Pályázati felhívás lektori és vendégtanári állások betöltésére a 2014/2015-ös tanévtől

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Feladatok, munkafeltételek:

A Vendégoktatói Hálózat tagjainak feladata a külföldi hungarológiai oktatás és kutatás támogatása, a magyar nyelv és kultúra népszerűsítése külföldi egyetemeken, valamint a fogadó intézmény magyarországi kapcsolatrendszerének erősítése.

A vendégoktatók (vendégtanárok, lektorok) kétoldalú, tárca- vagy intézményközi megállapodások keretében végzik munkájukat. A fogadó egyetem létesít velük munkaviszonyt, és foglalkoztatásuk feltételeit (az oktatandó tárgyakat, a tanítás nyelvét, a heti kötelező óraszámát stb.) is a fogadó egyetem határozza meg. Bérükről, társadalombiztosításukról és lakhatásukról a fogadó egyetem gondoskodik. A fogadó intézménytől kapott illetményt a Balassi Intézet az ellátott feladattól és a külföldi jövedelemtől függően kiegészítheti. A vendégoktatói megbízás határozott időre szól, időtartama 1–4 év.

A lektor elsődleges feladata magyar mint idegen nyelv órák megtartása, de kiegészítésképpen felkérhető irodalomtudományi, nyelvészeti vagy más hungarológiai kurzusok megtartására is.

A vendégtanár feladata egyetemi kurzusok (előadások, szemináriumok) megtartása magyar vagy idegen nyelven magyar irodalomból vagy nyelvészetből, esetleg más, a hungarológia tárgykörébe tartozó tudományágból; emellett felkérhető magyar nyelvórák megtartására is.

Mind a lektor, mind a vendégtanár az oktatás mellett részt vesz az őt fogadó szervezeti egység (tanszék) egyéb feladatainak ellátásában és tudományos életében, elősegíti a fogadó intézmény magyarországi intézményekkel való szakmai kapcsolatainak bővítését és erősítését, igény esetén általános tájékoztatást nyújt a Magyarország iránt érdeklődőknek és segíti az egyetemi oktatókat és hallgatókat Magyarországra irányuló pályázataik elkészítésében. Óraterhelésétől és a lehetőségektől függően a vendégoktató tudományos munkát folytat és magyar kulturális programokat szervez nemcsak az őt fogadó intézményben, hanem amennyiben erre lehetősége van, nagyobb közönségnek is.

II. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

Általános pályázati feltételek:

-         Lektori állások esetében magyar nyelv és irodalom szakos egyetemi/MA diploma és/vagy magyar mint idegen nyelv MA diploma, továbbá előnyt jelent a hungarológus végzettség.

Vendégtanári állásoknál az oktatandó tantárgy(ak)nak megfelelő szakirányú egyetemi/MA oklevél és a fogadó intézmény által megkövetelt tudományos fokozat, illetve habilitáció.

-         Magyar anyanyelv.

-         Magyar állampolgárság.

-         Büntetlen előélet.

-         A fogadó ország kultúrájának és nyelvének (vagy egy a fogadó országban használatos közvetítő nyelv) megfelelő szintű ismerete.

-         Vendégtanári állások esetében a pályázónak a megbízás kezdetét megelőző két évben oktatói jogviszonyban kellett állnia magyarországi felsőoktatási intézménnyel. Lektori állások esetében a pályázónak a vendégoktatói megbízás kezdetét megelőző két évben életvitelszerűen és ténylegesen Magyarországon kell élnie (állami ösztöndíjat elnyert pályázók esetében a bizottság ettől eltekinthet). Továbbá mind a lektorok, mind a vendégtanárok esetében két vendégoktatói megbízás között legalább két évnek kell eltelnie.

-         A pályázónak vállalnia kell, hogy a megpályázott időtartamra állomáshelyére költözik és a tanév ideje alatt ott tartózkodik (kivéve az ingázó rendszerű megbízásokat).

-         A pályázónak rendelkeznie kell megbízható felhasználói szintű számítástechnikai ismeretekkel.

-         A pályázónak meg kell felelnie a fogadó intézmény által támasztott egyéb elvárásoknak (l. lent az oktatóhelyek általános feltételeken túli követelményeknél).

-         Előnyt jelent a magyar mint idegen nyelv oktatásában, illetve a nem magyar anyanyelvűek oktatásában szerzett gyakorlat.

-         A pályázó jelen felhívás alapján legfeljebb két oktatóhelyre pályázhat

A meghirdetett oktatóhelyek és az egyes oktatóhelyekre vonatokozó elvárások:

 1. 1.     FIGYELEM! Bécs (Ausztria), Bécsi Egyetem: vendégtanári állás egy évre - VISSZAVONÁSRA KERÜLT!

      AZ ÚJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁST KERESSE A HONLAPON!

Az általános feltételeken túli követelmények:

 • habilitáció;
 • felsőfokú német nyelvtudás;
 • oktatási és kutatási szakterület: 20. századi és kortárs irodalom;
 • előnyt jelent a tanszék kutatási programjainak tervezésében és kivitelezésében való részvételi szándék;
 • a vendégtanári időszakra életvitelszerű lakóhely Bécsben.
 1. 2.     Belgrád (Szerbia), Belgrádi Egyetem: lektori állás várhatóan négy évre

Az általános feltételeken túli követelmény:

 • A szerb nyelv ismerete.

Várható feladatok: a nyelvoktatáson kívül aktív részvétel a tanszék életében és alkalomszerűen programok szervezése a hallgatóknak.

 1. 3.     Izsevszk/Izskar (Udmurtföld, Orosz Föderáció), Udmurt Állami Egyetem, lektori állás várhatóan 3 évre

Az általános feltételeken túli követelmények:

 • megbízható orosz nyelvtudás,
 • előnyt jelent az udmurt nyelvtudás.

Várható feladatok: elsősorban a magyar nyelv és kultúra oktatása udmurt főszakos hallgatóknak és az ezzel kapcsolatos tantervek, tanmenetek, oktatási segédanyagok stb. elkészítése.

 1. 4.     Kairó (Egyiptom), Ain Shams Egyetem, lektori állás várhatóan négy évre

Az általános feltételeken túli követelmények:

 • felsőfokú angol nyelvtudás;
 • szakmai tapasztalat.

Előnyt jelent: Az arab vagy német nyelv ismerete (nem követelmény).

 1. 5.     Kolozsvár (Románia), Babeş-Bolyai Egyetem, irodalmár vendégtanári állás ingázó rendszerben egy tanévre

Az általános feltételeken túli követelmény:

 • PhD-fokozat magyar irodalomtudományból,
 • valamely szakmailag elismert magyarországi egyetem vagy intézet munkatársa,
 • a szorosabb kutatási területét összehasonlító irodalmi szempontokkal is tudja egyeztetni.

Várható feladat: Magyar irodalomtudományi kurzusok megtartása magyar nemzetiségű magyar szakos hallgatóknak.

 1. 6.     Lille (Franciaország), Charles de Gaulle Egyetem, Lille 3, lektori állás várhatóan négy évre

Az általános feltételek szerint.

Követelmény a megbízható francia nyelvtudás.

 1. 7.     Szófia (Bulgária), Ohridi Szent Kelemen Tudományegyetem, vendégtanári állás várhatóan négy évre

Az általános feltételeken túlmenő követelmények:

 • PhD-fokozat;
 • jártasság a magyar művelődéstörténetben és a mai magyar irodalomban;

Előnyt jelent: A bolgár nyelv ismerete (nem feltétel).

III. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA

Benyújtandó dokumentumok:

Pályázati kérelem, nyilatkozat és ajánlás egy-egy példányban a következők szerint:

 1. Pályázati kérelem magyar nyelven, a Balassi Intézet főigazgatójának címezve, amely tartalmazza

-         a pályázó pontos levelezési és e-mail címét és

-         a megpályázott oktatóhely, ill. oktatóhelyek (legfeljebb kettő) pontos megnevezését.

 1. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó:

-         magyar állampolgár,

-         magyar anyanyelvű,

-         büntetlen előéletű,

-         legalább 2011 szeptembere óta életvitelszerűen és ténylegesen Magyarországon él, és

-         hogy a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik pályázati anyagát.

 1. Lektori állások esetében egy szakmai ajánlás a magyar nyelvtanári munkára való alkalmasságról, amelyet magának az ajánlónak közvetlenül kell eljuttatnia a BI-be elektronikusan és postán. Az ajánlólevél tartalmát a Balassi Intézet bizalmasan kezeli, a pályázó azt nem ismerheti meg.

Továbbá megpályázott oktatóhelyenként egy-egy példány a következő dokumentumokból:

 1. Legfeljebb egyoldalas, aláírt önéletrajz magyar nyelven, amely a pályázó végzettségéről, nyelvtudásáról, készségeiről és eddigi szakmai pályafutásáról tájékoztatat.
 2. Legfeljebb egyoldalas, aláírt önéletrajz idegen nyelven, amely a pályázó végzettségéről, nyelvtudásáról, készségeiről és eddigi szakmai pályafutásáról tájékoztatat.
 3. Legfeljebb egyoldalas, aláírt oktatási terv magyar nyelven a megpályázott időtartamra.
 4. Legfeljebb egyoldalas, aláírt oktatási terv idegen nyelven a megpályázott időtartamra.
 5. Vendégtanári állások esetében a megpályázott oktatóhely szempontjából releváns válogatott (legfeljebb egyoldalas) publikációs jegyzék. Lektori állások esetében előnyt jelent a publikációs jegyzék benyújtása.
 6. Oklevelek, nyelvvizsga-bizonyítványok másolata.

A fent részletezett (a megadott terjedelmet meg nem haladó!) teljes pályázati anyagot egy nyomtatott és egy elektronikus példányban kérjük benyújtani legkésőbb 2013. november 19-ig az alábbiak szerint:

1. a nyomtatott pályázati anyagot legkésőbb 2013. november 19-ei postabélyegzővel (feladási dátummal) egy eredeti, aláírt példányban kérjük eljuttatni a Balassi Intézet Oktatási és Tudományos Igazgatóság részére (1519 Budapest, Pf. 385.) A borítékon kérjük feltüntetni az  OTI/24-4/2013 iktatószámot.

2. az elektronikus példányt 2013. november 19-én 12:00 óráig (a szöveges dokumentumokat .doc- vagy .rtf-formátumban; az oklevelek elektronikus másolatát jpg vagy pdf-formátumban) a lektori@bbi.hu címre szíveskedjék elküldeni. Kérjük, ne használjanak ékezetes vagy cirill betűket a fájlnevekben, és ügyeljenek arra, hogy a teljes pályázati anyag mérete ne haladja meg a 1,5 MB-ot!

Felhívjuk a pályázók szíves figyelmét, hogy az általános pályázati feltételeknek nem megfelelő, formai szempontból hiányos vagy határidőn túl beküldött pályázatok nem kerülnek szakmai bírálatra! A bírálati folyamat többlépcsős: az írásos anyagok formai ellenőrzése és az ezt követő előzetes bírálóbizottsági értékelése és rangsorolása alapján kerül sor a személyes meghallgatásokra (ennek időpontjáról az Intézet e-mailen tájékoztatja az érintetteket), amelyet követően a bíráló bizottság dönt a pályázatok fogadó félhez történő továbbításáról. A bíráló bizottság döntésének utólagos felülvizsgálatára nincs mód. Az állások betöltéséről a fogadó fél hoz végleges döntést.

További információkkal a lektori@bbi.hu címen, illetve a (06-1) 6667905-ös telefonszámon állunk az érdeklődők rendelkezésére.

2013. október 17.

Dr. Hatos Pál

főigazgatóCsatolmányok:
felhivasvegleges2014-2015.pdf
2013. november 16. szombat 14:39
címkék:
Like ItGoogle ItTweet It