Pályázat fiatal határon túli magyar oktatói ösztöndíjra a 2012/2013-as tanévben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet pályázatot hirdet

fiatal határon túli magyar oktatói ösztöndíjra a 2012/2013-as tanévben a szülőföldi felsőoktatási intézmények valamelyikében oktatói tevékenységet folytató román vagy szerb vagy szlovák vagy ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára.

A pályázati kiírás tartalmát az Emberi Erőforrás Minisztériuma a Balassi Intézettel együttműködve dolgozta ki, a pályázatot a Kolozsvári magyar Egyetemi Intézet, a Szövetség a Közös Célokért révkomáromi irodája, a Szabadkai CMH Iroda, a Beregszászi Agora Információs Központ és a Balassi Intézet lebonyolítói közreműködésével hirdeti meg.

Általános tudnivalók:

§ Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet az ösztöndíjjal a határon túli magyar felsőoktatási intézményekben oktató és kutató fiatal, később tudományos fokozattal rendelkező ún. minősített oktatók számának növelését célozza, így segítve a határon túli magyar nyelvű felsőoktatás minőségi fejlesztését.

§ A pályázat a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2012. évi felhasználásának szabályairól szóló 34/2012. (X.17.) EMMI rendeletben (továbbiakban: Rendelet) foglaltak alapján került kiírásra. A Rendeletnek, valamint Magyarország egyéb vonatkozó jogszabályainak – így különösen az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban Ávr.) és a határon túli költségvetési támogatások sajátos támogatásairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet – a rendelkezései a pályázati eljárás valamennyi szakaszában alkalmazandók.

§ A pályázathoz rendelkezésre álló pénzügyi forrás a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény XX. fejezet, 20/5/18/1. Határon túli oktatási feladatok támogatása nem feladatfinanszírozási körbe tartozó előirányzat (Áht azonosító: 295 002). Jelen pályázaton rendelkezésre álló pénzügyi forrás összege 40.000.000,- forint.

§ Az ösztöndíjjal és az ösztöndíjazottakkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat és a magyarországi kapcsolattartást a Balassi Intézet és a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet, a Szövetség a Közös Célokért révkomáromi irodája, a Szabadkai CMH Iroda, illetve a Beregszászi Agora Információs Központ látja el.

 

A pályázó a pályázaton való részvétellel elfogadja a következőket:

§ Kizárható az a pályázó, aki az adatlapon valótlan, hamis adatot szolgáltat, ilyen nyilatkozatot tesz a pályázat benyújtásakor, illetve valamely a pályázat elbírálását érintő valós tényt, adatot elhallgat.

§ Az értékeléshez a pályázattal kapcsolatban pontosítás, további adat, információ, dokumentum kérhető, amely csatolandó a pályázathoz.

§ A beérkezett pályázatok feldolgozását, rendszerezését és kiértékelését a pályázati felhívásban meghatározott rangsorolási szabályok alapján a pályázatot a szülőföldön lebonyolító Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet, Szövetség a Közös Célokért révkomáromi irodája, a Szabadkai Információs CMH Iroda és a Beregszászi Agora Információs Központ végzi.

§ A pályázatok előértékelését a kiértékelés és a további pályázati információk részben meghatározott szempontok alapján – az adott régió vonatkozásában – a regionális ösztöndíj tanácsok, mint Előértékelő Bizottságok végzik, melyek tagjait és elnökeit a szaktárca kérte fel. A regionális ösztöndíj tanácsok az alábbiak:

- Erdélyi Magyar Ösztöndíj Tanács (elnöke: Dr. Soós Anna),

- Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanács (elnöke: Dr. Orosz Ildikó),

- Szlovákiai Magyar Ösztöndíj Tanács (elnöke: Dr. Bohony Pál),

- Vajdasági Magyar Ösztöndíj Tanács (elnöke: Dr. Péics Hajnalka).,

§ A beérkezett pályázatok előértékelése alapján a nyertes pályázókra az Előértékelő Bizottságok tesznek előzetes javaslatot az Értékelő Bizottságnak.

§ Az Előértékelő Bizottság ülését követően a nyertes pályázókra tett előzetes javaslat eredményéről a Révkomáromi Információs Iroda, a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet, a Szabadkai CMH Iroda és a Beregszászi Agora Információs Központ a pályázó által megadott e-mail címre értesítést küld a pályázó

Erdély, Felvidék, Kárpátalja, Vajdaság szülőföldi fiatal oktatói ösztöndíj 2

 

részére az ülést követő 2 munkanapon belül, illetve az előzetes javaslat eredményéről személyesen a fent felsorolt irodáknál lehet érdeklődni. Az előzetes javaslattal kapcsolatban a pályázó az Értékelő Bizottsághoz nyújthat be észrevételt. Az észrevétel benyújtásának határidejéről és az Értékelő Bizottság ülésének időpontjáról a pályázó szintén a fent felsorolt irodáknál érdeklődhet.

§ A pályázatok értékelését az Értékelő Bizottság végzi. Az Értékelő Bizottság elnöke: Gyetvai Árpád, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkári Kabinet Külhoni Magyarok Osztályának osztályvezetője. Az Értékelő Bizottság tagjai: Dr. Bohony Pál (Szlovákiából); Csapó Nándor (Horvátországból); Dr. Orosz Ildikó (Ukrajnából); Dr. Péics Hajnalka (Szerbiából); Dr. Soós Anna (Romániából); Zsámboki Marcell, a Balassi Intézet oktatási igazgatója; Hógenburg Tamás, a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium igazgatója; Masát Ádám, a Balassi Intézet Hungarológia Tagozatának vezetője; és Benked László, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkári Kabinet Külhoni Magyarok Osztályának ösztöndíj referense).

§ A pályázatokról a döntést az Értékelő Bizottság javaslatának – mely tartalmazza az Értékelő Bizottsághoz benyújtott észrevételeket és azok elbírálását is – figyelembe vételével Dr. Hoffmann Rózsa, az Emberi Nemzeti Erőforrások Minisztériumának oktatásért felelős államtitkára hozza meg 2012. december 31. napjáig. A pályázat eredményéről szóló írásos értesítés a döntést követően 7 munkanapon belül a Révkomáromi Információs Iroda, a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet, a Szabadkai CMH Iroda és a Beregszászi Agora Információs Központ részéről postai feladásra kerül.

§ A döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye, a pályázó azonban az emberi erőforrások miniszteréhez kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárás, a pályázat befogadása vagy a pályázati döntés jogszabálysértő. A kifogást a pályázónak a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított 10 munkanapon, de legkésőbb a kifogásolt intézkedés megtörténtéről vagy a mulasztástól számított 30 munkanapon belül kell benyújtania. A pályázónak a kifogás benyújtásakor az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 90. §-ában meghatározottak szerint kell eljárnia.

§ Az ösztöndíjat elnyert pályázókkal a Balassi Intézet a döntést követő 30 napon belül személyenként szerződést köt, amely tartalmazza az ösztöndíjazott jogait, valamint az ösztöndíjasnak az ösztöndíjazó felé teljesítendő beszámolási, illetve az alábbi adatokra (és azok megváltozására) vonatkozó adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségeit:

- az oktató személyes adatai (név, lakcím, azonosító okmány száma);

- idegenrendészeti státuszának változása (különös tekintettel pl. a magyarországi letelepedési engedély megszerzésére ill. magyarországi állandó lakóhely létesítésére);

- elérhetőségi címének, egyéb elérhetőségének (pl. e-mail cím) bejelentése, illetve ezen elérhetőségeinek megváltozása.

 

A pályázók pályázatuk benyújtásával hozzájárulnak a pályázati adatlapon szereplő személyes adataiknak a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet, a Révkomáromi Információs Iroda, vagy a Szabadkai CMH Iroda, vagy a Beregszászi Agora Információs Központ, illetve az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Balassi Intézet, valamint a fentiekben meghatározott döntés-előkészítő testületek és döntéshozók általi kezeléséhez a döntéshez szükséges ideig. A nyertes pályázók pályázatuk benyújtásával továbbá hozzájárulnak a pályázati adatlapon szereplő személyes adatainak a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet, vagy a Révkomáromi Információs Iroda, vagy a Szabadkai CMH Iroda, illetve a Beregszászi Agora Információs Központ, illetve az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet általi, az ösztöndíj folyósításához szükséges kezeléséhez az ösztöndíjas jogviszony időtartama alatt. Az adatszolgáltatási kötelezettség nem teljesítése az ösztöndíjas jogviszony megszűnését vonja maga után.

§ Az ösztöndíjat elnyerő pályázó részére a Balassi Intézet folyósítja az ösztöndíjat. Az ösztöndíj a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (SZJA) 1. sz. melléklete 4.7. pontja értelmében adómentes. Az ösztöndíjas tudomásul veszi, hogy külföldi illetőségű adóalanynak minősül, és az ösztöndíjszerződésből származó jövedelmét az illetősége szerinti országban a helyi adójogszabályoknak megfelelően – szükség szerint – bejelenteni és az azt terhelő adót befizetni köteles. A megítélt ösztöndíjat az ösztöndíjazó időlegesen felfüggesztheti, vagy véglegesen megszüntetheti, illetve az ösztöndíjas az ösztöndíj, vagy annak egy része visszafizetésére kötelezhető, amennyiben az ösztöndíjas a pályázati felhívásban, az ösztöndíjszerződésben vagy a vonatkozó jogszabályban foglaltakat megszegi. Amennyiben az ösztöndíjast az ösztöndíj (vagy annak egy részének) visszafizetésére kötelezik, akkor az ösztöndíj Ptk. szerinti kamattal megnövelt összegét kell visszafizetnie. A kamatszámítás kezdő időpontja a visszafizetendő ösztöndíj első alkalommal történt folyósításának napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja.

Erdély, Felvidék, Kárpátalja, Vajdaság szülőföldi fiatal oktatói ösztöndíj 3

 

§ A pályázaton ösztöndíjat nyert hallgatók névsora nyilvános. A pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy neve az ösztöndíj elnyerése esetén nyilvánosságra kerüljön a www.martonaron.hu és a www.balassi-intezet.hu honlapon, illetve tudomásul veszi, hogy a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 26. §-a alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet tájékoztatást küld a pályázattal kapcsolatos adatokról a Bethlen Gábor Alap által működtetett, a szomszédos államokban élő magyaroknak nyújtott támogatások központi nyilvántartása részére.

 

Pályázhat minden olyan, 2012. július 1. napján a 36. életévét be nem töltött

§ román állampolgárságú, magyar nemzetiségű személy, aki a 2012/2013-as tanévben valamely romániai államilag akkreditált felsőoktatási intézményben az alap-, egységes (osztatlan) és mesterképzési szinteken a gazdasági, az informatikai, a műszaki, az orvos és gyógyszerészeti tudományterületek valamelyikén; vagy

§ szlovák állampolgárságú, magyar nemzetiségű személy, aki a 2012/2013-as tanévben valamely szlovákiai állami felsőoktatási intézményben; vagy

§ szerb állampolgárságú, magyar nemzetiségű személy, aki a 2012/2013-as tanévben valamely szerbiai állami felsőoktatási intézményben; vagy

§ ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű személy, aki a 2012/2013-as tanévben valamely Ukrajna Kárpátalja Közigazgatási Területen („Zakarpatszka oblaszty”) működő, Ukrajnában III.-VI. szintű akkreditált státuszú felsőoktatási intézményben

 

főállású oktatóként (munkaviszonyban vagy megbízási szerződéssel) dolgozik és

- órarend szerinti oktatói tevékenységet folytat magyar nyelven is, és/vagy

- órarenden kívüli rendszeres oktatói tevékenységet (konzultációt, tutoriális vagy szaknyelvi képzést) végez magyar nyelven olyan képzésben (szakon), ahol a tanévben órarend szerint nincs magyar nyelvű oktatás; és

- nem esik a pályázásból kizáró feltételek hatálya alá.

 

A pályázásból kizáró feltételek:

§ Nem pályázhatnak a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá nem tartozó személyek.

§ Nem pályázhatnak a Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező személyek.

§ Nem pályázhatnak azok a személyek, akik a pályázat benyújtásakor még nem vettek részt a doktori (PhD/ DLA vagy azzal egyenértékű) képzésben (azaz beiratkozott doktorandusz hallgatóként még meg sem kezdték a doktori képzést).

§ Nem pályázhatnak azok a személyek, akik csak a magyarországi felsőoktatási intézmények határon túli kihelyezett képzésében folytatnak a fenti feltéteknek megfelelő oktatási tevékenységet.

§ Nem pályázhatnak a Magyarországon államilag támogatott doktori képzésben résztvevő személyek.

§ Nem részesülhetnek ösztöndíjban azok, akik a 2012/2013-as tanév időtartamára az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet más közös pályázata alapján ún. miniszteri ösztöndíjban vagy a szülőföldi mester (magiszteri, specialista), szülőföldi jogász vagy doktori képzésükre tanulmányi támogatásban részesülnek, valamint más nemzetközi egyezményen alapuló, vagy magyar állami, illetve közalapítványi ösztöndíjban, támogatásban részesülő személyek.

 

További pályázati információk:

A pályázaton ösztöndíjban részesíthető oktatók száma legfeljebb 80 fő. Az ösztöndíjasok régiók közötti megoszlására az egyes régiókban beérkezett érvényes pályázatok figyelembe vételével az Értékelő Bizottság tesz javaslatot.

Az ösztöndíj a 2012/2013-as tanév 10 hónapjára szól. A támogatás havi összege személyenként 50.000,- Ft/hó, azaz ötvenezer forint (összesen 500.000-Ft/tanév, azaz ötszázezer forint a tanév egészére).

A regionális Előértékelő Bizottságok a beérkezett és érvényes pályázatokat az előértékelés során az alábbiak alapján rangsorolják:

1. Kiemelt előnyben kell részesíteni azon pályázókat, akik rendelkeznek doktori (PhD/DLA vagy ezzel egyenértékű) tudományos fokozattal. Ez alapján azon pályázók, akik nem rendelkeznek doktori fokozattal,

Erdély, Felvidék, Kárpátalja, Vajdaság szülőföldi fiatal oktatói ösztöndíj 4

 

csak abban az esetben kaphatnak ösztöndíjat, ha az adott régióban az Értékelő Bizottság által meghatározott regionális ösztöndíjas keretszámot nem töltik fel a doktori fokozattal rendelkező pályázók.

2. A pályázók – szükség szerint – további rangsorolásának szabályairól a regionális Előértékelő Bizottságok egyedi eljárással döntenek – az adott régió magyar közösségi céljainak megfelelően – a következő szempontok figyelembe vételével:

- A felsőoktatási képzés (szak) – melyen a pályázó az oktatási tevékenységét végzi – tudományterületi besorolása, illetve szerepe, fontossága a régió magyar értelmiségi utánpótlásának biztosításában;

- A magyar nyelven oktatott tantárgy(ak), kurzusok, órarenden kívüli foglalkozások témája, óraszáma, gyakorisága;

- A pályázónak a felsőoktatási intézményben betöltött vezető beosztása, egyetemi/főiskolai fokozata (pl. adjunktus, docens stb.), várható tudományos/felsőoktatási előmenetele (pl. mikor szerez tudományos/felsőoktatási fokozatot);

- a pályázó tudományos tevékenysége (ide értve a felsőoktatási tankönyv- és jegyzetírást és szerkesztést, más oktatási segédletek elkészítését, a kiemelkedő tudományos publikációkat, a tudományos/kutató intézetekben folytatott munkát stb.);

- a pályázónál, mint konzulensnél a 2010/2011-es és a 2011/2012-es tanévben szakdolgozó és sikeresen diplomát szerzett hallgatók száma;

- a pályázó órarenden kívüli oktatási tevékenysége (pl. szakkollégiumban végzett tutoriális munka, a pályázó által az elmúlt két /a 2010/2011-es és a 2011/2012-es / tanévben a tudományos diákköri konferenciá(k)ra felkészített hallgatók száma és a hallgatóknak az ott elért eredménye stb.);

- a pályázó ún. közösségi tevékenysége (pl. felsőoktatási közösségi, hallgatói rendezvények szervezése, részvétel, szerepvállalás oktatás-szakmai és oktatáspolitikai testületekben stb.);

- más, a regionális ösztöndíj tanács által fontosnak ítélt szempontok (pl. a regionális ösztöndíj tanács az ülésén az előértékeléshez értékelési pontrendszert fogadhat el stb.).

 

A pályázatokat 2012. november 23-tól lehet benyújtani.

A pályázatok beadásának és postai beérkezésének határideje: 2012. december 13., közép-európai idő /CET/ szerint 12.00 óra (Romániában és Ukrajnában helyi idő szerint 13 óra).

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy hiánypótlásra nincs lehetőség!

A pályázatokat személyesen vagy – ajánlott küldeményként – postai úton kérjük eljuttatni az alábbi, a pályázó állampolgárságának megfelelő* címre:

Romániában

Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet

400162 Cluj-Napoca, Str. Croitorilor. Nr. 15.

Szlovákiában:

Združenie za spoločné ciele - Szövetség a Közös Célokért

945 01 Révkomárom, Kossuth tér 3.

945 01 Komárno, Nám. Kossutha 3.

Szerbiában:

Szabadkai CMH Iroda – Concordia Minoritatis Hungaricae

Szerbia, 24000 Szabadka, Ptuji utca 1.

Ukrajnában:

"GENIUS" Jótékonysági Alapítvány,

Agora Információs Központ

Cím: Beregszász, Kossuth tér 6., Pf. 33.

* A romániai (erdélyi) pályázóknak a romániai, a szlovákiai (felvidéki) pályázóknak a szlovákiai, a szerbiai (vajdasági), az ukrajnai (kárpátaljai) címre kell benyújtaniuk a pályázatukat!

Az érdeklődők az alábbi címen és telefonszámon kaphatnak további részletes felvilágosítást a pályázatról, a pályázati adatlapról (mely beszerezhető lesz ugyanitt), valamint a szerződésről:

Romániában

Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet Erdély, Felvidék, Kárpátalja, Vajdaság szülőföldi fiatal oktatói ösztöndíj 5

400162 Kolozsvár (Cluj-Napoca), Mikes / Croitorilor u. 15.

Tel.: +40-264-430611, +40-753-094945

E-mail: office@kmei.ro

 

Szlovákiában:

Szövetség a Közös Célokért révkomáromi irodája

945 01 Révkomárom (Komárno), Kossuth tér 3. – Nám. Kossutha 3.

Tel.: +421-908-116-931

E-mail: komarom@szakc.sk

 

Szerbiában:

Szabadkai CMH Iroda – Concordia Minoritatis Hungaricae

Szerbia, 24000 Szabadka, Ptuji utca 1.

Tel.: +381-24-670-031;

Fax: +381-24-41-50-367

E-mail: cmh.szabadka@gmail.com

 

Ukrajnában (Kárpátalján):

"GENIUS" Jótékonysági Alapítvány,

Agora Információs Központ

Cím: Beregszász, Kossuth tér 6., Pf. 33.

Tel.: 00 380-31-41-243-43/ 153 mellék

Fax: 00 380-31-41-234-62

E-mail: agora@kmf.uz.ua

Pályázni a fenti címeken beszerezhető, és az Internetről (www.martonaron.hu) is letölthető pályázati adatlapon lehet.

A regionális ösztöndíj tanácsok és a pályázatot befogadó irodák a határidő után beérkezett ill. a formailag hibás, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott és a hiányos pályázatokat nem veszi figyelembe.

 

Szükséges mellékletek, igazolások

- pontosan és olvashatóan kitöltött pályázati adatlap (A pályázati adatlap adatainak meg kell egyeznie a mellékletben szereplő adatokkal!) a hozzátartozó nyilatkozattal együtt;

- géppel írt strukturált szakmai önéletrajz;

- amennyiben a pályázó rendelkezik doktori (PhD/DLA vagy ezzel egyenértékű) fokozattal: a doktori fokozatot igazoló oklevél/diploma egyszerű másolata;

- amennyiben a pályázó nem rendelkezik doktori (PhD/DLA vagy ezzel egyenértékű) fokozattal: a doktori képzésben való részvétel igazolására alkalmas dokumentum(ok) (pl. leckekönyv, felsőoktatási intézmény igazolása, doktori képzés abszolutóriumáról szóló igazolás, doktorjelölti státusz igazolása, doktori jogviszony igazolása stb.) egyszerű másolata;

- 30 napnál nem régebbi, a felsőoktatási intézmény által kiállított munkaviszonyról (vagy megbízási jogviszonyról) szóló igazolás (A kárpátaljai pályázók esetében a munkaviszony igazolásban szükséges feltüntetni a pályázó munkahelyi, oktatói megterhelését);

- a felsőoktatási intézmény – az egyetem/főiskola vezetője által hitelesített, 30 napnál nem régebbi – igazolása

§ a pályázó beosztásáról, egyetemi/főiskolai fokozatáról

§ arról, hogy a pályázó az órarend szerinti oktatói tevékenységét a felsőoktatási intézményben magyar nyelven is folytatja, és/vagy

§ arról, hogy a pályázó magyar nyelven folytat órarenden kívüli oktatói tevékenységét a felsőoktatási intézményben;

 

Amennyiben a nem magyar nyelvű képzéshez kapcsoltan folytatott órarenden kívüli oktatási tevékenységről az intézmény vezetője nem ad ki igazolást, akkor szükséges legfeljebb 1 oldal terjedelemben a tevékenység bemutatása, illetve bármilyen, a tevékenységet igazoló dokumentáció (pl. jelenléti ívek, szakmai beszámolók, a résztvevő hallgatók által kiállított igazolás stb.) benyújtása. Ez esetben beadott dokumentáció alapján a regionális ösztöndíj tanács dönt az órarenden kívüli oktatási tevékenység elismeréséről. Erdély, Felvidék, Kárpátalja, Vajdaság szülőföldi fiatal oktatói ösztöndíj 6

 

- tanszékvezetői (amennyiben a pályázó tanszékvezető, dékáni vagy rektori /intézményvezetői) szakmai ajánlólevél. (Az ajánlásnak tartalmaznia kell az ajánló nevét, aláírását, tudományos fokozatát és beosztását, munkahelyi elérhetőségeit. Az ajánlásból ki kell, hogy derüljön, hogy az ajánló ismeri a pályázó eddigi eredményeit és tevékenységét.);

- az állandó lakóhelyet igazoló okmány másolata;

- a magyar nemzetiség igazolása (E célra egyaránt alkalmas a Magyar igazolvány 1-2. oldalának [az igazolvány számának és adatlapjának] másolata, vagy a Magyar igazolványra vonatkozó igénylés másolata, illetve ezek hiányában minden olyan dokumentum, amelyből a nemzetiség hitelt érdemlően megállapítható.);

- A magyar nyelven folytatott oktatási tevékenység, a tudományos publikációk és egyéb tudományos (vagy művészeti) és közösségi tevékenység jegyzéke az adatlap mellékletét képező mellékleten,

§ a publikációk első oldalának és a kiadvány címoldalának, tartalomjegyzékének fénymásolata;

§ a művészeti (alkotó) tevékenységet (kiállítások, hangversenyek, művészeti előadások, kiadványok stb.) hitelt érdemlően igazoló dokumentumokat (ha minősített /zsűrizett/ az esemény, akkor az elért helyezést /minősítést/ bizonyító oklevél fénymásolatát is csatolni kell);

§ szakmai konferencián bemutatott előadás/poszter esetében a meghívó, ill. az ott kapott dokumentum/emléklap fénymásolatának, a konferenciaprogram, vagy a részvételt hitelt érdemlően igazoló bármely dokumentumnak a csatolásával,

§ szakmai projektben vagy munkacsoportban való részvétel igazolása, valamint bármely olyan dokumentum, amely a szülőföldi hasznosulás eldöntésében a szakmai elbírálásnál információval szolgál;

- 2 db saját részre, az államnyelven megcímzett és felbélyegzett válaszboríték.

 

FIGYELEM! A Révkomáromi Információs Irodában benyújtott pályázatok esetében (azaz a szlovákiai pályázók esetében) lehetőség van a publikációk és igazolások CD adathordozón történő leadására. A CD-n a publikációk pdf vagy jpg formátumban szerepeljenek Az adathordozóra kérjük, külön könyvtárba sorolva csoportosítsák a publikációkat a publikációs melléklet kategóriái szerint.Csatolmányok:
fiataloktpaly1213ok.pdf
fiataloktpalyadatlap1213ok.doc
2013. január 28. hétfő 23:31
címkék:
Like ItGoogle ItTweet It