilabda Emléktorna

A rendezvény célja a kézilabda népszerűsítése, az ifjú tehetséges kézilabdázó lányok felkutatása, versenylehetőség biztosítása, valamint további nemzetközi sportkapcsolatok építése és végül, de nem utolsósorban tisztelgés Zupkó József érdemes edző emléke előtt.  Az emléktornán a Kárpát-medence bármely országából érkező csapatok reszt vehetnek.


 1.  Nyári táborok

A nyári időszakban a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány számos tábort szervez.

2011 óta minden évben megvalósul a Népzenei és Néptánc Tábor. Nagy népszerűsége miatt 2018-tól két helyszínen szervezzük meg azt: Nagydobronyban, amely az Ung vidéki nevet és Beregszászon, ami a Bereg vidéki nevet viseli. Az iskolákban nem kap megfelelő hangsúlyt a zenei nevelés, illetve a népzenei hagyományok ápolása, ezeket a hiányokat is pótolni kívánja a tábor, amellett, hogy a gyerekeknek tartalmas nyári programot kínál. Gyakorlati és elméleti képzés is biztosítja a táborozók zenei fejlődését, mely hangszeres és táncképzést is magába foglal, kárpátaljai és anyaországi szakemberek, művészek bevonásával, ezen kívül különböző szabadidős tevékenységekkel igyekszünk jó időtöltést biztosítani a gyerekeknek a tábor öt napja folyamán. Évente 60-70 gyermek vesz részt ezekben a táborokban.

A Jankovics Mária Alkotótábor a nyári program keretein belül tervezett másik esemény, mely elsősorban a képzőművészetek, rajz, festészet, illetve kézművesség iránt érdeklődő iskolásokat szólítja meg, főleg kárpátaljai művészek bevonásával, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola bázisán. Jankovics Mária fiatalon meghalt kárpátaljai festőművész volt, aki Kárpátalja egyetlen magyar nyelvű gyermeklapjának a KMPSZ által alapított Irkának az arculattervezője, grafikusa volt haláláig, így szeretnénk emlékét megőrizni és munkásságát példaként állítani a gyerekek elé. A fiatalok rajz- és festészetelmélet tanulása mellett kipróbálhatják készségeiket a gyakorlatban is, illetve megismerkedhetnek a kerámiakészítés, agyagozás és szobrászat alapjaival is. Évente 80-100 gyermek vesz részt a táborban.

A Színjátszó tábor olyan 12-16 éves kor közötti iskolásoknak szól, akik érdeklődnek a színjátszás iránt. A program elemei minden nap azonosak: színészmesterség, színpadi mozgás, beszédtechnika, improvizációs munka. Az oktatók kárpátaljai és magyarországi dráma tanárok és színészek. Az esemény azok részére kerül megrendezésre, akik szeretnék kipróbálni magukat a színpadon és szeretnék bemutatni színészi tehetségüket a táborzáró előadásáon. A tábor maximális létszáma 35 fő.

A Fókuszban a tehetség a sport terén sporttáborba 12-17 éves kor közötti iskolások jelentkezését várjuk. Elsősorban a sportolás, versenyzés kedvelőinek a figyelmét szeretnénk felkelteni, akik egyéb fiatalokkal szeretnék összemérni erejüket. Az alábbi sportolási tevékenységekre van lehetőség a tábor folyamán: labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, röplabda, futás, asztalitenisz, sakk és csocsó. A tábor maximális létszáma 40 fő. Három fő helyszínen valósul meg sport táborunk: Beregszász (Bereg-vidéki Sport tábor), Nagydobrony (Ung-vidéki Sport tábor) és Péterfalva (Ugocsai Sport tábor).

2022-től a sport táborok újabb szirmát bontotta ki az Alapítvány, hiszen megszervezte a Brazil Jiu Jitsu harcművészeti tábort, melyre jelentkezhetett minden A harcművészeti táborba többségében olyan gyerekek jelentkeztek, akik korábban már megismerkedtek a BJJ alapjaival a Nagyszőlősi Brazil Jiu-Jitsu harcművészeti Sportiskolában. Összesen 91, 5–15 éves fiatal nyújtotta be jelentkezését.

A „Minden egész eltörött” című gitár és ének tábor helyszíne a Kisgejőci Egry Ferenc Líceum. A programra a gitározás, zene és ének iránt érdeklődő 10-16 éves korú fiatalok jelentkezhetnek, maximum 20 fő. ,

A Vers tábor megvalósítása éveiben először a Kisgejőci Egry Ferenc Líceumban, majd a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziumában került megrendezésre. A táborra olyan 8-16 éves fiatalok jelentkezhettek, akik érdeklődnek a versek és a szavalás iránt. A tábor maximális létszáma 30 fő.

Pedagógiai Szaktábor: „Értem és szemléltetem - hogyan mutassam be minél közérthetőbben azt, amit tudok?” - SEGÉDANYAGOK HASZNÁLATA A FŐISKOLAI OKTATÁSBAN RÉSZTVEVŐ PEDAGÓGUSJELÖLTEK SZÁMÁRA címmel. A szaktábor a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola bázisán valósult meg, melyen a főiskola hallgatói vettek részt. A tábor célja az oktatásban használható különböző tematikus, oktatást segítő eszközök sokszínűségének bemutatása.

 1. „ZeneVarázslat” című képzés és hangverseny

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 2020-tól szervezi meg a „ZeneVarázslat” című képzést és hangversenyt. A program célja, hogy minél közelebb hozza a gyermekekhez a klasszikus zenét. A rendezvény szakmai referense Várnagy Andrea Márka-díjas, Liszt Ferenc-díjas magyar zongoraművész volt. Elsősorban olyan gyermekek jelentkezését várjuk, akik 8-16 év közöttiek és legalább 1 éve tanulnak zongorázni. A növendékek – maximum 20 fő – zenetanárukkal együtt vesznek részt a 30 órás képzésen, amit egy előválogató előz meg és egy hangversennyel zárul. A programot sikeresen elvégzett hallgatók ösztöndíjat és kottacsomagot kapnak.

 1. Fiatal Kutatók Konferenciája

A magyar tudomány napjára az Alapítvány Fiatal Kutatók Konferenciáját szervez. Célja, hogy a különböző tudományágak területén kutató doktorandusok és doktor jelöltek, vagy tanulmányaikat főiskola, egyetem után is folytatni vágyó fiatalok és kutatásaik számára biztosítson bemutatkozási lehetőséget, ahol különböző szekciókban jeles szakemberek adnak tanácsot kutatásaik elmélyítéséhez az előadóknak.

14. Tudományos Diákköri Konferencia

Az Alapítvány, főként a kárpátaljai magyar felsőoktatásban tanulók számára, az ukrán tudomány napjához kapcsolódva Tudományos Diákköri Konferenciát szervez. Azonban az elmúlt három évben a rendezvény kárpátmedenceivé nőtte ki magát, mivel fiatal kutatók, diákok, a Kárpát-medence különböző felsőoktatási intézményeiből is részt vesznek a tanácskozáson. A konferencia célja, hogy a különböző tudományágak területén kutató főiskolai és egyetemi hallgatók számára biztosítson előadási lehetőséget, ahol különböző szekciókban jeles szakemberek zsűrizik az előadókat és látják el őket hasznos tanácsokkal a további kutatásaikra vonatkozólag. Kárpátalján ez az egyetlen olyan konferencia, ahonnan a részt vevő előadók 1-3 helyezettjei kijuthatnak az Országos Tudományos Diákköri konferenciára, amit az Országos Tudományos Diákkori Tanács szervez két évente. Évente 30-40 előadó vesz részt a konferencián, 7-9 szekcióban a kárpát-medence különböző felsőoktatási intézményeiből.

 1. Kárpátaljai Magyar Zrínyi Ilona Szakkollégium

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola által létrehozott Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégiumot 2011 óta működteti „Genius” Jótékonysági Alapítvány. Jelentkezni júniustól szeptemberig van lehetőségük a kutatásukat Kárpátalján végző kárpátaljai főiskolai vagy egyetemi hallgatóknak. A szakkollégiumra a 3–5. évfolyamokon nappali tagozaton tanuló, kiváló eredményeket felmutató diákok pályázhatnak, egy tudományos témával és doktori fokozattal rendelkező tutoraikkal. Az ösztöndíj minden tanév 10 hónapjára szól. Felvételi vizsga minden év szeptemberében zajlik.

 

Intézmény

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

21

20

15

13

11

18

9

22

20

9

Ungvári Nemzeti Egyetem

4

4

2

3

8

7

3

5

1

3

Munkácsi Állami Egyetem

0

0

1

0

1

0

0

1

0

0

Összesen

25

24

18

16

20

25

12

28

21

12

 
 1. Soós Kálmán ösztöndíjprogram

Az ösztöndíjprogram célja, hogy a Kárpátalján működő magyar nyelvű felsőoktatási szakok és intézmények együttműködését elősegítse. Segítse azokat a magyar hallgatókat, akik felsőoktatási szakjukat nem tanulhatják magyar nyelven, illetve ösztönözze a régióval kapcsolatos kutatómunkák végzését. Az ösztöndíjprogram a következő alprogramokból tevődik össze:

Kárpátaljai Vándoregyetem

A Vándoregyetem célja, hogy a kárpátaljai magyar nyelvű felsőoktatásban dolgozó tanárokat és kutatók valamennyi, Kárpátalján magyar nyelven oktató felsőoktatási intézményben bemutathassák kutatási témájukat. A pályázatra olyan magyar nemzetiségű tanárok, vagy kutatók jelentkezését várjuk, akik valamely kárpátaljai felsőoktatási intézményben munkaviszonnyal rendelkeznek, és általános érdeklődésre számot tartó témával előadást kívánnak tartani az Ungvári Nemzeti Egyetemen, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán és Szent Gellért Római Katolikus Szakkollégiumban. Évente 4-10 előadó van.

Magyar nyelvű oktatási jegyzetek és magyar nyelvű szaknyelvi szótárak készítése

Az alprogram célja, hogy azoknak a felsőoktatásban oktatott tárgyaknak az esetében, amelyekhez magyar nyelven nincs, vagy hiányos, esetleg nem megfelelő az oktatási jegyzet- és szaknyelvi szótár ellátottság, támogassa a magyar nemzetiségű oktatók jegyzet és szótár készítését. A pályázatra legalább 90 oldal (Times New Roman betűtípus, 12 pontos betűméret, 1,5-es sorköz) terjedelmű oktatási jegyzettel, vagy szaknyelvi szótárral.

Minden évben egyre több lektorált oktatási jegyzet jelenik meg honlapunkon, ami segíti a hallgatók tudásának elmélyítését.

Kárpátaljai vonatkozású kutatások támogatása

Olyan magyar nemzetiségű diákok támogatása a cél, akik az elmúlt két tanévben írták és védték meg szakdolgozatukat valamelyik kárpátaljai felsőoktatási intézményben, és szakdolgozatuk témája kapcsolódik vidékünkhöz. Egyre több fiatal nyújtja be szakdolgozatát és diplomamunkáját erre a programra.

A fent felsorolt pályázati alprogramokra benyújtott pályázatok értékelését a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány által működtetett Kárpátaljai Felsőoktatási Tehetséggondozó Tanács végzi, és a pályázati döntést is ez a testület hozza meg, az általa előzetesen megfogalmazott szempontrendszer szerint.

 

 1. Környezetnevelési tehetséggondozó program a felsőoktatásban

A program célja, hogy az oklevelet szerző biológia tanár szakos diákok pedagógiai gyakorlati módszereket sajátítsanak el, amit későbbi pedagógiai munkájuk során alkalmazhatnak. A szakmai programok összeállításakor a szakmai referensek nagy hangsúlyt fektetnek a botanikai, állattani, környezetismereti szegmensekre. A program részeként a diákok botanikus kertekbe, állatkertekbe, tavakhoz látogatnak el. A botanikus kerti látogatások segíthetnek a sokszor mindennaposnak számító növényfajaink eredetének jobb megismerésében is. A környezeti nevelés szempontjából a mindennapi pedagógiai gyakorlatban az állatvilág képviselőinek csoportos megfigyelése természetes életközegükben nehezen megvalósítható. Ennek áthidalására jó alkalmat nyújthatnak az állatkertek. Vidékünk és a más tájak faunaelemeinek megismerése szintén megkerülhetetlen szegmense környezetünk megóvása és az élővilág tisztelete iránti pedagógiai munkának. A gyakorlaton résztvevők környezetpedagógiai szempontból a későbbiekben is jól hasznosítható élményekkel és gyakorlati ismeretekkel gazdagodhattak, melyeket sikeresen alkalmazhatnak majd pedagógiai munkájuk során. Évente 10-14 fő vesz részt a programon.

Programjainkat a Magyar Állam finanszírozza, különböző pályázati programokon keresztül, így azokat főként az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Miniszterelnökség, Nemzetpolitikai Államtitkárság és Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósítjuk meg.

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 2012 óta nemzeti jelentőségű intézmény, 2013-ban Magyar Termék Nagydíjban részesült. 2013-ban és 2017-ben második alkalommal is a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács Akkreditált Kiváló Tehetségpontként ismerte el. 2016-ban sikeresen bekerült az Európai Tehetségsegítő Hálózatba, mint Európai Tehetségpont képviselő.

Büszkék vagyunk arra, hogy egyre több és több fiatal vesz részt programjainkon.


A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány abból a célból jött létre, hogy felkutassa és támogassa a kárpátaljai általános- és középiskolás diákokat egy rendszerben összpontosítva.

A programokban olyan magyar tanárok, szakemberek és professzorok működnek együtt az Alapítvánnyal, akik rendelkeznek megfelelő szakmai háttérrel és referenciával. Általában évente 2000 tanuló és 400 tanár közreműködésével valósítjuk meg programjainkat, melyeket 4 irodai munkatárs szervez a szakmai tanácsok irányítása alatt. Továbbá a négy irodai munkatárs tartja a kapcsolatot a diákokkal és tanárokkal, valamint tájékoztatást biztosítanak a programokról.

Minden programunknak széleskörű sajtónyilvánosságot biztosítunk. A tanulókat, tanárokat, iskolákat, diákokat, felsőoktatási intézményeket programjainkról az alábbi módon tájékoztatjuk: honlapok, TV, rádió, írott sajtó, Facebook és más közösségi portálok, poszterek, hírlevelek, telefon, hirdető táblák, tájékoztató napok.

 

Agora Információs Központ

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 2011-es megalakulásától működteti az Agora Információs Központot, mely az Alapítványnak alárendelve működik és tevékenységében szorosan összekapcsolódik vele. Az Agora Információs Központ legfőbb feladatai a következőek: a tájékoztatás és tanácsadás, valamint a magyarországi finanszírozású felsőoktatási tanulmányi ösztöndíjprogramok kárpátaljai lebonyolítója.

Az Agora Információs Központ a magyarországi finanszírozású felsőoktatási tanulmányi ösztöndíjak koordinálásával és adminisztrációjával is foglalkozik külhoni pályázati irodaként. A Kulturális és Innovációs Minisztérium és az Eötvös Lóránd Tudományegyetem által közösen kiírt Hunyadi János ösztöndíj-pályázatok és a Szülőföldi tanulmányi támogatás szülőföldi kárpátaljai lebonyolítása is a fő feladata. 2018-ig a KKM Balassi Intézet egyetemi előkészítő képzésére való felvételi eljárás, a jelentkezések koordinálása és az ösztöndíjak odaítélése a Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanács – Előértékelő Bizottsággal együttműködve is az iroda munkakörét képezte. Az ösztöndíjak valamennyi nyertes listájáról a Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanács – Előértékelő Bizottság dönt, melynek összetételét kárpátaljai neves tudományos szakemberek, a történelmi egyházak képviselői és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség képviselője alkotják. A Testület közreműködésével és javaslatára 2011 óta az Agora Információs Központ koordinálásával összesen 2353 személy nyert ösztöndíjat a fent említett támogatási programok valamelyikén.

 

Együttműködő partnerek: MATEHETSZ (Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége), Európai Tehetségközpont, Magyar Tudományos Akadémia, Országos Tudományos Diákköri Tanács, Sapientia Hungariae Alapítvány, Oktatási Hivatal, Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség, Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács, Momentum Doctorandus, Kárpátaljai Magyar Képző- és Iparművészek Révész Imre Társasága, NIKÉ Sportegyesület, Hagyományok Háza Hálózat kárpátaljai kirendeltsége, Márton Áron Szakkollégium, Bodnár Gábor Jótékonysági Alapítvány, Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hallgatói Önkormányzata, Kölcsey Ferenc Szakkollégium, Ortutay Elemér Görög Katolikus Szakkollégium, Szent Gellért Római Katolikus Szakkollégium, ZeneVarázslat Mozgalom, stb.

 

Támogatóink:

 • Magyar Kormány, Miniszterelnökség, Nemzetpolitikai Államtitkárság
 • Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
 • Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős miniszteri biztos
 • Miniszterelnökség és Nemzeti Tehetségprogram
 • Kulturális és Innovációs Minisztérium

 

"GENIUS" Jótékonysági Alapítvány

 

2022. szeptember 21. szerda 16:11
címkék:
Like ItGoogle ItTweet It