Ösztöndíjpályázat - Külhoni magyarok felsőoktatási előkészítő képzése

A Külgazdasági és Külügyminisztérium ösztöndíjpályázata

felsőoktatási előkészítő képzésre kárpátaljai magyar nemzetiségűek számára

 a 2020/2021. tanévre

 

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (továbbiakban KKM) Balassi Bálint-ösztöndíjprogramja keretében pályázatot hirdet Márton Áron ösztöndíjra, azon belül felsőoktatási előkészítő képzésre a 2020/2021. tanévre 10 hónap időtartamra, olyan ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára, akik a magyarországi felsőoktatásban szeretnének továbbtanulni.

 

1. A PÁLYÁZAT CÉLJA

A külhoni magyarok felvételi-érettségi felkészítő képzése emelt szintű érettségi előkészítést nyújt olyan középiskolai végzettséggel (érettségi, vagy azzal egyenértékű, felsőoktatási intézménybe történő jelentkezésre jogosító bizonyítvány) rendelkező határon túli magyar fiataloknak, akik magyarországi felsőoktatási intézményben kívánják tanulmányaikat folytatni alap- és osztatlan képzésben. Az előkészítő év során ismétlésre és kiegészítésre kerülnek a szülőföldi középiskolában tanult tantárgyak azon ismeretei, amelyek szükségesek a magyarországi érettségi vizsgák letételéhez. A KKM az ösztöndíjjal a szülőföldi értelmiség képzését és utánpótlását kívánja támogatni.

 

2. A PÁLYÁZAT TÁRGYA

A felvételi-érettségi előkészítő képzés a magyar nyelvtudás szintjének meghatározása után kis csoportokban történik. A nem elégséges magyar nyelvtudással rendelkező hallgatók egyéves intenzív magyar nyelvoktatásban és a második félévtől szakmai előkészítésben (felvételi/érettségi szaktárgyak tanulása, a megcélzott felsőoktatási szaktól függően 2 vagy 3 tantárgy) vesznek részt. A megfelelő magyar nyelvtudással rendelkező hallgatók a pályázatban meghirdetett szakokhoz meghatározott két tantárgyból egyéves, intenzív felvételi/érettségi tantárgyi előkészítésben részesülnek. A képzés során a tantárgyankénti, heti 12-20 tantermi órát kiegészítik szakmai programok és közösségépítő, képességfejlesztő foglalkozások.

Az előkészítő képzésre ösztöndíjat nyert személyekkel (ösztöndíjasokkal) a KKM vagy a KKM Magyar Diplomáciai Akadémia Kft. (továbbiakban KKM MDA Kft.) ösztöndíj- és képzési szerződést köt. Az előkészítő képzésben ösztöndíjasként részt vevő hallgatók oktatását a KKM MDA Kft. bonyolítja.

Az előkészítő képzés során a hallgatók részt vesznek a 2021. évi magyarországi általános felsőoktatási felvételi eljárásban. Ezen kívül a 2021. évi tavaszi érettségi időszakban a felsőoktatási felvételi eljárásban szükséges 2 felvételi/érettségi tárgyból emelt szinten, vagy 1 felvételi/érettségi tárgyból emelt szinten és ha az elegendő – a hallgató döntése alapján a másik felvételi/érettségi tantárgyból – középszinten magyarországi érettségi vizsgát tesznek. A letett érettségi vizsgák eredményének függvényében, a 2021. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban alkalmazott pontszámítás és felvételi besorolási döntés alapján kerülhetnek felvételre az általuk megjelölt magyarországi felsőoktatási intézmény alap- vagy egységes (osztatlan), nappali tagozatos, magyar állami ösztöndíjjal támogatott vagy önköltséges képzések egyikére a 2021/2022-es tanévben.

A művészet és művészetközvetítési képzési terület szakjait is választóknak szükség esetén sikeresen kell teljesíteniük a felsőoktatási intézmény által a művészeti szakhoz előírt gyakorlati vizsgá(ka)t is.

 

3. AZ ÖSZTÖNDÍJ IDŐSZAKA ÉS TARTALMA

A képzés időtartama: 10 hónap (2020. szeptember – 2021. június)

A KKM az ösztöndíjas hallgatók számára a képzés időtartamára az alábbiakat biztosítja:

 • 45.000 Ft/hó ösztöndíj,
 • ingyenes szaktárgyi és/vagy magyar nyelvi képzés
 • ingyenes tankönyvellátás,
 • ingyenes kollégiumi elhelyezés,
 • egészségügyi ellátás.

A tervezett ösztöndíjas keretszám: 20 fő+ 2 fő szórványkeret.

 

4. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

Pályázhat minden olyan ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű személy, akire a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya kiterjed, és szülőföldjén végezte középiskolai tanulmányait, illetve legkésőbb a 2019/2020-as tanév végéig vagy a járványügyi helyzetre való tekintettel 2020. december 31-ig érettségi vagy azzal egyenértékű, felsőoktatási intézménybe történő jelentkezésre jogosító bizonyítványt szerez.

A pályázaton történő részvételnek nem akadálya a kettős állampolgárság megléte, vagy az arra irányuló kérelem benyújtása!

A pályázásból kizáró általános feltételek:

 • Nem pályázhatnak a középiskolai tanulmányaikat teljes egészében Magyarországon végző személyek, a pályázati kiírás szempontjából azonban nem minősül Magyarországon folytatott tanulmánynak a 2005. január 1. után Magyarországon letett érettségi vizsga.
 • Nem pályázhatnak a magyarországi állandó lakcímmel rendelkező személyek.
 • Nem pályázhatnak a diplomával (azaz felsőfokú oklevéllel) már rendelkező személyek.
 • Nem részesülhetnek egyidejűleg előkészítő ösztöndíjban vagy később miniszteri ösztöndíjban az adott képzési szinten nemzetközi egyezményen alapuló vagy más magyar állami, illetve közalapítványi ösztöndíjban részesülő személyek.

Továbbá a jelen kiírásra nem pályázhatnak azok, akik a korábbi tanévekben a KKM ösztöndíjas előkészítős hallgatói voltak. Azoknak a hallgatóknak, akik a 2019/2020-as tanévben voltak a KKM ösztöndíjas előkészítős hallgatói, a második ösztöndíjas előkészítő tanévre meghirdetett külön pályázati kiírásban van lehetőségük egy újabb ösztöndíj elnyerésére.

A pályázók rangsorolása a 2. sz. mellékletben leírtak alapján kerül meghatározásra.

 

A pályázó a pályázaton való részvétellel elfogadja a következőket:

 • Kizárható az a pályázó, aki az adatlapon valótlan, hamis adatot szolgáltat, ilyen nyilatkozatot tesz a pályázat benyújtásakor, illetve valamely, a pályázat elbírálását érintő valós tényt, adatot elhallgat.
 • A pályázatok kiértékelését a KKM és a KKM MDA Kft. munkatársaiból álló Felvételi Bizottság végzi.
 • A Felvételi Bizottság a határidő után beérkezett, illetve a formailag hibás, pontatlanul vagy hiányosan benyújtott pályázatokat nem veszi figyelembe.
 • A pályázatok bírálatát a Bíráló Bizottság végzi és javaslatot tesz az ösztöndíjasok személyére.
 • A pályázattal, a pályázati folyamattal kapcsolatos észrevételeket a Bíráló Bizottságnak címezve kell a htmelokeszito@mdakft.hu címre eljuttatni.
 • A pályázati döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye, a pályázó azonban a KKM közigazgatási államtitkárához felülvizsgálati kérelmet (vagy kifogást) nyújthat be, ha a pályázati eljárás, a pályázat befogadása jogszabálysértő volt. A méltányossági kérelmet a pályázónak a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított 10 napon, de legkésőbb a kifogásolt intézkedéstől vagy a mulasztástól számított 30 napon belül kell benyújtania. A pályázónak a kifogás benyújtásakor az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 102/D. §-ában meghatározottak szerint kell eljárnia.
 • A pályázók pályázatuk benyújtásával hozzájárulnak a pályázati adatlapon szereplő személyes adataiknak a KKM, valamint a fentiekben meghatározott döntés-előkészítő testületek és döntéshozók általi kezeléséhez a döntéshez szükséges ideig – de legfeljebb 2020. október 30. napjáig. A nyertes pályázók pályázatuk benyújtásával hozzájárulnak továbbá a pályázati adatlapon szereplő személyes adataiknak a KKM valamint a KKM MDA Kft. általi kezeléséhez az ösztöndíjas jogviszonyuk időtartama alatt. Ezen adatszolgáltatási kötelezettség nem teljesítése az ösztöndíjas jogviszony megszűnését vonja maga után.
 • Amennyiben az elbírálás során a megadott előkészítős ösztöndíjas keretszám nem kerül teljes mértékben odaítélésre, akkor a fennmaradó előkészítős ösztöndíjas keretszám átcsoportosítható a 2020/2021-es tanévre a KKM magyarországi felsőoktatási előkészítő képzésében résztvevő horvát, szlovén, román, szlovák és szerb állampolgárságú, illetve a diaszpórából érkező magyar nemzetiségű személyek számára, valamint a második ösztöndíjas előkészítő tanévre meghirdetett pályázatokra.
 • A pályázaton ösztöndíjat nyert hallgatók névsora nyilvános. A pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy neve az ösztöndíj elnyerése esetén nyilvánosságra kerüljön a KKM honlapján.
 • A pályázó vállalja, hogy az ösztöndíj elnyerése esetén a KKM vagy a KKM MDA Kft.-vel ösztöndíj- és képzési szerződést köt.
 • A pályázó tudomásul veszi, hogy a Külgazdasági és Külügyminisztérium a járványügyi helyzetre való tekintettel a külhoni magyarok felsőoktatási előkészítő képzésének előzetesen tervezett kezdési időpontját (2020. szeptember 2.) elhalaszthatja és/vagy a képzésben távoktatási módszereket alkalmazhat, illetve súlyos helyzetben elállhat a képzés indításától, dönthet a képzés felfüggesztéséről és a felfüggesztés megszüntetése utáni folytatásáról, továbbá határozhat a jelen pályázati felhívásban megállapított képzési időnél rövidebb képzési idő alkalmazásáról. A pályázó vállalja, hogy bármely előbbi körülmény bekövetkezése esetén, e körülményre alapozva a KKM-mel, ill. a KKM MDA Kft.-vel szemben kártérítési igénnyel nem lép fel
 • A pályázati dokumentáció kötelező eleme az egészségügyi állapotfelmérő kérdőív és a hozzá tartozó nyilatkozat, melyet kitöltve és a nyilatkozatot aláírva a benyújtott pályázat mellé csatolni kell, annak elengedhetetlen részeként. A pályázó vállalja, hogy az egészségügyi állapotfelmérő kérdőívet legjobb tudása alapján tölti ki, azon valótlan, hamis adatot nem állít, valós tényt, adatot nem hallgat el. Vállalja továbbá, hogy a kérdőív alapján megállapított, hiányzó egészségügyi vizsgálatok elvégeztetéséről, az életvitelszerű magyarországi tartózkodásához szükséges védőoltások (kanyaró, hepatitisz A, hepatitisz B, hastífusz, tetanusz) felvételéről saját költségén maga gondoskodik, még a képzés megkezdése előtt. A pályázó vállalja, hogy az ösztöndíj elnyerése esetén a képzésbe történő beiratkozás után részt vesz a KKM, illetve a KKM MDA Kft. által szervezett egészségügyi szűrővizsgálaton. Ha e szűrővizsgálat, vagy a szűrővizsgálatot végző orvos által előírt további egészségügyi vizsgálat vagy vizsgálatok eredményeképp a pályázó „képzésre egészségügyi szempontból nem javasolt” minősítést kap, vagy a pályázó megtagadja az előbbi szűrővizsgálat, illetve vizsgálatok elvégeztetését, akkor a pályázóval ösztöndíjszerződés és képzési szerződés megkötésére nem kerül sor. Amennyiben előbbi szerződés vagy szerződések már létrejöttek, azok azonnali hatállyal felmondásra kerülnek, az ösztöndíjas a képzésben a továbbiakban nem vehet részt és 3 napon belül köteles kiköltözni a kollégiumból. Ha az ösztöndíjas a képzési időszak alatt „képzésre egészségügyi szempontból javasolt” minősítése „képzésre egészségügyi szempontból nem javasolt” minősítésre változik, ösztöndíjszerződése azonnali hatállyal felmondható.
 • A pályázó hozzájárul az általa a pályázatban feltüntetett, valamint az egészségügyi állapotfelmérő kérdőíven megadott egészségügyi adatai KKM, KKM MDA Kft., ill. a szűrővizsgálatot végzők általi felhasználásához és tárolásához.

 

5. A PÁLYÁZAT BEKÜLDÉSI HATÁRIDEJE

A pályázat elektronikus beadási (e-mailen történő elküldési) határideje: 2020. július 30. déli 12.00 óra (közép-európai idő /CET/ szerint).

Az elektronikus beadás címe: htmelokeszito@mdakft.hu

 

6. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁVAL, ELBÍRÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

Pályázható szakok:

 • Pályázni lehet minden olyan 2021. szeptemberben induló magyarországi felsőoktatási alap-, illetve egységes (osztatlan), teljes idejű (nappali munkarendű), magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzési szakkal, amelyet tartalmaz a jelen pályázati kiírás 1. számú melléklete. Az egyes képzési területeken belül a megadott szakokra a KKM által meghatározott felvételi (érettségi) tantárgypárokkal lehet pályázni. A meghirdetett szakirányok, szakok és érettségi vizsgatárgyak megtekinthetők a pályázat 1. számú mellékletében.
 • A pályázat benyújtásakor 1 alap- vagy osztatlan képzési szakot (melyet tartalmaz jelen pályázat 1. sz. melléklete) kell a pályázati adatlapon megjelölni. A pályázat elnyerése esetén az ösztöndíjas hallgató az így kiválasztott szakhoz tartozó 2 felvételi/érettségi tárgyból, valamint a magyar nyelvismeret szintjétől függően magyar nyelvből is folytatja előkészítős tanulmányait.
 • A művészet és művészetközvetítés képzési területeken meghirdetett szakokra (melyekről a www.felvi.hu oldalon található információ) történő jelentkezésnél minden esetben meg kell jelölni egy nem a művészet és művészetközvetítés képzési területen meghirdetett, alkalmassági és/vagy gyakorlati vizsgához nem kötött szakot is, melyet tartalmaz jelen pályázat 1. sz. melléklete.
 • Az 1. sz. mellékletben felsorolt, de alkalmassági és/vagy gyakorlati vizsgák letételéhez is kötött szakok választása esetén a pályázónak meg kell jelölnie további 1 olyan alkalmassági és/vagy gyakorlati vizsgához nem kötött alap- vagy osztatlan képzési szakot is, melynek az 1. sz. mellékletben felsorolt felvételi/érettségi tantárgyai megegyeznek az elsőként választott, de alkalmassági és/vagy gyakorlati vizsgához is kötött képzési szakkal.

 

A pályázat menete:

Pályázni az alábbi oldalon található Pályázati adatlap, továbbá az Egészségügyi állapotfelmérő kérdőív és a hozzá tartozó Nyilatkozat kitöltésével lehet :

https://balassischolarship.kormany.hu/hataron-tuli-kulhoni-magyarok-felsooktatasi-elokeszito-kepzesenek-osztondijpalyazata-2020-21-karpatalja

 

A pályázati adatlapot kitöltés után, kérjük, nyomtassa ki, a nyilatkozattal együtt! A kinyomtatott és aláírt adatlapot és a nyilatkozatot szkennelje be, majd a szükséges mellékletekkel együtt küldje el.

Az összes dokumentumot egy e-mailben, csatolmányként kérjük elküldeni. Az e-mail maximális mérete 6 MB lehet. Az e-mail „Tárgy” mezőjében kötelező feltüntetni a pályázó családi és utónevét, valamint az ország nevét.

 

Kötelező dokumentumok:

Az alábbiakban felsorolt dokumentumokat csatolni kell a pályázati e-mailhez:

 • aláírt pályázati adatlap pdf formátumban
 • pályázati adatlap excel formátumban
 • aláírt egészségügyi állapotfelmérő kérdőív nyilatkozat pdf formátumban
 • egészségügyi állapotfelmérő kérdőív excel formátumban
 • az úti okmány (útlevél vagy személyi igazolvány) egyszerű másolata*
 • az állandó lakóhelyet igazoló okmány egyszerű másolata*
 • a középiskola valamennyi osztálya bizonyítványának egyszerű másolata*
 • szülőföldi érettségi bizonyítvány egyszerű másolata*
 • a szülőföldön független vizsgaközpontban letett érettségi vizsgát bizonyító szertifikát és annak mellékletének (melyben az eredmény is fel van tüntetve) egyszerű másolata*
 • amennyiben van, a Magyarországon letett középszintű és/vagy emelt szintű érettségi oklevelének, bizonyítványának (törzslapjának) egyszerű másolata*
 • a magyar nemzetiség igazolása (E célra egyaránt alkalmas a Magyar igazolvány [az igazolvány számának és adatlapjának] másolata vagy a Magyar igazolványra vonatkozó igénylés másolata, illetve ezek hiányában minden olyan dokumentum, amelyből a nemzetiség hitelt érdemlően megállapítható.) *
 • ha van: az eddig megkapott védőoltásokat igazoló dokumentum, oltási kiskönyv másolata (javasolt formátum: pdf) *

 

Figyelem! A 2019/2020-as tanévben a középiskolát befejező, illetve a 2020. évi érettségi időszakban érettségi vizsgát tenni szándékozó tanulók esetében a járványügyi helyzetre való tekintettel, az érettségi vagy azzal egyenértékű, felsőoktatási intézménybe történő jelentkezésre jogosító bizonyítvány legkésőbb 2020. december 31-ig történő bemutatása elfogadott!

 

*Az eredeti dokumentumok a beiratkozáskor bemutatandók. A 2020-ban érettségizők esetében az érettségi vagy azzal egyenértékű, felsőoktatási intézménybe történő jelentkezésre jogosító bizonyítvány másolatát utólag is el lehet küldeni (amennyiben a pályázat beadásakor még nem állna rendelkezésre). Ebben az esetben a középiskola igazolása (jogviszonyról és a 2020. évi érettségi vizsga részvételről) a pályázat beküldésekor csatolandó és a szülőföldi érettségi vagy azzal egyenértékű, felsőoktatási intézménybe történő jelentkezésre jogosító bizonyítvány másolatát és az utolsó tanévük bizonyítványának másolatát legkésőbb azok kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül kell elektronikusan elküldeni.

 

A felvételi folyamat menete:

 • 2020. augusztus 7-ig: A Felvételi Bizottság értesítést küld a felvételi eredményéről a pályázó által megadott e-mail címre
 • 2020. augusztus 11. déli 12.00 óráig: A felvételin megfelelt pályázóknak a megadott formanyomtatványon nyilatkozniuk kell, hogy fenntartják-e pályázati szándékukat.
 • 2020. augusztus 14.: A Bíráló Bizottság ülést tart, melyen a felvételi eredmények, valamint a Bíráló Bizottsághoz benyújtott észrevételek elbírálása alapján javaslatot tesz az ösztöndíjasok személyére a külgazdasági és külügyminiszter számára.
 • 2020. augusztus 31-ig: A KKM értesíti a pályázókat a pályázat eredményéről elektronikus úton.

 

A pályázót érintő költségek:

 • a magyarországi felsőoktatási intézménybe történő jelentkezéshez szükséges felvételi eljárási díj, ill. a magyarországi érettségi vizsgákra történő jelentkezés eljárási díjai, melyekről majd a www.felvi.hu és www.oktatas.hu honlapokon lehet tájékozódni.
 • utazási költségek
 • étkezési költségek
 • személyes költségek
 • utazási bérlet (tömegközlekedési eszközökön való utazáshoz)
 • javasolt havi költőpénz (az étkezés és személyes költségek fedezésére): kb. 150–200 USD / hó
 • szükség esetén tanulmányi vízum beszerzése az illetékes magyar külképviseleten

 

7. TÁJÉKOZTATÁS

 

 

Cím: KKM MDA Kft. 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út. 57. III. épület

 

Hiánypótlás vagy a pályázat iránt történő írásos érdeklődés esetén is kérjük, minden esetben az e-mail „Tárgy” mezőjében feltüntetni a pályázó teljes nevét és az országot, ahonnan pályázik.

 

1. sz. melléklet

A magyar felsőoktatás 2021/2022-es tanévének alap- és osztatlan képzéseiben megjelenő várhatóan miniszteri ösztöndíjjal támogatott szakok (KKM előkészítő képzésében 2020/2021-es tanév)

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az alábbi táblázatban szereplő szakok közül azokra lehet majd az előkésztő képzés folyamán a felvételi jelentkezést benyújtani, melyek a 2021/2022-es tanévre állami ösztöndíjas formában, nappali munkarenden meghirdetésre kerülnek!

 

Képzési terület/

képzési szint

szak (a következő tanévben, 2021 szeptemberében induló)

Felvételi tantárgypárok az előkészítő 2020/21-es tanévére

Felvételi-érettségi követelmények a 2021. évi felsőoktatási felvételire

agrár képzési terület

alapképzés

lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnöki

matematika és biológia vagy biológia és kémia vagy biológia és fizika vagy biológia és informatika vagy biológia és földrajz vagy biológia és angol

Egyet emelt szinten és egyet közép szinten kell teljesíteni

alapképzés

mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

matematika és biológia vagy biológia és kémia vagy biológia és fizika vagy biológia és informatika vagy biológia és földrajz vagy biológia és angol

Egyet emelt szinten és egyet közép szinten kell teljesíteni

alapképzés

szőlész-borász mérnöki

matematika és biológia vagy biológia és kémia vagy biológia és fizika vagy biológia és informatika vagy biológia és földrajz vagy biológia és angol

Egyet emelt szinten és egyet közép szinten kell teljesíteni

alapképzés

tájrendező és kertépítő mérnöki

matematika és biológia vagy biológia és kémia vagy biológia és fizika vagy biológia és informatika vagy biológia és földrajz vagy biológia és angol

Egyet emelt szinten és egyet közép szinten kell teljesíteni

alapképzés

természetvédelmi mérnöki

matematika és biológia vagy biológia és kémia vagy biológia és fizika vagy biológia és informatika vagy biológia és földrajz vagy biológia és angol

Egyet emelt szinten és egyet közép szinten kell teljesíteni

alapképzés

vadgazda mérnöki

matematika és biológia vagy biológia és kémia vagy biológia és fizika vagy biológia és informatika vagy biológia és földrajz vagy biológia és angol

Egyet emelt szinten és egyet közép szinten kell teljesíteni

osztatlan

állatorvosi

biológia és kémia

Mindkét tárgyat emelt szinten kell teljesíteni

bölcsészettudomány képzési terület

alapképzés

romológia

magyar és angol vagy történelem és angol

tantárgy, 1 tárgyat emelt szinten, 1 tárgyat középszinten

informatika képzési terület

alapképzés

programtervező informatikus

matematika és informatika vagy matematika és fizika

 1 emelt szinten és 1 tantárgyat még középszinten

műszaki képzési terület

alapképzés

anyagmérnöki

matematika és biológia vagy matematika és fizika vagy matematika és informatika vagy matematika és kémia

1 emelt és 1 tantárgyat még középszinten

alapképzés

biomérnöki

matematika és biológia vagy matematika és fizika vagy matematika és informatika vagy matematika és kémia

1 emelt és 1 tantárgyat még középszinten

alapképzés

energetikai mérnöki

matematika és fizika vagy matematika és kémia

1 tantárgyat emelt szinten és 1 tantárgyat középszinten

alapképzés

építészmérnöki

matematika és fizika vagy matematika és történelem

1 tantárgyat emelt szinten és 1 tantárgyat középszinten

alapképzés

építőmérnöki

matematika és fizika vagy matematika és kémia vagy matematika és informatika vagy matematika és biológia

1 tantárgyat emelt szinten és 1 tantárgyat középszinten

alapképzés

faipari mérnöki

matematika és fizika vagy matematika és informatika vagy matematika és biológia vagy matematika és kémia

1 tantárgyat emelt szinten és 1 tantárgyat középszinten

alapképzés

gépészmérnöki

matematika és fizika vagy matematika és informatika vagy matematika és kémia vagy matematika és biológia

1 tantárgyat emelt szinten és 1 tantárgyat középszinten

alapképzés

könnyűipari mérnöki

matematika és fizika vagy matematika és informatika vagy matematika és kémia vagy matematika és biológia

1 tantárgyat emelt szinten és 1 tantárgyat középszinten

alapképzés

mechatronikai mérnöki

matematika és fizika vagy matematika és informatika vagy matematika és kémia vagy matematika és biológia

1 tantárgyat emelt szinten és 1 tantárgyat középszinten

alapképzés

műszaki földtudományi

matematika és fizika vagy matematika és informatika vagy matematika és földrajz vagy matematika és kémia vagy matematika és biológia

1 tantárgyat emelt szinten és 1 tantárgyat középszinten

alapképzés

vízügyi üzemeltetési mérnöki

matematika és fizika vagy matematika és informatika vagy matematika és kémia vagy matematika és biológia

1 tantárgyat emelt szinten és 1 tantárgyat középszinten

osztatlan

építészmérnöki

matematika és fizika vagy matematika és történelem

1 tantárgyat emelt szinten és 1 tantárgyat középszinten

orvos- és egészségtudomány képzési terület

alapképzés

orvosi diagnosztikai analitikus

biológia és kémia vagy biológia és fizika vagy biológia és informatika vagy biológia és magyar vagy kémia és informatika vagy magyar és informatika vagy biológia és angol vagy matematika és kémia vagy matematika és biológia vagy matematika és fizika vagy matematika és informatika vagy matematika és angol

 1 tantárgyat emelt szinten és 1 tantárgyat középszinten

osztatlan

általános orvos

biológia és kémia vagy biológia és fizika

biológia (emelt szinten) és 1 tantárgyat még emelt szinten

osztatlan

fogorvos

biológia és kémia vagy biológia és fizika

biológia (emelt szinten) és 1 tantárgyat még emelt szinten

osztatlan

gyógyszerész

biológia és kémia vagy biológia és fizika

biológia (emelt szinten) és 1 tantárgyat még emelt szinten

 

Az egyetemi előkészítő képzésre a hitéleti képzési terület, a közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület és a jogi képzési terület alapképzési szakjai nem támogatottak.

A művészet és művészetközvetítés képzési terület állami ösztöndíjas, nappali tagozatos képzési formában, ebben a pályázatban meghirdetett szakjai KIZÁRÓLAG másodlagos szakként – a többi képzési területek közé tartozó másik olyan szak mellett, melyen a KKM előkészítő képzést nyújt – pályázhatók a felsőoktatási előkészítő képzésre.

A lista már tartalmazza az Oktatási Hivatal részéről 2020. január 31-ig megjelent hivatalos Kiegészítő Tájékoztató információit (meghirdetéseit, ill. törléseit).

 

 

2. sz. melléklet

 

A KKM által a magyarországi felsőoktatási előkészítő képzésében történő ösztöndíjas részvételre ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű hallgatók számára a 2020/2021-es tanévre meghirdetett pályázat

 

ELBÍRÁLÁSI PONTRENDSZERE

Az egyetemi előkészítő képzésre a 2020/2021-es tanévre nincs kötelező felvételi vizsga. A pályázatok előértékeléséhez a jelentkezők rangsorolását a Külgazdasági és Külügyminisztérium az alábbi szempontrendszer szerint végzi:

 

A jelentkezők

a1)   a szülőföldön letett (középiskolát lezáró) érettségi vagy azzal egyenértékű vizsgák átlageredménye és

a2)   a KKM felsőoktatási előkészítő képzésében majdan tanulandó tantárgyakból a tantárgy utolsó két tanult évének középiskolai eredménye, és

a3)   a KMM felsőoktatási előkészítő képzésében majdan tanulandó tantárgyakból a szülőföldön független vizsgaközpontban, vagy magyarországi közép- vagy emelt szinten letett érettségi vagy azzal egyenértékű vizsgák eredménye alapján kerülnek rangsorolásra.

 

Egy tárgynál csak egyféle érettségi vagy azzal egyenértékű vizsgaeredménnyel lehet pályázni, azaz egy tantárgy esetében nem lehet külön pontot kapni egy független tesztközpontos és egy magyarországi közép- vagy emelt szintű érettségi vagy azzal egyenértékű vizsgáért. Ha a hallgató ugyanabból a tárgyból rendelkezik szülőföldi tesztközpontos és magyarországi közép- vagy emelt szintű vizsgaeredménnyel is, automatikusan a jelentkező számára legkedvezőbb pontszámot vesszük figyelembe.

 

Érettségi tantárgyak helyettesíthetősége

Amennyiben a jelentkező a KKM felsőoktatási előkészítő képzésében tanulandó tantárgyból nem rendelkezik szülőföldi független vizsgaközpontos érettségi, vagy magyarországi érettségi, vagy ezekkel egyenértékű vizsgával, de más tantárgyból tett ilyen vizsgát, akkor az alábbi táblázatban foglaltak szerint más tantárgy érettségi vagy ezzel egyenértékű vizsgaeredménye beszámítandó, az arra adott plusz pontokat a diáknak meg kell kapnia. Ha a pályázó több tantárgyból rendelkezik a képzéshez beszámítható érettségi, vagy azzal egyenértékű vizsgával, akkor a jelentkező számára legkedvezőbb eredményt kell figyelembe venni.

 

A KKM-ben tanulandó tantárgy

Érettségi vizsga figyelembe vehető az alábbi tárgyakból

fizika

matematika, kémia, informatika

informatika

fizika, matematika

kémia

fizika, biológia, matematika

biológia

kémia, fizika

földrajz

matematika, fizika, kémia, biológia

történelem

magyar nyelv és irodalom

magyar nyelv és irodalom

történelem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egy érettségi tantárgyért csak egyszer adható plusz pont. Nincs tehát olyan lehetőség, hogy például valaki biológia és kémia tantárgyakra jelentkezik, és a biológia érettségi vizsgájáért mint biológia, majd, mint kémiát helyettesítő tantárgyért is plusz pontot kapjon.

 

Pontszámítás:

Szülőföldi érettségi vagy azzal egyenértékű vizsgaeredmény, szülőföldi középiskolai eredmény, valamint magyarországi érettségi vagy azzal egyenértékű vizsgaeredmény alapján: 30+40 +30 = 100 pont:

 

1) Szülőföldön letett érettségi vagy azzal egyenértékű vizsgák átlageredménye: maximum 30 pont

2) Szülőföldi középiskolai év végi eredmény a felvételi tárgyakból: 1. tárgy: maximum 20 pont, 2. tárgy: maximum 20 pont, összesen: maximum 40 pont

3) Szülőföldön, független vizsgaközpontban letett vagy azzal egyenértékű vizsgák, illetve Magyarországon letett érettségi eredménye: 1. tárgy: maximum 15 pont, 2. tárgy: maximum 15 pont; összesen: maximum 30 pont

 

 

 

Táblázatok:

 1. Szülőföldi érettségi átlageredmény

 

Szülőföldi érettségi vizsgák átlaga

Érettségi vizsga átlageredménye

Pontszám

4,76 – 5,00

30 pont

4,51 – 4,75

27 pont

4,26 – 4,50

24 pont

4,01 – 4,25

21 pont

3,76 – 4,00

18 pont

3,51 – 3,75

15 pont

3,26 – 3,50

12 pont

3,01 – 3,25

9 pont

2,51 – 3,00

6 pont

2,00 – 2,50

3 pont

1,99 alatt

0 pont

 

 1. Szülőföldi középiskolai eredmény a felvételi tárgyakból (2 tantárgy szükséges)                                                                                                                    max. 40 pont

A felvételi tantárgypár utolsó két, középiskolai év végi eredménye (az adott tantárgy utolsó két év végi eredménye)

 

1. felvételi tantárgy:utolsó tanult év, év végi érdemjegyének kétszerese

utolsó előtti tanult év, év végi érdemjegyének kétszerese

max. 20 pont

2. felvételi tantárgy:utolsó tanult év, év végi érdemjegyének kétszerese

utolsó előtti tanult év, év végi érdemjegyének kétszerese

max. 20 pont

 

Abban az esetben, ha a pályázó a tantárgyat csak egy évig tanulta (például az informatikát), akkor az év végi eredménye kétszerezésre kerül.

 

Az ukrajnai és a magyarországi osztályozási rendszer különbségéből fakadóan az alábbi megfeleltetési táblázat kerül alkalmazásra az 1. és 2. pontkategória tekintetében:

 

Érdemjegy Ukrajnában

Érdemjegy Magyarországon

10-12

5

8-9

4

6-7

3

4-5

2

3 és alatta

1 (nem felelt meg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szülőföldön, független vizsgaközpontban letett vagy vagy azzal egyenértékű vizsgák, illetve Magyarországon letett érettségi eredménye

 

 1. Szülőföldi független vizsgaközpontban tett érettségi eredménye a felvételi tárgyakból                                                                                      max. 2x15= 30 pont

Az alábbi táblázat egy felvételi tantárgyhoz tartozó pontszámot mutatja.

 

 

Vizsga típusa és szintje:

Érettségi vizsga pontszáma:

Pontszám:

Ukrajnai független vizsgaközpontban (tesztközpontban) letett érettségi egy tantárgyból

180-200 pont

15 pont

160-179 pont

13 pont

155-159 pont

12 pont

150-154 pont

10 pont

145-149 pont

9 pont

140-144 pont

8 pont

135-139 pont

6 pont

130-134 pont

5 pont

124-129 pont

3 pont

120-123 pont

2 pont

 

 

 

 

 

 

VAGY

b)Magyarországi középszintű érettségi                                              max. 2x15=30 pont

 

Az alábbi táblázat egy felvételi tantárgyhoz tartozó pontszámot mutatja:

Vizsga típusa:

Érettségi vizsga százaléka:

Pontszám:

Magyarországi középszintű érettségi

egy tantárgyból

80 % - 100 %

15 pont

70 % - 79 %

13 pont

60 % - 69 %

12 pont

50 % - 59 %

10 pont

40 % - 49 %

9 pont

35 % - 39 %

8 pont

25% - 34 %

6 pont

0 – 24 %

0 pont

 

 

VAGY

 1. Magyarországi emelt szintű érettségi                                              max. 2x15= 30 pont

 

Az alábbi táblázat egy felvételi tantárgyhoz tartozó pontszámot mutatja:

 

Vizsga típusa:

Érettségi vizsga százaléka:

Pontszám:

Magyarországi emelt szintű érettségi

egy tantárgyból

60 % - 100 %

15 pont

47% – 59 %

12 pont

33% - 46 %

9 pont

25% - 32 %

6 pont

20 % - 24%

3 pont

0 % - 19%

0 pont

 

 

A teljes pályázati felhívás IDE kattintva letölthető.

A pályázási tájékoztató IDE kattintva elérhető.

A pályázási adatlap IDE kattinva letölthető.

Az egészségügy nyilatkozat ITT és az egészségügyi kérdőív pedig ITT elérhető.

2020. június 30. kedd 12:33
címkék:
Like ItGoogle ItTweet It