Debreceni Egyetem Neveléstudományi Doktori Program

A 21. századra az oktatásügy folyamatainak ösz-szefüggésrendszere kitágult, komplexitása megsokszorozódott, a neveléstudomány hatóköre a vizsgálatok diszciplináris, tematikus és térbeli kereteit tekintve túllépett az osztálytermi folyamatokon. Az oktatási rendszerek dinamikusan növekednek, egyre több társadalmi és életkori csoportot érnek el, ráadásul szervezetileg is igen sokszínűvé válnak. A program azoknak szól, akiket az oktatás, nevelés, szakképzés és művelődés mai problémái foglalkoztatnak.
A magyar kultúra mélyen ágyazódik Közép-Európába. A térség oktatása és kultúrája hidat jelent Nyugat és Kelet között. A program különös fontosságot tulajdonít a nemzetközi összehasonlításoknak, és figyelmét elsősorban Közép-Európa szélesebb perspektívából szemlélt oktatásügyére és művelődésére fordítja.
A doktori programban való részvétel a kutatói, tanári és oktatói pálya jelentős állomása. Nem csupán a többciklusú felsőoktatásban elérhető legmagasabb szintű egyetemi végzettséget szerzik meg a doktoranduszok, hanem a képzés folyamán oktatási és kutatóintézeti gyakorlatot szerezhetnek, ami fontos lépés nemcsak a felsőoktatói pálya felé, hanem a dinamikusan fejlődő nemzetközi és hazai intézményhálózattal rendelkező oktatásügy különböző intézményei felé.

Jelentkezési feltételekA jelentkezéshez a következő alapképzettsége-ket fogadjuk el: elsősorban neveléstudomány, andragógia, középiskolai tanárszakos mesterfokozat/egyetemi szintű végzettség, emellett témaválasztástól függően szociológia, szociálpolitika, kommunikáció és médiatudomány, pszichológia, kulturális antropológia mesterfokozat/egyetemi szintű végzettség. A jelentkezőtől egy kutatási tervet várunk a program valamely témakiírójával való egyeztetés alapján. A témák a nevtudphd.unideb.hu című honlapon az oktatók nevére kattintva ér-hetők el.
A felvétel nyelvi feltétele: angol, német vagy francia komplex („C”) típusú középfokú nyelvvizsga. A fenti nyelvek egyikén olvasni és beszélni szükséges a doktori tanulmányokhoz, de a nyelvvizsga bizonyítvány helyett külföldi jelentkezőknél elfogadható a idegen nyelven végzett felsőoktatási képzést lezáró diploma. A képzés feltétele továbbá legalább egy tudományos publikáció (könyvfejezet, tanulmány szerkesztett kötetben vagy folyóiratcikk országosan elismert szakfolyóiratban).
A doktori képzés ösztöndíjas és önköltséges formában is végezhető.
További információkat a http://www.nevtudphd.unideb.hu című honlapon talál.
Kérdéseivel forduljon biza-lommal a program titkárához, Kovács Klárához.

Doktoranduszok mondták

A doktori iskola számomra jó barátságokat, vidám munkahelyi légkört és magas szellemi színvonalat jelentett. Az a szakmai kohó, amelyet a doktori iskola vezetői, az oktatók, társak és különösen a kiváló témavezetőm alkot, olyan kutatóvá formált, amelyet elsőévesként nem is reméltem. Olyanná, mint azok a már végzett „felsőbb évesek”, akiknek büszkén járhatunk a nyomdokaiban. (Bacskai Katinka, 2005—2009, doktorje-ölt).


Sok olyan dolgot tanultam, aminek közvetlenül is nagy hasznát vettem a tanítás során. Az iskolai teljesítményt befolyásoló „rejtett” tényezők tanulmányozása nyomán például a tanulási nehézségeket okozó tünetegyüttesek felismerésével könnyebben megértettem a diákjaim problémáit. A tantárgypedagógiai kutatások keretében tankönyvelemzést végeztem, ahol a metafogalmi ismeretek megjelenését vizsgáltam,s ezt követően a tanítás során is fokozottabban figyeltem tanítványaim fogalmi fejlődésére." (Szűcs Tímea, I. évfolyam).


Azért tartom ideális választásnak ezt a doktori programot, mert színvonalas képzést nyújt, a kurzusokon különböző tudományterületek legjelesebb képviselőit hallgathatom. Nagyon jó és szoros szakmai közösség alakult ki a jelenlegi és korábbi hallgatótársakkal történő közös munka során. Az egyéni szakmai fejlődésünket is figyelemmel követi a program, számos lehetőséget biztosítanak, hogy elősegítsék integrációnkat a tudományos életbe. (Varga Eszter, I. évfolyam ).


Meglátásom szerint doktori programunknak biztos jövője van. Elsősorban az alábbiak jellemzik: fiatal és lendületes doktoranduszok, állandó kutatói aktivitás (folyamatosan fennálló kutatások), sokszínű kurzusválasztási lehetőség minősített oktatókkal és minőségi előadásokkal. (Szőcs Andor, II. évfolyam).

Alprogramok

A köz- és felsőoktatási alprogram résztvevői az oktatást kutatva nemcsak a tanulás-tanítás területeire fókuszálnak, hanem annak nemzetközi, társadalmi, kulturális, történeti, gazdasági és politikai összefüggésrendszere révén igyekeznek meghatározni egy ország, régió jövőjét, figyelembe véve azt, hogy annak múltja nélkül mindez nem értelmezhető. Ezekkel a széleskörű társadalmi érdeklődést kiváltó folyamatokkal foglalkoznak a doktoranduszok és témavezetőik.
Az oktatáskutatás és alkalmazásai alprogram elsősorban tanárok számára kínál kutatási lehetőséget mind a tanárképzés, mind a tanári tevékenység, az iskolai tanítás témakörében. Ebben az alprogramban kapnak helyet az ún. diszciplináris didaktikai kutatások is. A képzési és kutatási kínálat a természettudományoktól a humán tudományokon keresztül a művészet- és sportpedagógiáig terjed.
A felnőttképzési, szakképzési és köz-művelődési alprogram a felnőttek széles értelemben vett tanulásával, tanításával kapcsolatos témaköröket foglalja magában. Legfontosabb kutatási területei a közoktatás, a szakképzés, a felsőoktatás, valamint a közművelődés felnőtteket érintő szakpolitikái, az idesorolt intézményrendszer működése, az ezekhez kapcsolható tanulási folyamatok. E kérdéskörök kiemelten érintik a képzés és a gazdaság kölcsönhatását, a helyi társadalmak tanulásban beöltött szerepét, a kultúraátadás általános, s egyes lakossági rétegekhez, etnikai csoportokhoz köthető folyamatát, ezen belül a tömegkommunikáció és a szórakoztatás kérdéskörét.

CHERD-Hungary
Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központ
Center for Higher Education Research and Development

A doktoranduszok és doktorjelöltek egyik legfontosabb gyakorlóhelye a Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központja (CHERD-Hungary), mely kutatásokat és fejlesztéseket végez a felsőfokú képzés területén. Megkeresi, nyilvántartja és közvetíti azokat a K+F problémákat, amelyek a felsőoktatás átstrukturálódása kapcsán a régióban felmerülnek. A kutatások az intézményi illetve regionális szintű döntéseket (pl. területi rekrutáció, együttműködés a gazdasági környezettel, hallgatói és oktatói véleményezések stb.) is támogatják.
A Központ tudományos kutatási és fejlesztési és innovációs pályázatokon vesz részt, hogy a felsőoktatás fejlesztésére vonatkozó alapkutatá-sokat végezhessen. A doktoranduszok nemcsak részt vesznek a kutatásokban, hanem hazai és nemzetközi folyóiratokban és konferenciákon be is mutatják az eredményeket, s e munka képezi több disszertáció alapját is.
További információk a cherd.unideb.hu oldalon

2013. március 11. hétfő 13:34
címkék:
Like ItGoogle ItTweet It