A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány programjai a 2018-2019-es tanévben

Kárpátalja gazdasági kibontakozásának elengedhetetlen feltétele a tudás- és képességtartalomban kiemelkedő teljesítménnyel bíró fiatalok, a tehetségek megtalálása, tehetségük kibontakozásának támogatása, a fiatal kutatók segítése. A kimagasló képességű fiatalok felkutatása, azonosítása és folyamatos fejlesztésük ma már egy adott vidék versenyképességét meghatározó kulcstényezővé lépnek elő, mely munkában kiemelkedő szerep jut a különböző oktatási intézményeknek és tehetséggondozó szervezeteknek is. Ebből a megfontolásból hozta létre a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, valamint a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség a „GENIUS” Jótékonysági Alapítványt, amely többek között az esélyegyenlőség jegyében végez széleskörű tehetséggondozást, fejlesztést, valamint tehetségkutatást a Kárpátalja magyar anyanyelvű iskolásai, egyetemi-, főiskolai hallgatói, fiatal kutatói között.

Célunk a tehetségsegítő programok integrált rendszerének létrehozása, egyenlő hozzáférés biztosítás a tehetségsegítés területén, a tehetséges fiatalok társadalmi felelősségének növelése, a tehetségsegítő személyek és szervezetek munkájának megbecsülése, és hogy minél több lehetőséget kínáljunk a tehetséges tanulók, hallgatók, kutatók ismereteinek, készségeinek a képzési anyagon túllépő kiszélesítésére, valamint értelmes fiatalok, a kárpátaljai magyar értelmiségi réteg  kinevelése, s hogy összefogjuk a tehetséggondozás iránt elkötelezett pedagógusokat, közös gondolkodásra, munkára ösztönözzük azokat.

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány két tanácsot működtet: a Kárpátaljai Felsőoktatási Tehetséggondozó Tanácsot mely évente 2 alkalommal ülésezik és a Kárpátaljai Tehetségsegítő Tanácsot, amely évente 3 alkalommal ül össze. Míg az előbbi a felsőoktatásban résztvevő fiatalok tehetséggondozásával foglalkozik, addig az utóbbi a középiskolások fejlesztésére orientálódik. Az Alapítvány munkája létfontosságú a kárpátaljai magyar értelmiségi réteg nevelése és megtartása végett.

A  program fő célkitűzése a felsőoktatásban résztvevők tehetséggondozása a Kárpátaljai Felsőoktatási Tehetséggondozó Tanács bevonásával. Emellett a tanácstagok kidolgozzák a műhelymunkákon az Alapítvány által meghirdetett ösztöndíjak pontozási rendszerét.

Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium

A Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium (továbbiakban ZISZK) 2018-ban is felvételt hirdetett kutatásaikat kárpátaljai felsőoktatási intézményekben folytató felsőoktatási hallgatók számára. A pályázatot a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány hirdette meg II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával együttműködve a 2018/2019-es tanév 10 hónapjára az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával. A Szakkollégiumra 2018. június 11-től szeptember 5-ig volt lehetősége jelentkezni a kutatásukat Kárpátalján végző kárpátaljai főiskolai vagy egyetemi hallgatóknak. A szakkollégiumra a 3–5. évfolyamokon nappali tagozaton tanuló, kiváló eredményeket felmutató diákok nevezhettek be. A hallgató tanulmányi átlaga nem lehetett a szaktantárgyakból 4,0-nél alacsonyabb. A pályázati adatlaphoz szükséges volt csatolni: pontosan és olvashatóan kitöltött jelentkezési adatlap; tutori (témavezetői) adatlap; a tutor tudományos fokozatát igazoló dokumentum másolata; a tutor szakmai önéletrajza; személyigazolvány másolat; szülőföldi hallgatói jogviszony fennállásról szóló igazolás; a jelentkező indexének hiteles másolata; részletes (max. 5 oldal terjedelemben) kutatási terv; strukturált szakmai önéletrajz.

2018. szeptember 11-én a Zrínyi Ilona Szakkollégiumba 18 fő nyert felvételt a 23 pályázó közül. Ők tudományos fokozattal rendelkező tudoraikkal 10 hónapon át végeztek tudományos kutatói munkát. Tanév közben lemondott vagy ösztöndíját elveszítette 3 hallgató, így tutorával együtt 15 fő részesült ösztöndíjban.

A  szakkollégisták ösztöndíjuk első részletét 2018. december 6-án vehették át ünnepélyes keretek között a Rákóczi Főiskola Győr termében. Az ösztöndíj második részletére azon szakkollégisták jogosultak, akik kutatási beszámolójukat 2019. május 24-ig benyújtották az Agora Információs Központ irodájában, illetve részt vettek a 2019. május 17-én a GENIUS Jótékonysági Alapítvány és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola közös szervezésében megrendezésre kerülő XIII. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencián.

Ady Endre ösztöndíjprogram

„A tehetséges határon túli magyar középiskolás tanulók támogatása" c. pályázat legfőbb lényege pénzügyi segítségnyújtás a kárpátaljai magyar nyelvű közoktatásban résztvevő, kiemelkedően tehetséges, 6–11. évfolyamon tanuló, szociálisan hátrányos helyzetű tanulók számára annak érdekében, hogy a támogatás révén zavartalanabbul tudják folytatni tanulmányaikat. A pályázaton igényelhető támogatás összege 100.000 Ft volt a 2018/2019. tanévre, mely támogatás vissza nem térítendő.

A támogatandó pályázatok száma Kárpátalján 24 fő.

Pályázatot kizárólag olyan tanulók nyújthatták be, aki az alábbi kimagasló tanulmányi eredménnyel rendelkeztek:

a./ jó, jeles vagy kitűnő tanulmányi átlagot ért el a 2017/2018. tanévben,

b./ megyei 1-2., országos 1-4., Kárpát-medencei 1-4. vagy nemzetközi versenyen 1-8. helyezést ért el a 2017/2018. tanévben,

c./ a Tehetségpont a pályázót kiemelkedő tehetségnek tartja, erről részletes indoklást tartalmazó igazolást és ajánlást állít ki;

Ezen kívül az ösztöndíjigény benyújtásának kritériuma volt még az alábbi szociálisan hátrányos helyzetek valamelyike: nagycsaládban él; árva vagy félárva; a szülő egyedülálló, valamelyik szülő regisztrált munkanélküli, vagy tartósan súlyos beteg vagy fogyatékos, olyan egyéb, igazolható családi körülmény, amely miatt a családja az átlagosnál rosszabb anyagi körülmények között él, így zavaró körülményt teremtve a tanuláshoz.

A pályázatokat 2018. augusztus 27-től lehetett benyújtani 2018. szeptember 18-ig.

A meghirdetett felhívásra 67 pályázat érkezett be. A beérkezett pályázatok fogadása, és annak formai ellenőrzése után 2018. szeptember 25-én a Kárpátaljai Tehetségsegítő Tanács szakmai, értékelő ülésére került sor. Az értékelő bizottság értékelte a beékezett 67 pályázatot, és az összpontszám alapján csökkenő sorba rendezte a pályázókat az adatbázisban, melynek értelmében az első 24 tanulónak ítélték oda az ösztöndíjat. Az ülés eredményeinek a jegyzőkönyvek megküldésre került a pályázatot kiírók felé, akik ellenőrizték, majd ezt követően jóváhagyták az eredményeket. A pályázat kiírója ezt követően visszajelzést küldött részünkre a nyertes pályázókat illetően. Az eredményről értesítettük a pályázókat.

Az ösztöndíjak ünnepélyes átadására 2019. június 1-én a VIII. Kárpátaljai Tehetségnap keretein belül került sor, amely a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány évzáró ünnepsége.

Eszközök vásárlása és átadása a 8 Tehetségpont számára

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány egyik fő tevékenysége a kárpátaljai tehetséges diákok megtalálása, felkarolása és segítése. Ennek érdekében Kárpátalja nyolc iskolájában működtet Tehetségpontot, ahol a tanév első félévében hétvégi oktatás keretében tartanak foglalkozásokat a tehetségesebb tanulóknak. A Tehetségpontokban tartandó képzések háttérmunkálatait a Kárpátaljai Tehetségsegítő Tanács végzi, melynek feladata a foglalkozások, tanórák tananyagának kidolgozása, a tantárgyi csoportbontások meghatározása. Az eddigi évek során már több millió forintos eszközfejlesztésen ment át a 8 Tehetségpont. Az alábbiakban az kerül ismertetésre, hogy az eszköztámogatások értéke mennyi volt Tehetségpontonként és összesen:

2014-2018 között a 8 Tehetségpont összesen közel 10 millió Ft (9 679 889 HUF) értékű eszközfejlesztésen ment keresztül, amely a következőket tartalmazta Tehetségpontonként: laptopok, nyomtatók, projektorok, DVD lejátszók, fényképezőgépek, hangfalak, mikroszkópok, vetítővásznak.

A  2018/2019-es tanév feladatainak meghatározására, 2018. szeptember 25-én ült össze a Kárpátaljai Tehetségsegítő Tanács, ahol átadásra került 1 881 433 forint – tehetségpontonként 235 179 ezer forint – értékű technikai felszerelés, azon iskoláknak, melyek segíteti az Alapítvány munkáját, otthont adnak a hétvégi foglalkozásoknak, ahol évenként több mint 2000 gyermeket részesítenek tehetséggondozásban.

Tehetségpontok működtetése

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a tehetséggondozó programját még 2011 tavaszán elindította, amikor az Alapítvány életre hívta a Kárpátaljai Tehetségsegítő Tanácsot. A tanács tagjai a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) által javasolt kárpátaljai magyar iskolákban dolgozó tanárok, valamint a tanintézmények igazgatói, illetve a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanárai, akik szakterületüknek megfelelően feladatként vállalták a tehetséggondozó program kereteinek megalkotását, az alapkoncepció felállítását. A 2018/2019-es tanévben is ismét útjára indult a tehetséggondozó program, melyben Kárpátalja általános- és középiskolásai vehettek részt. A tehetséggondozó munka minden tanév őszén zajlik teljes kárpátaljai lefedettséggel.

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány által működtetett Kárpátaljai Tehetségsegítő Tanács
2018. szeptember 25-én ülésezett. Az ülés során meghatározták az idei év tehetségfejlesztő munkájának részleteit. Ezen kívül a Tanács a nyár során kidolgozta valamennyi tantárgy tantervét, illetve tananyagát, amely alapján minden Tehetségpontban egységesen zajlott az oktatás.
A foglalkozások szombatonként háromszor 75 percig tartottak. A 3-11. osztályos (3-4., 5-6., 7-8., 9-11. osztályos korcsoportokban) tanulók az alábbi tantárgyi csoportokban vehettek részt a foglalkozásokon. Humán tantárgyi csoportok: Magyar nyelv-ukrán nyelv-angol nyelv, Történelem- irodalom-művészettörténet. Reáltantárgyi csoportok: Matematika-informatika- fizika, Biológia –kémia –földrajz, Alsós tantárgyak.

A Tehetséggondozás 8 Tehetségpontban zajlott ebben a tanévben is: Aknaszlatina (Aknaszlatinai Bolyai János Középiskola, koordinátora: Benedek Imre), Bátyú (Bátyúi Középiskola, koordinátorai: Bajusz Erzsébet, Szántó Edit), Beregszász (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, koordinátora: Snicer- Pobránszky Gabriella), Mezővári (Mezővári II. Rákóczi Ferenc Középiskola, koordinátora: Bíró Éva), Munkács (Munkácsi 3.sz II. Rákóczi Ferenc Középiskola, koordinátora: Horváth Ivett), Nagydobrony (Nagydobronyi Középiskola, koordinátora: Molnár Erzsébet), Péterfalva (Péterfalvi Református Líceum, koordinátora: Kalanics Irén), Ungvár (Ungvári 10. sz. Dayka Gábor Középiskola, koordinátora: Kulin Judit).

A Tehetséggondozó szombatok a nyolc körzetben a következő időpontokban kerültek megtartásra: 2018.október 20., 2018.november 10., 2018. november 17., 2018. december 1.

A Tehetséggondozó hétvégéken összesen 79 kárpátaljai iskola tanulóinak részvételi aránya a következő módon alakult az 4 tehetséggondozó szombaton: I. alkalmon (2018.október 20) –
1658 tanuló; II. alkalmon (2018.november 10.) – 1538 tanuló; III. alkalmon (2018. november 17.) – 1331 tanuló; IV. alkalom (2018.december 1.) – 1212 tanuló.

A nyolc tehetségpontban zajló munka során a 4 tanítási szombaton összesen 2136 gyerek vett részt az oktatásban, akikkel 168 szakképzett tanár foglalkozott. A részvételek száma azonban ezzel szemben nagyobb, hisz ugyanaz a tanuló nemcsak egy tantárgyi csoportban vett részt. Ennek fényében a részvételek száma 2461. Ezen kívül 308 kísérőtanár is bevonásra került a munkába, hisz ők vállalták a felelősséget, hogy a tanulni és fejlődni vágyó gyerekek elkísérik a legközelebbi tehetségpontba.

Soós Kálmán ösztöndíjprogram

A Soós Kálmán ösztöndíjprogram célja elsősorban az, hogy a kárpátaljai felsőoktatási intézmények magyar hallgatóit és tanárait ösztönözze a kárpátaljai magyar tudományos tevékenységre, a magyar tudományos szaknyelv elsajátítására különböző pályázatok révén. Továbbá az Alapítvány a programmal emléket kíván állítani a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tragikus hirtelenséggel elhunyt alapító rektorának, Soós Kálmánnak.

Az ösztöndíjprogram három alprogramból tevődik össze az alábbiak szerint:

1. Kárpátaljai Vándoregyetem

A Vándoregyetem célja, hogy a kárpátaljai magyar nyelvű felsőoktatásban dolgozó tanárok és kutatók valamennyi, Kárpátalján, magyar nyelven oktató felsőoktatási intézményben bemutathassák kutatási témájukat vagy olyan tudományos eredményeket, melyek széleskörű érdeklődést válthatnak ki. A pályázatra olyan magyar nemzetiségű, fokozattal rendelkező tanárok, vagy kutatók jelentkezését várta az Alapítvány, akik valamely kárpátaljai felsőoktatási intézményben munkaviszonnyal rendelkeznek, és általános érdeklődésre számot tartó témával előadást kívánnak tartani. A Vándoregyetemre 8 fő nyújtotta be pályázatát, melyből 4 fő részesült ösztöndíjban. Az előadások 3 helyszínen zajlottak: az Ungvári Nemzeti Egyetemen, az Ungvári Szent Gellért Római Katolikus Szakkollégiumban és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán 4 oktató részvételével, akik 4 tudományterületet képviseltek (földrajz, biológia, közgazdaságtan, matematika). Az előadók mind a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola oktatói voltak.

2. A magyar nyelvű felsőoktatás munkáját elősegítő oktatási jegyzetek és szaknyelvi szótárak készítése

Az alprogram célja, hogy azoknak a felsőoktatásban oktatott tárgyaknak az esetében, amelyekhez magyar nyelven nincs, vagy hiányos, esetleg nem megfelelő az oktatási jegyzet- és szaknyelvi szótár ellátottság, támogassa a magyar nemzetiségű oktatók jegyzet és szótár készítését. A pályázó csak olyan oktatási jegyzetet nyújthatott be, amely elősegíti a felsőoktatásban tanuló magyar anyanyelvű fiatalok felkészülését az egyetemi és főiskolai ismeretek elsajátítására és eddig még nem került publikálásra. A pályázatra kizárólag kárpátaljai magyar nemzetiségű kutatók jelentkezését várta az Alapítvány. Az oktatási jegyzetek és szaknyelvi szótárak készítése c. alprogramra a már elkészült, legalább 90 oldal terjedelmű oktatási jegyzettel, vagy szaknyelvi szótárral volt lehetőség jelentkezni. A jegyzetnek meg kellett felelnie az alapvető műfaji és formai követelményeknek. Az alprogramra 15 pályázat érkezett be, mely munkák elbírálását és értékelését a Kárpátaljai Felsőoktatási Tehetséggondozó Tanács által kijelölt szakemberek végezték, akik megfelelő tudományos fokozattal, szakmai múlttal rendelkeznek ahhoz, hogy a benyújtott munkákat véleményezzék. A szakemberek 15 pályamunkából 9-et javasoltak ösztöndíjra.

3. Kárpátaljai vonatkozású kutatások támogatása

A Kárpátaljai vonatkozású kutatások támogatása c. alprogramra olyan magyar nemzetiségű diákok jelentkezhettek, akik az elmúlt két tanévben magyar nyelven írták és védték meg szakdolgozatukat valamelyik kárpátaljai felsőoktatási intézményben, és szakdolgozatuk témája kapcsolódik vidékünkhöz, azaz Kárpátaljához. Az alprogramra 33 pályázat érkezett be, melyből mind a 33 pályázat ösztöndíjban részült. A benyújtott pályamunkák bírálatát és értékelését a Kárpátaljai Felsőoktatási Tehetséggondozó Tanács végezte. A szakemberekből összeálló szakmai értékelő bizottság a beadott pályamunkákat a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 6. évfolyamos hallgatók diplomadolgozatának pontrendszere alapján értékelte.

Mind három alprogramra 2018. június 12. – 2018. szeptember 28. között volt lehetőség jelentkezni a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány irodájában.

„Szól a fülemüle!”- Kárpátaljai népzenei és néptánc képzés

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány első ízben valósította meg „Szól a fülemüle!”- Kárpátaljai népzenei és néptánc képzést az Emberi Erőforrások Minisztériuma és Nemzeti Tehetség Program támogatásával.

A képzés célja volt, hogy a felnövekvő fiatal nemzedék számára mindinkább kedvelté tegye az autentikus magyar népzenét és néptáncot, valamint a már meglévő tudásukat csiszolja és fejlessze. További cél volt még, hogy a felnövekvő fiatal gyermekek minél szélesebb körben ismerjék meg a magyar népzene és néptánc különleges világát és kötelezzék el magukat a magyarság értékei mellett. A tanulói improvizációs képesség kialakítása és a már meglévő csiszolása. A tánc közbeni viselkedés, illetve a tánc képét formáló egyéb tényezők fontosságának tudatosítása a gyerekben.

A képzés helyszínéül az Aknaszlatinai Művészeti Iskola szolgált.

A képzés bázisa az Aknaszlatinai Tehetségponthoz tartozó iskolák voltak.

A jelentkezési feltételek az alábbiak voltak:

 • elsősorban olyan tanulók jelentkezését vártuk, akik az Aknaszlatinai Tehetségpont körzetéhez tartoznak, valamint vonzódnak a néptánc és népzene iránt.
 • a jelentkezők korhatára 7-14 év.

A „Szól a fülemüle!”- Kárpátaljai népzenei és néptánc képzésre  23 tanuló jelentkezett az Aknaszlatinai Bolyai János Középiskolából.

A gyerekkel foglalkozó oktató Vajnági Éva, az Aknaszlatinai Művészeti Iskola vezetője volt.

A képzés 60 órában valósul meg az alábbi időpontokban:

 • 2018. október 13,20,27.
 • 2018. november 10,17,24.
 • 2018. december 1,8.
 • 2019. január 26.
 • 2019. február 9,23.
 • 2019. március 9,23.
 • 2019. április 6,20

A foglalkozásokat rendszeresen 15-16 gyerek látogatta.

Ezeken a népzenei és néptánc foglalkozásokon a gyerekek megismerkedtek a Viski népdalok jellegzetes hangvilágával és szövegeivel, valamint elsajátították a Viski táncok alaplépéseit. Ezt követően sor került a koreográfia összeállítására, melyet a gyerekek lelkesen próbáltak foglalkozásról foglalkozásra.

 gyerekek első fellépésre 2019. január 22- én, a Magyar Kultúra napján került sor az Aknaszlatinai Művészeti Iskolában, ahol a gyerekek bemutatták a már addigra elsajátított tudásukat. A második fellépésre nemzeti ünnepünk kapcsán 2019. március 15-én került sor. A követő fellépésre 2019. május 12-én kerül sor, hiszen a „Szól a fülemüle”- Kárpátaljai népzenei és néptánc tehetségkutató döntőjének nyitóelőadásaként fognak fellépni a gyerekek a Viski Táncokkal.

 

Tehetséggondozó hétvégék matematikából

Negyedszer kerültek megrendezésre a matematikai tehetséggondozó és versenyfelkészítő hétvégék. Ezen foglalkozások célja volt a megyei, országos, valamint nemzetközi matematika versenyekre való felkészítés.

A foglalkozásokra meghívást kaptak a Terebesi Viktor Emlékverseny és Geőcze Zoárd Matematikaverseny első tíz helyezettjei. 112 tanuló kapott névre szóló meghívót.

A meghívott tanulók 2017. december 27-ig jelezhették részvételi szándékukat a tehetséggondozó hétvége szakmai felelősének, Kulin Juditnak. A teljes versenyfelkészítő program háromszor három hétvége alatt valósult meg az alábbi időpontokban:

 • 2018. október 26-28
 • 2019. január 11-13.
 • 2019. január 25-27.

A tehetséggondozó hétvégéken összesen 73 tanuló vett részt, akik felkészülését a hétvégék alatt
16 tanár segítette. Az idei éven a tehetséggondozó hétvége utolsó alkalmán a gyerekek ellátogattak a Debreceni Agóra Tudományos Élményközpontba, ami mindennapi élet csodáit magyarázza meg, mindenki számára közérthetően és élményszerűen.

Környezetnevelési tehetséggondozó program a felsőoktatásban résztvevők számára

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Biológia és Kémia Tanszéke a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány közreműködésével 2018. október 26–28. között környezeti nevelési tanulmányutat szervezett 14 főiskolai oktatók és hallgatók részére. A háromnapos gyakorlat keretében a résztvevők ellátogattak a keszthelyi Festetics-kastély madárparkjába és pálmaházába, valamint megtekintették a kastélyegyüttes vadászati kiállítását is. A pálmaházban igen gazdag trópusi, szubtrópusi és mérsékeltövi növénygyűjtemény található. A gyűjteményes látványkert működése révén a látogatók betekintést nyernek távoli földrészek különleges, sok helyen már pusztulófélben lévő, védelemre szoruló fajegyütteseinek élőhelyi viszonyaiba. A ritkaságszámba menő virágcsodák bemutatása a környezettudatos gondolkodásra, a természeti értékek iránti fogékonyságra, a környezetkímélő gazdálkodás fontosságára irányítja a látogatók figyelmét. A kastély madárparkja sok vízimadárfajnak ad otthont, ezen kívül pávák és fácánok is színesítik a madárállományt. A látogatóknak különleges élményt nyújt, hogy testközelből szemlélhetik meg a madarak életét és lehetőség van arra is, hogy kézből etessék őket.

A vadászati kiállítás több földrészen elejtett vadfajok trófeáinak ad helyet. A nagyvadak és zsákmányaik teljes életnagyságban, természetes élőhelyük bemutatásával a kiállítás leglátványosabb részét képezik. A múzeum anyaga a szomszédos termekben kialakított képző- és iparművészeti alkotásokkal (fegyverek, szobrok, festmények, porcelánok, csontfaragványok) a vadászat momentumait hivatott bemutatni.

A tanulmányút résztvevői a Balaton-felvidéki Nemzeti Park kedvelt látogatóhelyét a Tapolcai-tavasbarlangot is felkeresték. Itt interaktív módon ismerhették meg a karsztbarlangok izgalmas világát, a színes ősföldrajzi festmények a földtörténeti korok flórájának és a faunájának megismerésére kalauzolják az idelátogatókat. A térhatású fotók és 3 dimenziós videók élményszerűvé teszik a földalatti karsztképződmények sajátos hangulatát. A tavasbarlang Magyarország második, védelem alá helyezett barlangja. Ma már fokozottan védett, kiemelt védelmi státuszát geológiai, morfológiai, hidrológiai és biológiai értékei, valamint kiterjedése indokolták.

A tanulmányút a tihanyi Levendula ház Látogatóközpontban és a Tihanyi Bencés Apátságban tett látogatással zárult. Az apátsági templomnál történő vidám csoportfotózás alkalmával a gyakorlat résztvevői a szentmisére igyekvő korábbi apátsági perjellel, Korzenszky Richárd atyával is megismerkedhettek. A gyakorlat résztvevői a mindennapokban is jól alkalmazható gyakorlati ismeretekkel és számos élményekkel tértek haza.

Tudományos Vitaestek

A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából 2018. november 6-9. között a Tudományos Napok keretein belül rendezvénysorozat került megrendezésre a Rákóczi Főiskolán, melynek részét képezte két tudományos vitaest és egy Tudományos alapismeretek képzés.

A rendezvénysorozat célja, hogy az intézet tehetséges hallgatói elmélyítsék tudásukat és készségeiket egyes témakörökben, a kárpátaljai értelmiségi réteg fejlesztése, továbbá felkészíteni a hallgatókat tudományos konferenciákon való részvételre.

A program 2018. november 6-án vette kezdetét az első vitaesttel, ahol Prof. Dr. Mandrik Iván, az Ungvári Nemzeti Egyetem Egyetemes Újkor Tanszékének tanszékvezetője tartott előadást: „A történettudomány fejlődése a Kárpát-medencében” címmel.

A második nap (2018. november 7.) központi témája: „Új lehetőségek orvostanhallgatók kommunikációs oktatásában”, melyről Prof. Dr. Kelemen Oguz, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Magatartástudományi Intézet intézetvezetője tartott előadást.

Tudományos alapismeretek képzés

A vitaesteket követően 2018. november 8-9-én kezdetét vette a Tudományos alapismeretek képzés, ahol határon túli és kárpátaljai szakemberek tartottak előadást a fiatal főiskolai és egyetemi hallgatók számára.

A képzésen többek között előadást tartott: Prof. Dr. Cserincskó István (II. RFKMF), Prof. Dr. Dávid Lóránt Dénes, (ELTE), Dr. Forisek Péter (DE), Dr. Györke Magdolna (UNE), Dr. Huszti Ilona (II. RFKMF), Prof. Dr. Kocsis Károly (MTA), Prof. Dr. Kökényesi Sándor (DE), Dr. Palasik Mária (ÁBTL), Dr. Pallai László (DE), Dr. Tarics Zoltán (UNTA EFKI), Prof. Dr. Tonk Márton (Sapientia EMTE), Dr. Varga Zoltán (DE), Dr. Váradi Natália (II.RFKMF), Prof. Dr. Zoltán András (ELTE).

A vitaesteken és a képzésen jelen volt a Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium 15 ösztöndíjasa, valamint a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és az Ungvári Nemzeti Egyetem valamennyi hallgatója és oktatója.

Tudományos alapismeretek képzés

A vitaesteket követően 2018. november 8-9-én kezdetét vette a Tudományos alapismeretek képzés, ahol határon túli és kárpátaljai szakemberek tartottak előadást a fiatal főiskolai és egyetemi hallgatók számára.

A képzésen többek között előadást tartott: Prof. Dr. Cserincskó István (II. RFKMF), Prof. Dr. Dávid Lóránt Dénes, (ELTE), Dr. Forisek Péter (DE), Dr. Györke Magdolna (UNE), Dr. Huszti Ilona (II. RFKMF), Prof. Dr. Kocsis Károly (MTA), Prof. Dr. Kökényesi Sándor (DE), Dr. Palasik Mária (ÁBTL), Dr. Pallai László (DE), Dr. Tarics Zoltán (UNTA EFKI), Prof. Dr. Tonk Márton (Sapientia EMTE), Dr. Varga Zoltán (DE), Dr. Váradi Natália (II.RFKMF), Prof. Dr. Zoltán András (ELTE).

XV. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók Konferenciája

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával együttműködve ismét megszervezte immáron XV. alkalommal a Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók Konferenciáját 2018. november 9-én. A konferenciára jelentkezhetett minden olyan 35 életévét be nem töltött fiatal kutató, akik tudományos fokozattal még nem rendelkeznek. Alapítványunk 2018. június 12. – október 1. között várta a jelentkezők nevezését, melynek feltétele egy gondosan kitöltött nevezési adatlap volt, valamint egy 10 oldalas pályamű a tervezett előadásról. Ennek ismeretében a konferenciára 18 fő jelentkezett. A jelentkezők 5 felsőoktatási intézményt képviselek: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (1 fő), Debreceni Egyetem (7 fő), II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (8 fő), Pécsi Tudományegyetem (1 fő), Ungvári Nemzeti Egyetem (1 fő). A Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók Konferenciájának szabályzata értelmében az előadók 15 perces előadást tartottak, majd a zsűritagjai 5 percben tanácsokat adtak számukra a kutatásuk folyatását és elmélyítését illetően.

A konferencia szekcióinak zsűritagjai az alábbi szakemberek voltak:

Humántudományi szekció: Dr. Argejó Éva – az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltár Tudományos Főosztály, Dokumentációs Osztályának dokumentátora, Dr. Berghauer-Olasz Emőke – a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Pedagógia és Pszichológia Tanszék docense,
Dr. Györke Magdolna – az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézet docense, Dr. Palasik Mária – az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltár Kutatási Osztályának osztályvezetője, Prof. Dr. Zoltán András – az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szláv és Balti Filológiai Intézet Ukrán Filológia Tanszékének professzora, Prof. Dr. Zsidai Ágnes – az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Jog- és Társadalomelméleti Tanszékének professzora, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltár jogi képviselője.

Történelemtudományi szekció: Dr. Forisek Péter – oktatási dékánhelyettes, a Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történelmi Intézet, Klasszika filológiai és Ókortörténeti Tanszékének docense, Dr. Pallai László – egyetemi adjunktus, a Debreceni Egyetem Történeti Intézetének igazgatóhelyettese, Dr. Püski Levente – a Debreceni Egyetem Modernkori Magyar Történeti Tanszék egyetemi tanára, Dr. Sallai József – a Nyíregyházi Egyetem nyugalmazott docense.

Természettudományi szekció: Dr. Gönczy Sándor – a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Földtudományi és Turizmus Tanszékének docense, Dr. Tonk Szende – a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem docense, Prof. Dr. Varaga Zoltán – a Debreceni Egyetem Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszékének professzora.

Az előadásokat követően a szekcióvezetők értékelték, összegezték az előadásokat és hasznos tanácsokkal látták el a fiatal kutatókat. A konferencia zárásán átadásra kerültek az elismerő oklevelek, illetve minden szekcióból egy előadót a szakmai zsűri kiemelt, akik a Kárpátaljai Magyar Akadémia Tanács felajánlásból tiszteletdíjat vehettek át.

Természettudományi szekció: Papp István, Debreceni Egyetem

Humántudományi szekció: Kész Réka, Debreceni Egyetem;

Történelemtudományi szekció: Becske Pál-Zsolt, Debreceni Egyetem;

Különdíj: Hajdu Edit, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola.

A különdíjat a Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzata ajánlotta fel.

Diplomahonosítási ösztöndíjprogram

A Diplomahonosítási ösztöndíjprogram egy egyszeri anyagi támogatást jelent azok számára, akik Magyarországon szerzett diplomájukat (bachelor, magister/specialist vagy phd képzési szinten) sikeresen honosították Ukrajnában.

Az ösztöndíjra jelentkezhetett minden olyan ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű személy, aki valamely magyarországi felsőoktatási intézményben (Magyarországon vagy határon túli kihelyezett képzési helyen) megszerzett, felsőoktatási alapképzéses (bachelor /BA, BSc/) vagy főiskolai szintű diplomáját (oklevelét); vagy felsőoktatási egységes, osztatlan képzéses (mesterfokozatot nyújtó vagy egyetemi szintű), vagy mesterképzéses (MA, MSc), vagy kiegészítő alapképzéses (egyetemi szintű) diplomáját (oklevelét), valamely magyarországi felsőoktatási intézmény doktori (PhD/DLA) képzésében szerzett fokozatát Ukrajnában az illetékes állami hivatalnál* sikeresen honosítatta (elismertette, nosztrifikáltatta).

Jelentkezési időtartam és határidő: 2018. június 15-től szeptember 5-ig.

A támogatási programra 2 fő nyújtotta be jelentkezését: 1 MsC diplomával és 1 PhD diplomával, akik pályázatát a Kárpátaljai Felsőoktatási Tehetséggondozó 2018. szeptember 11-ei ülésén ösztöndíjra javasolta.

Tehetséggondozás a tudományok útján című 30 órás képzés

A 2018-2019-es tanév folyamán 6 alkalmas 30 órás kurzus került megrendezésre a Rákóczi Főiskolán Tehetséggondozás a tudományok útján címmel, mely 2018. októberében került meghirdetésre.

A Tehetséggondozás a tudományok útján című kurzus lehetőséget kínál a pályakezdő kárpátaljai magyar főiskolásoknak és egyetemistáknak arra, hogy kutatásaik végzéséhez a lehető legszélesebb körű módszereket sajátíthassák el és alkalmazzák azokat. A program célja a kárpátaljai magyar értelmiségi réteg tudományos fejlesztése, kinevelése, konferenciákra való felkészítése, valamint az aktuális kutatói ösztöndíjak és kutatási intézmények megismertetése.

A programsorozaton közel 200 fő vett részt akik közül 25 személy állandó résztvevője volt a programoknak. Különböző előadásokat hallgathattak 26 előadótól 24 szervezet, intézmény képviseletében. A programsorozaton bemutatkoztak kárpátaljai civil szervezetek, melyek az egyetemisták és főiskolások segítését tűzték ki munkásságuk fő profiljaként. Tájékoztatást kaptak a résztvevők különböző szülőföldi ösztöndíjakról, hallgatói mobilitási programokról, továbbá betekintést nyerhettek a modern könyvtár és levéltárhasználat korszerű működéseibe.

Dátum

Előadások száma

Előadók száma

Résztvevők száma

Bemutatkozott intézmények, szervezetek száma

2018. december 6.

3

3

61

3

2019. január 18.

5

5

23

5

2019. február 15.

2

2

24

2

2019. március 22.

6

6

44

5

2019. április 5.

4

4

29

4

2019. május 16.

8

6

55

5

Összesen:

28

26

236

24

Tehetséggondozó hétvégék biológiából, kémiából és földrajzból

Harmadszor kerültek megrendezésre a biológia, kémia, földrajz tehetséggondozó és versenyfelkészítő hétvégék. A tehetséggondozó hétvége célja volt a Magyarországon megrendezésre kerülő Hevesy György kémia-, Herman Ottó biológia-, Teleki Pál földrajz-földtan versenyre való felkészítés, a résztvevők természettudományos ismereteinek elmélyítse, bővítse. A foglalkozásokra meghívást kaptak a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség által szervezett Szent Györgyi Albert kémia-, Margittai Antal biológia- és földrajz versenyek első tizennyolc helyezettjei, akik már eddig is bizonyították a kémia, biológia és földrajz iránti szeretetüket. A meghívott tanulóknak 2018. december 20-ig volt lehetősége, hogy visszajelezzék részvételi szándékukat.

A program szakmai szervezői és egyben ötletgazdái: Dr. Kohut Erzsébet, a II.RFKMF Biológia és Kémia Tanszékének tanszékvezető-helyettese, Bak Éva, a II.RFKMF Biológia és Kémia Tanszékének oktatója és Papp Géza, a II.RFKMF Földtudományi és Turizmus Tanszék oktatója.

A tehetséggondozó hétvégéken összesen 48 tanuló vett részt, akik felkészülését a hétvégék alatt 23 tanár segítette. A teljes versenyfelkészítő program háromszor három hétvége alatt valósult meg az alábbi időpontokban:

·         2019. január 18-20.

·         2019. február 1-3.

·         2019. február 8-10.

A tehetséggondozó hétvége utolsó alkalmán a gyerekek ellátogattak a debreceni Agóra Tudományos Élményközpontba, ami mindennapi életünk csodáit magyarázza meg, mindenki számára közérthetően és élményszerűen. A tudományos ismeretek mellett a gyerekeknek lehetőségük nyílt arra is. hogy minél inkább megismerkedjenek közös múltunkkal, történelmünkkel, hiszen a szombati napon a gyerekek ellátogattak a Beregvidéki Múzeumba, amely az egykori Bethlen-kastély épületében található.

Tehetséggondozó és versenyfelkészítő hétvége magyar nyelvből, magyar irodalomból és történelemből

 1. Magyar nyelv és irodalom

Második alkalommal kerültek megszervezésre a versenyfelkészítő hétvégék magyar nyelvből és irodalomból. A foglalkozások célja volt a megyei és országos magyar versenyekre, valamint műveltségi vetélkedőkre való felkészítés. Az alkalmakra meghívást kaptak a Karádi László helyesírási verseny, valamit a Drávai Gizella nyelvhasználati verseny 1-5. helyezettjei a 7-9. osztályosok köréből. A meghívott tanulóknak 2019. február 8-ig kellett visszajelezniük, hogy szeretnének-e részt venni a tehetséggondozó foglalkozásokon.

A versenyfelkészítő foglalkozások három hétvégén zajlottak az alábbi időpontokban:

 2019. február 22-23-24.

 2019. március 15-16-17.

 2019. március 29-30-31.

A tehetséggondozó hétvégékre 30 tanuló kapott meghívást, akiknek a versenyekre való felkészülését 6 tanár segítette.

A tehetséggondozó hétvégék tematikái, témaköreit:

1. Nyelvhelyesség

2. Helyesírás.

3. Frazeológia

4. Szövegértés

5. Nyelvváltozatok

6. Játékos nyelvi feladatok, fejtörők

7. Mondatelemzési gyakorlatok

8. Hangtani ismeretek

9. Stilisztikai és retorikai ismeretekkel, elemzésekkel is foglalkoztunk, mivel a különböző versenyeken ilyen feladatokat kell megoldaniuk a tanulóknak.

10.  Alaktani ismeretek,

11. Irodalom Mindhárom hétvégén, vacsora után kötelező és szabad programok egyaránt várták a tanulókat. Így került sok a házi olvasmányok megbeszélésére, a „társas játékok” maratonra.

Második hétvégén, melynek kezdete március 15-re esett, a munkácsi várba látogattak el a tanulók, ahol élő irodalomórát tartottak a 1848-49-es eseményekhez kapcsolódva, de végigjárva a termeket, kiállításokat tekinthettek meg, végül sort került Petőfi Sándor szobrának megkoszorúzására. A harmadik hétvégén a Beregvidéki Múzeumba tettek látogatást a gyerekek, így a különböző területekről érkező diákok is betekintést nyerhettek Beregszász, és tágabb hazánk, Kárpátalja egykori életébe.

 1. Történelem

A 2018-2019- es tanév második félévében második alkalommal kerültek megrendezésre a Géniusz tehetséggondozó hétvégék történelemből.

Három hétvégét foglalt ez magába:

 • február 22-24 az első
 • március 15-17 a második
 • március 29-31 a harmadik foglalkozás

A hétvégék megszervezésének az volt a fő célja, hogy a történelem iránt érdeklődő 7-10-dik osztályos diákoknak segítséget nyújtsunk, a tanulmányi és nemzetközi versenyekre való felkészülésben.

A tehetséggondozó hétvégékre azok a diákok kaptak személyes meghívást, akik a tavalyi évben részt vettek a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség szervezésében megrendezett történelem vetélkedőkön, valamint kárpát-medencei vetélkedőkön történelemből. Ilyen szempontok alapján 30 diák lett meghívva a tehetséggondozó hétvégékre. A tehetséggondozó hétvégéken való részvételi szándékot 2019. február 10-ig kellett a diákoknak jelezni elektronikus levélben.

A tehetséggondozó hétvégék tematikái, témaköreit:

 • Mátyás király külpolitikája, a Kenyérmezei csata - 1479
 • A török kiűzése Magyarországról - 1699
 • Széchenyi és a reformkor, a Lánc-híd építése
 • A világgazdasági válság és hatása Európára és Magyarországra.
 • A levédiai, etelközi és Kárpát-medencei magyarság.
 • Vidékünk történelmi, múltja, nevezetességei.
 • A Rákóczi szabadságharc eseményei

A hétvégék programjába beiktattunk tanulmányi kirándulásokat is. Ezeknek az volt a célja, hogy főképp vidékünk nevezetességeit nemcsak olvasmányos emlékként, hanem megélt, megtapasztalt emlékként is megéljék a diákok.

 A hétvégéken 9 tanár volt a diákok segítségére abban, hogy minél alaposabban el tudjanak mélyedni egyik-másik témakör érdekességeiben.

„Szól a fülemüle!” –V. Kárpátaljai népzenei és néptánc tehetségkutató

A tehetségkutató célja volt, hogy a felnövekvő gyermekek minél szélesebb körben ismerjék meg a magyar népzene és néptánc csodálatos világát, s egy életre kötelezzék el magukat a magyarság értékei mellett, valamint a tánc közbeni viselkedés, illetve a tánc képét formáló egyéb tényezők fontosságának tudatosítása a tanulókban.

A program szakmai partnere a Hagyományok Háza Hálózat kárpátaljai kirendeltsége volt. A rendezvény védnöke a Pál család.

A tehetségkutatóra 2018. november 17. – 2019. március 15. között lehetett jelentkezni. Ez idő alatt 42 produkcióval 319 fő jelentkezett az alábbi megoszlásban:

Kategóriánkénti statisztika

S. sz.

Kategória

Jelentkezett

Létszám (fő)

1.

Hangszeres szólista

6

6

2.

Hangszer együttes

4

18

3.

Táncospár

15

30

4.

Táncegyüttes

17

265

 

Összesen:

42

319

A tehetségkutatóra olyan 7 és 16 év közötti fiatalok jelentkezhettek, akik érdeklődnek és nagy szeretettel művelik a népzenét és néptáncot. 

Jelentkezni négy kategóriába volt lehetőség az autentikus magyar népzene és néptánc bármely tájegységéhez kötődő produkcióval:

 1.  Hangszeres szólista
 2.  Hangszer együttesek
 3. Táncospárok
 4. Néptáncegyüttesek

A néptáncegyüttesek esetében két korcsoportba  lehetett jelentkezni:

 1. Korcsoport: 7-11 évesek
 2. Korcsoport: 12-16 évesek

A tehetségkutató elődöntőjére 2019. április 12-én került sor a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán, ahol a szakmai zsűri 15 produkciót juttatott tovább a döntőbe.

A döntőbe továbbjutottak számszerinti megoszlása:

S. sz.

Kategória

Produkció szám

Létszám (fő)

1.

Hangszeres szólista

3

3

2.

Hangszer együttes

2

9

3.

Táncospár

4

8

4.

Táncegyüttes

6

114

 

Összesen:

15

134

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A felkészítő táborra 2019. május 10-11 között került sor Beregszászon a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar főiskola bázisán, melyen a versenyzők felkészítő tanárukkal vettek részt.

A kétnapos felkészítő tábor oktatói:

Tánc – Szokolik Melinda és Szokolik Szabolcs

Zene – Jobbágy Bálint, Vámosi Csaba, Kánai Bence, Laukó Tamás

A döntőben ugyanazzal a produkcióval léptek fel a versenyzők, amelyet az elődöntőben bemutattak. A zsűri a következő szempontokat értékelte: Koreográfia/ tájegység, zene, viselet, előadói készség. Minden egyes szempontban 10-10 pontot érhettek el, így egy fellépő maximális pontszáma 40 pont lehet.

A „Szól a fülemüle” döntőjére 2019. május 12-én került sor.

A szakmai zsűri döntése értelmében a tehetségkutató helyezettei az alábbiak lettek kategóriánként:

Hangszeres szólista kategória

 1. hely – Egresi Alex (Csepe)
 2. hely – Jőrös Ádám (Visk)
 3. hely – Kovács Dávid (Beregszász)

Zenekarok/ hangszeregyüttesek kategória

 1. hely – Viski Citera Trió (Visk)
 2. hely – Nefelejcs együttes (Beregszász)

Szólótánc/ táncospárok (fiú-lány) kategória

 1. hely – Beregszászi Fábián Boglárka és Sopronyi Nándor Áron (Beregszász)
 2. hely – Taracközi Anasztázia és Vezsdel Viktor (Mezőgecse)
 3. hely – Imre Kiara és Ambrus Hanna ( Visk)

Néptáncegyüttesek kategória

 • 7-11. évesek
  1. hely – Nereszen néptáncegyüttes (Técső)
  2. hely – „Hímes” néptáncegyüttes (Nagydobrony)
  3. hely – Gyöngykaláris Gyermektánccsoport (Mezőgecse)
 • 12-16. évesek
 1. hely – Szivárvány táncegyüttes (Visk)
 2. hely – Orchidea néptánccsoport (Téglás)
 3. hely – Csüllő néptáncegyüttes (Ungvár)

XIII. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia

A XIII. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia (KTDK) 2019. május 17-én került megrendezésre a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány szervezésében a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával és az Országos Tudományos Diákköri Tanács TDK Határok nélkül (HTDK) programjával együttműködve. A KTDK konferenciasorozat eredeti célja, a kárpátaljai felsőoktatásban tanulók magyar nyelvű szakmai önképzésének és kapcsolatépítésének ösztönzése, a jelen, a jubileumi konferencián kibővült, hiszen a X. jubileumi KTDK olyan, Kárpát-medencei hatókörű tudományos-művészeti hallgatói fórumként szerveződött, amely segíti e teljes régióban az egyetemista-főiskolás fiatal kutatók és befogadó műhelyeik között új tudományos és emberi kapcsolatok megteremtését, a már létező kapcsolatok elmélyítését.

A konferenciára 2018. júliusától – 2019. február 20-ig volt lehetősége jelentkezni a hallgatóknak.
Ez idő alatt 21 jelentkező küldte be pályaművét, melyből 19 előadó képviselte magát a konferencián. A beérkezett pályamunkákat 40 opponáló értékelte. Az előadások 4 szekcióban hangzottak el, melyekben összesen 21 határon túli és kárpátaljai zsűritag értékelte az előadásokat. A résztvevők az alábbi egyetemekről jelentkeztek: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (16 fő), Pécsi Tudományegyetem (1 fő), Ungvári Nemzeti Egyetem (4 fő).

A Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács felajánlásából a konferencia mind a 4 szekciójából egy-egy versenyző különdíjban részesült. Az elért eredmények alapján a résztvevő előadók az elért helyezéstől függően részt vehetnek a XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencián, amely
2021 tavaszán kerül megrendezésre.

„Alkoss kedvedre!” c. rajzpályázat

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a 2019-es tanévben ismét meghirdette az „Alkoss kedvedre!” c. rajzpályázatot. A pályázatra általános- és középiskolás tanulók nyújthatták be pályamunkájukat 5 különböző témában technikai megkötések nélkül, A4-es vagy A3-as méretben. Egy alkotó több témakörben is beküldhette pályaműveit az alábbi témakörökben: Többségben az erő, Réten-kerten-erdőn jártam, Ami a kezem ügyébe kerül, Kollázs figura, Ellentétek vonzása. Az elkészült műveket 2019. február 1-től május 20-ig volt lehetőség benyújtani. A pályázatra 27 diáktól 59 alkotás érkezett be az Alapítványhoz. A rajzok zsűrizésénél a fő támpontok: az egyediség, a választott témakör önálló megfogalmazása, a kidolgozottság és kiválasztott technikai ábrázolás voltak számításba véve.

A díjazottak meghívást kaptak a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány által 2019. augusztus 5-9. között megrendezett IX. Jankovics Mária Alkotótáborba.

Az eredményhirdetésre a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány idén 8. alkalommal megrendezett Tehetségnapján került sor 2019. június 1-én.

A díjazottak a táborozási lehetőség mellett egy kisebb ajándékcsomaggal is gazdagodtak, amely művészeti kellékeket tartalmazott.

VIII. Kárpátaljai Tehetségnap

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány immár 8. éve rendez Kárpátaljai Tehetségnapot, amely az Alapítvány 8 Tehetségpontjának tanévzáró ünnepsége is egyben. Az eseményre 2019. június 1-én került sor. A hagyományos zárás során az Alapítvány elismerését kívánta kifejezni az iskolások felé a 8 Tehetségpontban kifejtett aktivitásuk és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség vetélkedőin való sikeres szereplésért, illetve felkészítő tanáraiknak, akik nagyban hozzájárultak az elért eredményekhez.

A rendezvény színvonalát előadásával emelte: a Beregszászi Rezeda Néptáncegyüttes, a Viski Citera Trió, Belovics Dominika, Kovács Vlagyiszláva, a Borzsavári Népi Zenekar, Egresi Alex, Béres Lilla Eleonóra.

A VIII. Kárpátaljai Tehetségnap lehetőséget adott több ösztöndíjátadónak is, mint például átadásra kerültek az Ady Endre ösztöndíjak és a Zrínyi Ilona Szakkollégium ösztöndíjainak második részlete.

A 2018/19-es tanév 1. felében 2136 fő vett részt a GENIUS Tehetségpontok tehetséggondozó foglalkozásain, akik a tanév 2. felében lezajlott KMPSZ tantárgyi vetélkedőkön sikereket értek el. A KMPSZ tantárgyi vetélkedőkön 1-4. helyezést elért diákok a Tehetségnapon GENIUS Tehetségtallérokat vehettek át. Egy tanuló csupán egy tallér tulajdonosa lehetett. Ha több tantárgyból és különböző helyezéseket értek el, mindig a legjobb eredményükért járó tallérért vették át. Tehetségtallérban több mint 300 diák részesült, melyeket a 8 Tehetségpont koordinátorai, a KMPSZ irodaigazgatója, Fodor Éva és Nagy Klára területi referens asszony adott át.

A program végeztével ajándékcsomagban részesültek a 8 Tehetségpont koordinátorai, akiknek az Alapítvány egy jelképes gesztussal kívánta meghálálni áldozatos munkájukat.

A tehetségnap a hagyományoknak megfelelően a torták felvágásával és elfogyasztásával ért véget. Mind a 8 Tehetségpont átvehette a saját tortáját, melyen már egy 8-as szám jelezte az évek számát, melyet maga mögött tudhat a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány.

II. Nagydobronyi népzenei és néptánc tábor

Második alkalommal került megrendezésre a Nagydobronyi népzenei és néptánc tábor 2019. június 11-14–e között. A táborba elsősorban olyan tanulók jelentkezését várta az Alapítvány, akik vonzódnak a néptánc és népzene iránt és már betöltötték a 9. életévüket. Jelentkezni 2018. november 7. és 2019. május 17. között volt lehelősége az érdeklődőknek. A táborba összesen 44 gyerek jelentkezett a Beregszászi és Ungvári járásból az alábbi helyszínekről: Halábor, Kisdonyrony, Nagydobrony Szürte, Tiszacsoma, Mezőgecse.

A 2019. június 11-án induló II. Nagydobronyi népzenei és néptánc tábor foglalkozásai legfőképp a Kárpátaljai Egán Ede Szakképzési Centrum Nagydobronyi Képzési Központjában zajlódtak, ahol a 44 lelkes táncos lábú fiatallal magyarországi és hazai szakképzett oktatók foglalkoztak. A gyerekek a hét folyamán a népzene és néptánc oktatáson kívül részt vehettek számos kézműves foglalkozáson, ahol lehetőségük nyílt gyöngyöt fűzni, quillingezni, korongozni, agyagozni, makramézni és pokrócot szőni. Ezen kívül közös sütögetésekre is sor került, ahol a gyerekek közösen fánkot sütögethettek, majd pedig együttfogyaszthatták el az elkészült finomságokat.

A tábor szakmai vezetője Kepics Andzselika volt, akinek munkáját 22 oktató és nevelő segítette a hét folyamán.

IV. Színjátszótábor

2019. június 11-15. között valósult meg a IV. Színjátszó tábor. A programra a színjátszás iránt érdeklődő 12-16 éves kor közötti fiatalok jelentkezhettek egy adatlap kitöltésével és keresztlevél másolat csatolásával 2019. június 5-ig. A táborban 17 fő vett részt. Ők betekintést nyerhettek a színészmesterség sajátosságaiba és gyakorlatot szerezhettek a színpadi mozgás, beszédkészség-, kommunikációfejlesztés terén. A tábor oktatója: Gál Natália, a Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház színésznője volt, akinek a munkáját 4 nevelő segítette. A színjátszó tábor helyszínét idén a Kárpátaljai Egán Ede Szakképző Centrum Nagydobronyi Képzési Központja biztosította. A tábor 2019. június 15-én zárult a már hagyományteremtő előadással, amely idén az emberi kapcsolatok témakörrel foglalkozott. A tábor végére a közös munka szülte az előadást, mindenki hozzátett valamit, minden személyiségnek része volt a kész produkcióban. A résztvevők által látott emberi kapcsolatok egy lány életútján keresztül mutatkoztak be a záróműsoron, melynek „Anna naplója” volt a címe.

A  tábor szakmai vezetője Gál Natália volt, akinek munkáját 5 oktató és nevelő segítette a hét folyamán.

„Fókuszban a tehetség a sport terén”- II. Sporttábor

2019. június 18-22. között az Alapítvány sporttábort valósított meg második alkalommal a „Fókuszban a tehetség a sport terén” pályázati projekt keretén belül.

A jelentkezési korhatár: 12-17 éves kor. A táborba 2018. november 7-től -2019. május 20-ig adhatták le jelentkezésüket az érdeklődők.

A tábor 2019. június 18-án vette kezdetét, melyre 38 gyerek érkezett a Beregszászi, Munkácsi és Perecsenyi járásból az alábbi helyszínekről: Nagymuzsaly, Bátyú, Beregszász, Sárosoroszi, Munkács, Jánosi, Nagybégány, Balazsér, Kispásztély.

A hét folyamán a 38 gyerekkel 5 sportszakember foglalkozott 4 nevelő segítségével.

A táborban résztvevő gyerekek nézőként és szurkolóként részt vettek a VII. Buzánszky Jenő Labdarúgó Kupán és a VI. Zupkó József Kézilabda Emléktornán. Ezenkívül látogatást tettek a Munkácsi Várba.

A tábor utolsó napján a gyerekek az alábbi ügyességi és sportversenyekben vehettek részt: dekázás, ping-pong, célba dobás, csocsózás, állomásos játék, 10 méteres rúgó verseny, ugráló kötél verseny.

A sporthét alatt összesen 298 gyerek vett részt az alábbi megoszlásban:

Összesítő

Létszám

„Fókuszban a tehetség a sport terén”- II. Sporttábor

38

VII. Buzánszky Jenő Labdarúgó Kupa

134

VI. Zupkó József Kézilabda Emléktorna

126

Összesen:

298

 

VII. Buzánszky Jenő Labdarúgó Kupa

2019. június 19-én hetedik alkalommal került megrendezésre a Buzánszky Jenő Labdarúgó Kupa Beregszászon a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Sportközpontjában.

Az érdeklődők  2018. november 7-től -2019. május 20-ig adhatták le jelentkezésüket az alábbi három kategóriába:

1. Általános iskolás fiúk  (15 éves korig);

2. Középiskolás fiúk (15-17 évesek);

3. Lánycsapat (17 éves korig)

A labdarúgó kupára 134 fiatal sportoló jelentkezettek, akiknek a számszerinti eloszlása az alábbi:

 

Kategóriák

Csapatszám

Létszám

Középiskolások

5

54

Általános Iskolások

5

56

Lánycsapat

2

24

Összesen

11

134

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategória

Csapatok Megnevezése

Létszám

Középiskolás csapatok

Bátyúi Középiskola

12

Beregszászi 4. sz. Kossuth Lajos Középiskola

11

Ungvári nagy csapat (Ungvári 10. sz. Dayka Gábor Középiskola)

8

Nagydobronyi Középiskola

8

FC Munkács (Munkácsi 3. sz. II. Rákóczi Ferenc Középiskola)

15

Összesen:

54

Általános Iskolás csapatok

FK.Fornos (Fornosi Általános Iskola)

14

FC Vári (Mezővári II. Rákóczi Ferenc Középiskola)

9

Ungvári kis csapat (Ungvári 10. sz. Dayka Gábor Középiskola)

8

SC Small Miracles  (Nagydobronyi Középiskola)

15

Jánosi Középiskola

10

Összesen:

56

Lánycsapat

Nagydobronyi Junior Girls ( Nagydobronyi Középiskola)

13

 

Beregvidék lánycsapata

11

 

Összesen:

24

 

A versenyen átadásra kerülő kupákat és érméket a NIKÉ Sportegyesület Magyar Sportakadémia biztosította.

A mérkőzéseken a következő eredmények születtek:

Általános iskolás csapatok:

I. hely: FK Fornos (Fornosi Általános Iskola)

II. hely: SC Small Miracles ( Nagydobronyi Középiskola)

III. hely: Jánosi Középiskola

Legjobb játékos: Darcsi Ádám (Fornosi Általános Iskola)

Legjobb kapus: Simon Ádám (Jánosi Középiskola)

Legjobb góllövő: Barta Gábor (Fornosi Általános Iskola)

Középiskolás csapatok:

I. hely: Bátyúi Középiskola

II. hely: Beregszászi 4. sz. Kossuth Lajos Középiskola

III. hely: Nagydobronyi Középiskola

Legjobb játékos: Béres Ferenc (Bátyúi Középiskola)

Legjobb kapus: Nagy Andor Roland (Nagydobronyi Középiskola)

Legjobb góllövő: Oláj Erik (Beregszászi 4. sz. Kossuth Lajos Középiskola)

VI. Zupkó József Nemzetközi Kézilabda Emléktorna

2019. június 20-án megrendezésre került a hatodik Zupkó József Nemzetközi Kézilabda Emléktorna Beregszászon a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Sportközpontjában.

A rendezvény célja volt a kézilabda sport népszerűsítése, a Kárpát-medence ifjú kézilabda tehetségeinek felkutatása, versenylehetőség biztosítása, valamint további nemzetközi sportkapcsolatok építése, s nem utolsósorban tisztelgés Zupkó József érdemes edző emléke előtt.

Az érdeklődők jelentkezésüket az alábbi három kategóriába:

1. Általános és középiskolás fiúcsapat (17 éves korig);

2. Általános és középiskolás lánycsapat (17 éves korig);

3. Sportiskolák (17 éves korig).

A kézlabda emléktornára 126 fiatal sportoló jelentkezettek, akiknek a számszerinti eloszlása az alábbi:

 

Kategóriák

 

Csapatszám

Létszám

Általános és középiskolás fiúcsapat

3

37

Általános és középiskolás lánycsapat

3

35

Sportiskolák

4

52

Összesen

 

10

126

 

Kategória

Csapatok Megnevezése

Létszám

Általános, középiskolás és sportiskolás fiúcsapat

Fiú csapatok

Bátyúi Középiskola csapata

12

Jánosi Középiskola csapata

11

Beregszász csapata (Beregszászi Sportiskola)

14

Összesen:

37

Sportiskolák

Sportiskolás lánycsapatok

Técsői csapat (Técsői Sportiskola)

11

Huszti csapat (Huszti Sportiskola)

15

Ungvári csapat (Ungvári Sportiskola)

15

Beregszászi csapat (Beregszászi Sportiskola)

11

Összesen:

52

 

Középiskolás csapatok

Nagydobronyi Középiskola

11

Kassai csapat (Kassai Sportiskola)

13

Ungvári csapat (Ungvári Sportiskola)

13

Összesen:

37

 

A mérkőzéseken a következő eredmények születtek:

Általános és középiskolás fiúcsapatok:

I. hely: Jánosi Középiskola

II. hely: Beregszászi Csapat

Középiskolás lánycsapatok:

I. hely: Kassa csapata

II. hely: Ungvár csapata

III. hely: Nagydobronyi Középiskola

Legjobb játékos: Szoszkéda Karina (Ungvári csapat)

Legjobb kapus: Dovicinova Karolina (Kassai csapat)

Legjobb góllövő: Fotulová Lujza (Kassai csapat)

Sportiskolás lánycsapatok:

I. hely: Huszt csapata

II. hely: Beregszász csapata

III. hely: Técső csapata

Legjobb játékos: Petrás Aleyandra (Beregszászi csapat)

Legjobb kapus: Grabcsák Anzsela (Técsői csapat)

Legjobb góllövő: Kocsán Katalin (Huszti csapat)

IX. Beregszászi népzenei és néptánc tábor

Immár kilencedik alkalommal került megrendezésre a Beregszászi népzenei és néptánc tábor 2019. július 22-26–a között. A táborba elsősorban olyan tanulók jelentkezését várta az Alapítvány, akik vonzódnak a néptánc és népzene iránt és már betöltötték a 9. életévüket. Jelentkezni 2018. november 7. és 2019. június 3. között volt lehelősége az érdeklődőknek.

A 2019. július 22-én induló IX. Beregszászi népzenei és néptánc tábor foglalkozásai legfőképp a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán zajlódtak, ahol 65 lelkes táncos lábú fiatallal magyarországi és hazai szakképzett oktatók foglalkoztak. A gyerekek a hét folyamán a népzene és néptánc oktatáson kívül részt vehettek számos kézműves foglalkozáson, ahol lehetőségük nyílt gyöngyöt fűzni, quillingezni, korongozni, agyagozni, makramézni. Ezen kívül közös sütögetésre is sor került a héten több alkalommal is, ahol a gyerekek közösen fánkot sütögethettek, majd pedig együttfogyaszthatták el az elkészült finomságokat. Mindezen foglalkozásoknak a Nagyberegi Tájház adott otthont. A tábor szakmai vezetője Kepics Andzselika, munkáját 23 oktató és nevelő segítette a hét folyamán.

IX. Jankovics Mária Alkotótábor

A IX. Jankovics Mária Alkotótábor 2019. augusztus 5-9. között került megrendezésre. A táborba elsősorban azok jelentkezését várták a szervezők, akik betöltötték 10. életévüket, vonzódnak a képzőművészetek, festészet, szobrászat, rajz iránt. A táborba a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség vetélkedőin sikeresen szereplő fiatalok és a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány által meghirdetett „Alkoss kedvedre!” c. rajzpályázat díjazottjai kaptak meghívást, ezen kívül minden érdeklődőt szívesen fogadtak.

A táborba 2019. januárjától volt lehetőség jelentkezni egészen június 3-ig. Jelentkezni egy adatlap kitöltésével és keresztlevél fénymásolattal lehetett. Ez idő alatt 80 fő nyújtotta be jelentkezését, akik közül 65-en vettek részt a táborban, melyből 14 művészpalánta az „Alkoss kedvedre!” c. rajzpályázat résztvevője. A résztvevők Kárpátalja 20 településéről voltak jelen: Balazsér, Beregszász, Borzsova, Bustyaháza, Csepe, Csetfalva Csonkapapi, Fornos, Kaszony, Kígyós, Kisbégány, Makkosjánosi, Mezőgecse, Munkács, Nagybereg, Nagydobrony, Som, Tiszakeresztúr, Tiszaújhely, Ungvár.

 

A tábor megnyitójára 2019. augusztus 5-én került sor a Rákóczi Főiskola Átriumában.

A tábor öt napja során a gyerekek művészetek iránti hajlamát, több szakember segítette:

Kulin Ágnes, a Kárpátaljai Magyar Képző- és Iparművészek Révész Imre Társaságának (RIT) elnöke, a tábor szakmai szervezője, Néger Krisztina, a „PADIUN” Kárpátaljai Megyei Ifjúsági Tehetséggondozó,- fejlesztő Palota dekorációs, ajándéktárgy-készítő és formatervező, szakkörvezető tanára, Fekete Gabriella, keramikus, az „Élet útja” Szociális Rehabilitációs Központ vezető munkatársa, ifj. Hidi Endre, keramikus, szobrász, a RIT tagja, Fülöp László, fényképész, a beregszászi Portré Stúdió vezetője, Kalanics Éva, kézműves.

A szaktanárok segítségével különböző tematikus és fakultatív foglalkozásokon kézműves technikákat, 2D-s és 3D-s fonalgrafikát, batik festést, selyemfestést, pointilista festészetet, foto kollázst, origamit, agyagozást, korongozást sajátíthattak el a művészpalánták, míg a délután folyamán egy-egy előadáson vehettek részt, amelyek a 2019-es év érdekességeire és jubileumaira reflektáltak.

Az előadások keretein belül a csütörtöki nap Gyöngyössy Tibor „Barangolás az űrben” című előadása kalauzolta el a fiatalokat az űrutazásba. A pénteki napon pedig Csala Róbert személyében a fiatalok a „Rákócziak emlékezetével” ismerkedhettek meg.

A fiatalok a tábor harmadik napján, szerdán Badó Margit idegenvezetésével ellátogathattak az Ungvári Várba, a Boksay József Kárpátaljai Szépművészeti Múzeumba, ahol megismerkedhettek a vár és a múzeum történetével, emlékműveivel, nevezetességeivel. A túra végén az elhangzottak alapján és új ismeretek birtokában a diákok vetélkedőn vettek részt. A tábor 2019. augusztus 9-én tradicionálisan ünnepélyes zárással végződött, melyen kiállításra került sor a héten készült munkákból.

A Jankovics Mária Alkotótábor szakmai felelőse Kulin Ágnes volt, akinek munkáját 14 munkatárs segítette.

A nyári táborok megvalósulását a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap támogatta.

A nyári táborok részvételi aránya

Tábor megnevezése

II. Nagydobronyi népzenei és néptánc tábor (fő)

IV. Színjátszó tábor (fő)

II. Sporttábor (fő)

IX. Beregszászi népzenei és néptánc tábor (fő)

IX. Jankovics Mária Alkotótábor (fő)

Összesen (fő)

Résztvevők

44

17

38

65

65

229

Tanárok

18

1

5

12

6

42

Nevelők

5

4

4

10

8

31

 

Agora Információs Központ

Az Agora Információs Központ a „GENIUS” Jótékonysági Alapítványnak alárendelve működik és szervesen kapcsolódik vele. Az iroda segítséget hivatott nyújtani azok számára, akik Magyarországon szeretnék tovább folytatni tanulmányaikat az érettségit követően. Így az AIK főbb tevékenységi körébe tartozik a magyarországi továbbtanulással kapcsolatos információszolgáltatás. Ezen kívül az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Eötvös Lóránd Tudományegyetem által közösen kiírt Hunyadi János és a Szülőföldi tanulmányi és oktatói pályázatok szülőföldi lebonyolítása is a fő profil részét képezi.

A lebonyolított ösztöndíjak két pályázási időszakban folynak: nyári és téli.

A nyár folyamán meghirdetésre kerülnek a Hunyadi János ösztöndíjak, melyek több lábon pályázhatóak: a nappali tagozatos alap és egységes (osztatlan), mester- illetve doktori képzésben résztvevő hallgatók számára hirdeti meg az EMMI-ELTE közösen. Az ösztöndíjra magyarországi nappali tagozatos államilag támogatott képzésben tanuló fiatalok pályázhatnak a felvételük évében. Továbbá a Hunyadi János ösztöndíj részét képezi az őszi és tavaszi teljes szemeszteres és részképzős tanulmányút, melynek célja, hogy elősegítse a külhoni magyarok kapcsolattartását az anyaországgal, illetve támogassa a hazai értelmiség utánpótlását. Pályázhatják a szülőföldi felsőoktatási intézmények nappali tagozatos, aktív, bakalavr vagy magiszteri/specialista képzésben részt vevő, hallgatói jogviszonnyal rendelkező diákjai. A pályázók a megpályázott képzési idő alatt egy magyarországi felsőoktatási intézmény magyar állami ösztöndíjjal támogatott, nappali munkarendű alap-, egységes (osztatlan) vagy mesterképzéses szakján tanulmányút keretein belül vagy teljes szemeszteres részképzésben folytathatják tanulmányaikat. Jelentkezési határidő augusztus és december. A 2019-2020-as tanév pályázási időszaka épp most zárul, hiszen 2019. augusztus 29-én ül össze ismét a Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanács-Előértékelő Bizottság, hogy döntsön 32 alap-, 15 mester-, 4 phd hallgató Hunyadi János ösztöndíjáról, valamint 2 UNE hallgató őszi részképzési kérelméről.

A téli pályázási időszak a szülőföldi tanulmányok támogatására fókuszál. Szintén az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Eötvös Lóránd Tudományegyetem által meghirdetett ösztöndíjakról van szó, névszerint: a szülőföldi tanulmányi támogatás alap, mester és doktori képzésben résztvevők számára és a szülőföldi fiatal oktatói pályázat. Az ösztöndíjak célja tanulmányi támogatás biztosítása szülőföldi felsőoktatási magiszteri/specialista vagy doktori képzésben résztvevő ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára. Az elmúlt években az ösztöndíj Soós Kálmán ösztöndíjként lett meghirdetve, azonban a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány szintén ezen a néven hirdetett ösztöndíj programja miatt, csupán szülőföldi támogatásként pályázható.

A 2018-2019-es tanév februárjában a Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanács-Előértékelő Bizottság 35 fő alap, 58 személy magiszteri-, és 5 ember doktori képzésben részesült ösztöndíjban. 23 magyar nemzetiségű ukrán állampolgárságú 35 életévét még be nem töltött fiatal felsőoktatási oktató részesült ösztöndíjban a téli pályázási időszakban.

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány

2019. augusztus 28. szerda 09:36
címkék:
Like ItGoogle ItTweet It