Domus magyarországi ösztöndíj pályázat

1. A pályázat célja

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (a továbbiakban: MTAtv.) 3. S (1) bekezdés i) pontja, valamint az akadémiai Alapszabály (a továbbiakban: Alapszabály) 5. S (1) és (2) bekezdése szerint a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: Akadémia) kapcsolatot tart a külföldön élő, magyar nyelvú és tárgyú tudományos kutatások művelőivel, támogatja a határon túli magyar tudományosságot.

2. A támogató megnevezése

Az Akadémia az MTAtv., az Alapszabály, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján pályázatot hirdet a külföldi magyar tudományosság szereplői számára magyarországi kutatói ösztöndíjak elnyerésére.

Az Akadémia Domus ösztöndíjprogramja senior és junior ösztöndíjakkal kívánja támogatni a külföldi kutatók szakmai munkásságát, magyarországi tevékenységét, segítve bekapcsolódásukat a magyarországi tudományos életbe, akadémiai és egyetemi kutatásokba, magyarországi szakmai partnerek, témavezet6k közreműködésével.

Az ösztöndíj tudományos kutatómunka végzésére, anyaggyűjtésre, konferencián való részvételre, konzultációra stb. használható fel, a benyújtott és elfogadott pályázatban megfogalmazott szakmai terv szerint.

3. A pályázat jellege, a pályázat benyújtására jogosultak köre A pályázati támogatás nyílt pályázati eljárás útján nyerhető el.

Senior ösztöndíj elnyerésére pályázatot nyújthatnak be az Akadémiának az Alapszabály 12. S (3) bekezdése szerinti külső tagjai, valamint az Alapszabály 23. S (1) bekezdése szerinti köztestületi külső tagok.

Junior ösztöndíjra pályázhatnak a tudományos fokozattal nem rendelkező külföldi kutatók közül azok, akik rendelkeznek Master szintű diplomával és tudományos munkásságuk a magyar nyelvű és/vagy tárgyú kutatások terén dokumentálható.

4. A pályázat megvalósítására rendelkezésre álló forrás megnevezése és összege

A pályázat forrása: az Akadémia 2022. évi költségvetésében rendelkezésre álló MTA Titkársága Igazgatása, tiszteletdíjak cím előirányzatai.

Jelen pályázat keretében támogatandó kutatások megvalósítására rendelkezésre álló keretösszeg 2022. évben: 16 500 000 forint, azaz tizenhat millió ötszáz ezer forint.

5. Az elnyerhető költségvetési támogatás mértékének alsó és felső határa

A megpályázható senior ösztöndíj összege heti 60 000 forint, a junior ösztöndíj összege heti 50 000 forint. A megpályázható ösztöndíjak időtartama 1 héttől 8 hétig terjedhet.

6. A költségvetési támogatás visszafizetése

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, amennyiben a pályázatban megjelölt kutatási terv megvalósul, és a kutatási beszámolót a Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság (MTK EB) által létrehozott Kuratórium (a továbbiakban: Kuratórium, Domus Kuratórium) elfogadja.

Ellenkező esetben a Támogatónak jogában áll a kedvezményezettet a támogatás visszafizetésére kötelezni.

7. Támogatási intenzitás: 100%

8. A támogatási időszak

Jelen pályázat keretében a 2022. január 1. és 2022. június 30. között megvalósuló ösztöndíjas tevékenység támogatható.

Az ösztöndíj elnyerését követ&n a kutatási tevékenység pontos ideje az MTA Titkársága Köztestületi Igazgatóság Határon Túli Magyarok Titkárságának (továbbiakban: Határon Túli Magyarok Titkársága) bejelentendő, mivel az ösztöndíj utalása ehhez igazodik.

A budapesti szállásigény a Domus 'Collegium Hungaricum' munkatársaival előzetesen egyeztetendő.

Az elnyert ösztöndíjas időszak lehetőség szerint egy megszakítással, illetve a Domus Kuratórium elnökének egyedi engedélyével több részletben vehető igénybe.

9. A pályázat benyújtása, tartalmi és formai követelmények

A pályázatot 2021. október 29. 14 óráig, az Akadémiai Adattárhoz kapcsolt Domus pályázati rendszeren keresztül kell benyújtani az alábbi linkeken:

Elő- és élettelen természettudományok és matematika

Junior pályázók esetében: https://palyazat.mta.hu/domus_junior_tt_2021_osz/

Senior pályázók esetében: https://palyazat.mta.hu/domus_senior_tt_2021_osz/

Humán- és társadalomtudományok

Junior pályázók esetében: https://palyazat.mta.hu/domus_junior_ht_2021_osz/

Senior pályázók esetében: https://palyazat.mta.hu/domus_senior_ht_2021_osz/

A pályázati rendszerbe való belépés két technikai előfeltétele:

1.     a pályázó regisztráljon és feltöltse/aktualizálja adatait, valamint tudományos életrajzát az Akadémiai Adattárban (AAT),

2.     a pályázó regisztráljon és feltöltse/aktualizálja publikációs adatait a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT).

Jelen pályázati kiírás 1. számú melléklete az Akadémiai Adattárban, a 2. számú melléklete a Domus elektronikus pályázati rendszerben nyújt eligazítást.

A jelen támogatás felhasználásával létrehozott, kiadott mű (előadásokat is ideértve) vonatkozásában Ösztöndíjas kötelezettsége, hogy a mű adatait digitális formában az MTA KIK Magyar Tudományos Művek Tára (a továbbiakban: MTMT) rendszerébe, illetve PDF/A formátumban az MTA KIK REAL vagy a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) Repozitóriumminősítő Bizottsága által minősített intézményi repozitóriumába feltöltse a megjelenést követő 30 napon belül.

A pályázati támogatással létrehozott mű esetén fel kell tüntetni, hogy az MTA Domus program támogatásával jött létre.

Kérjük ösztöndíjasainkat, hogy a Domus ösztöndíj segítségével készült munkáikból — megjelenés esetén — 1 példányt a Domus Könyvgyűjtemény részére szíveskedjenek eljuttatni.

10. A pályázatok érvényessége, a hiánypótlás lehetősége és feltételei

Az MTAT Köztestületi Igazgatósága a pályázat beérkezését követő 7. napig tájékoztatja a pályázót — az általa megadott e-mail címen — arról, hogy pályázatának befogadásával annak érdemi elbírálási folyamata megkezdődött, vagy a pályázat érdemi vizsgálat nélküli elutasításra került.

A pályázat befogadása során vizsgálni kell, hogy

 1. a pályázó megfelel a kiírás feltételeinek, a pályázó a kiírásban meghatározott lehetséges támogatást igénylői körbe tartozik,
 2. az igényelt támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető mértéket és a támogatási arány nem haladja meg a kiírásban meghatározott maximális támogatási intenzitást,
 3. a kiírásban előírt dokumentumok az előírt tartalommal, aláírva, határidőre beérkeztek,
 4. a pályázóval szemben nem áll fenn a jelen pályázati felhívásban vagy a vonatkozó jogszabályok szerinti kizáró ok.

Amennyiben a pályázat hibás vagy hiányos, az MTA Titkársága Határon Túli Magyarok Titkársága hiánypótlásra szólítja fel a pályázót az általa megadott e-mail címen. Hiánypótlásra csak egy alkalommal van lehetőség, amelyre az értesítés kézhezvételét követő 3 munkanap áll a pályázó rendelkezésére.

Amennyiben a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, vagy a hiányosságokat határidőn belül nem pótolja, a pályázat érvénytelenség okán további érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül, melyről a pályázót a MTA Titkársága Köztestületi Igazgatósága értesíti.

Érdemi vizsgálat nélküli - hiánypótlás nélkül elutasításra kerülnek a pályázati felhívásban megjelölt határidő után benyújtott pályázatok, vagy ha pályázó személye nem felel meg a kiírás feltételeinek.

Az elutasítás okát a támogatónak meg kell jelölnie.

A pályázatok csak akkor érvényesek, ha valamennyi szükséges dokumentum hiánytalanul beérkezett a meghatározott időpontig, továbbá a pályázóval szemben nem áll fenn a jelen pályázati kiírás vagy a vonatkozó jogszabályok szerinti kizáró ok.

11. A pályázat elbírálásának határideje, főbb szempontjai, a pályázat eredményéről történő értesítés módja és határideje

A senior és junior ösztöndíjak odaítéléséról a Domus Kuratórium 2021. november 30-ig dönt. A Kuratórium, illetve az egyes kurátorok elsősorban a megpályázott kutatási téma relevanciája, társadalmi hasznossága, a pályázó szakmai felkészültsége, a kutatási terv eredetisége, kidolgozottsága és megvalósíthatósága, valamint a tervezett kutatómunkához szükséges magyarországi jelenlét indokoltsága alapján bírálják el a pályázatokat.

A döntés eredményéról a pályázók névre szóló elektronikus értesítést kapnak a döntést követő 15 munkanapon belül.

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki

 1. a jelen pályázati kiírásban és a vonatkozó államháztartási jogszabályokban meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, a szükséges dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja;
 2. benyújtott támogatás iránti kérelmében a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
 3. korábban az Akadémia által nyújtott ösztöndíjjal az előírt határidőre nem számolt el;
 4. a korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolóját az Akadémia visszautasította;
 5. Magyarországon folytatott munkavégzésre irányuló és egyéb jogviszonyból, magyarországi támogatásból származó, rendszeres jövedelemmel rendelkezik.

12. A támogatás biztosítása

A nyertes pályázóval a támogató ösztöndíj-szerződést köt. A pályázó a szerződéskötést követően részesülhet ösztöndíjban, amelynek folyósítása átutalással, egy összegben történik, az ösztöndíjas időszak megkezdése előtt, támogatási előleg formájában.

Budapesti kutatómunka esetén az ösztöndíj időtartamára az ösztöndíjast térítésmentes szállás illeti meg a Domus 'Collegium Hungaricum'-ban, amely nem tartalmazza az érkezéskor a helyszínen befizetendő napi 530 forint idegenforgalmi adót. Vidéki kutatómunka esetén heti 20 000 forint — kizárólag számlával igazolt — szállásköltség-térítés adható.

13. A költségvetési támogatás felhasználására vonatkozó feltételek

Az ösztöndíjak felhasználásáról az ösztöndíjas beszámolót készít, amelyet a Domus pályázati rendszerbe kell feltölteni, a letölthető sablon alapján.

14. A kutatási beszámolók feltöltési határideje az ösztöndíjas időszak leteltét követő egy hónap.

A kutatási beszámolókat a Domus Kuratórium értékeli. Ha az ösztöndíjas határidőre nem tesz eleget beszámoló-készítési kötelezettségének, a következő 3 évre kizárja magát a pályázási lehetőségből.

15. Jogorvoslat

A pályázó az MTA elnökének címzett kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okirat kibocsátására, a költségvetési támogatás folyósítására vagy visszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint jogszabálysértő, vagy a jelen pályázati felhívásban foglaltakkal ellentétes. A pályázat szakmai értékelésével kapcsolatosan kifogás nem nyújtható be. A kifogásnak tartalmaznia kell a kifogást tevő nevét, lakcímét, a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását, a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel megsértett jogszabályi, vagy pályázati kiírásban foglalt rendelkezés pontos megjelölését és a kifogást tevő aláírását.

A kifogást a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról szóló döntés kézbesítésétól számított 10 napon belül, egy alkalommal, elektronikusan a domus@titkarsag.mta.hu elektronikus címre lehet benyújtani, annak egyidejű postai megküldésével (MTA Titkársága Köztestületi Igazgatóság Határon Túli Magyarok Titkársága, 1051 Budapest, Nádor u. 7.) A kifogás — kizárólag az abban vitatottak kivizsgálására szorítkozva — a beérkezéstől számított 15 napon belül kerül elbírálásra. A hiányos tartalommal, illetve a határidőn túl benyújtott, vagy a pályázat szakmai értékelésére irányuló kifogás érdemi vizsgálat nélkül kerül elutasításra A pályázat tartalmi elutasítása esetén, továbbá a pályázat eredményéról szóló döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

16. További információk

Támogató tájékoztatja a pályázókat, hogy

 1. a Kincstár monitoringrendszert működtet a költségvetési támogatásokról, és közreműködik a költségvetési támogatások felhasználásának összehangolásában. A monitoringrendszerben nem rögzített támogatási döntés alapján érvényesen támogatás nem nyújtható. A Támogató a monitoringrendszerbe történő adatátadással gondoskodik a pályázati úton biztosított támogatás esetében a pályázati kiírás tárgyára vonatkozó adatoknak az e célra rendszeresített honlapon való közzétételéról,
 2. a támogatás felhasználásához kapcsolódóan bekövetkezett vagy a Támogató által megállapított, a támogatási jogviszonnyal, a támogatás rendelkezésre bocsátásával és a beszámolással kapcsolatos tényekre, körülményekre vonatkozó adatoknak az e célra rendszeresített honlapon való közzétételéról. A monitoringrendszerben kezelt adatok a támogatási döntés naptári évének utolsó napjától számított öt év elteltével törölhetők.
 3. Közérdekből nyilvános a pályázati kiírást előkészítő, a pályázatot kiíró, a támogatási igényről meghozott döntést előkészítő és a döntéshozó személy, testület által a pályázattal, a pályázati eljárással, a támogatási döntéssel összefüggésben kezelt, közérdekű adatnak és különleges adatnak nem minősülő adat.
 4. Támogató a támogatás felhasználását az Ávr.-ben meghatározott rendelkezések alapján, az ösztöndíj-szerződésben rögzítettek szerint ellenőrzi.

17. A pályázati eljárás során a személyes adatkezelés célja, és jogalapja

 1. A pályázó által megadott személyes adatokat a pályázati eljárás lefolytatása céljából, az MTA Titkárságán belül a Határon Túli Magyarok Titkársága kezeli. Ugyanezen személyes adatokat az MTA Titkárságának a szervezeti és működési szabályzata szerint hatáskörrel rendelkező szervezeti egységei, valamint a pályázati eljárásában résztvevők feladataik teljesítéséhez megismerhetik.
 2. A személyes adatkezelés jogalapja, az MTA Tv.-ben meghatározott közfeladat ellátása, ennek keretében tudományos pályázat kiírása. Az MTA Titkársága és MTA (mint Adatkezelők) közös adatkezelési tájékoztatója (GDPR 13. cikk szerinti tájékoztatást) a www.mta.hu internetes oldal alján a „Hasznos információk” között érhető el.
 3. A pályázó a személyes adataiban bekövetkezett változásokat a domus@titkarsag.mta.hu e-mail címre jelezheti.

Az MTA felé megteendő nyilatkozatokat, így a támogatási szerződést is papír alapon, eredeti aláírással, vagy elektronikus iratban, elektronikus aláírással ellátva kell küldeni az MTA Titkársága Köztestületi Igazgatóság Határon Túli Magyarok Titkársága részére (1051 Budapest, Nádor utca 7.).

Elektronikus aláírásként az alábbiak fogadhatók el: minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírás vagy a Kormány rendeletében meghatározott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással hitelesített (ún. AVDH) aláírás.

Az útmutatókon túl a pályázat benyújtásával, a pályázati eljárással kapcsolatos általános kérdésekben az MTA Titkársága Határon Túli Magyarok Titkársága ad további felvilágosítást és segítséget a domus@titkarsag.mta.hu címen és a +36 1 4116194-es pályázati ügyfélszolgálati telefonszámon, vagy szükség esetén a +36 1 4116196-os titkársági telefonszámon.

A pályázat benyújtását megelőzően a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT) történő regisztrációs és publikációfeltöltéssel kapcsolatos kérdésekben az MTMT ügyfélszolgálati munkatársai nyújtanak segítséget (https://www.mtmt.hu/munkatarsak).

2021. szeptember 30. csütörtök 08:05
címkék:
Like ItGoogle ItTweet It