PÁLYÁZATI KIÍRÁS - Szülőföldi alap-, mester- és PhD képzésben részt vevők támogatása

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem pályázatot hirdet ösztöndíjra a szülőföldi felsőoktatási tanulmányok támogatása céljából a 2017/2018-as tanévben külhoni felsőoktatási alap/osztatlan-magiszteri/specialista vagy doktori képzésben részt vevő ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára.

 

A pályázati kiírás tartalmát az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: ELTE) az Emberi Erőforrások Minisztériumával (a továbbiakban: EMMI együttműködve dolgozza ki, a pályázatot a Beregszászi Agora Információs Központ és az ELTE lebonyolítói közreműködésével hirdeti meg.

 

Általános tudnivalók:

 • Az ELTE és az EMMI az ösztöndíjakkal  a szülőföldi értelmiség továbbképzését és utánpótlását kívánja támogatni.
 • Az ELTE az EMMI-vel közösen dolgozza ki a pályázat értékelésének szempontrendszerét, és azt a pályázati kiírással egyidejűleg nyilvánosságra hozza azt. Az értékelési pontrendszer a pályázati kiírás mellékletét képezi.
 • Az ösztöndíj a pályázót kizárólag a beadott pályázatában szereplő ukrajnai felsőoktatási intézményben és képzésben folytatott tanulmányok időtartama alatt illeti meg, és nem vihető át külön jóváhagyás nélkül más felsőoktatási intézményben, munkarendben (tagozaton), szakon végzendő tanulmányok időtartamára.
 • A pályázat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban Ávr.) és a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendeletben foglaltak alapján került kiírásra. A fenti jogszabályoknak, valamint Magyarország egyéb vonatkozó jogszabályainak a rendelkezései a pályázati eljárás valamennyi szakaszában alkalmazandók.
 • A jelen pályázaton szétosztható tanulmányi támogatások tervezett keretösszege 27.000.000,- forint.
 • Az ösztöndíjjakkal és az ösztöndíjasokkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat és a magyarországi kapcsolattartást az ELTE és a Beregszászi Agora Információs Központ látja el.
 • Egy pályázó egyidejűleg, az alább felsorolt pályázati kategóriák közül csak egyre nyújthat be pályázatot.
 • Jelen pályázat egyidejűleg megpályázható az EMMI és az ELTE által a 2017/2018-as tanév tavaszi szemeszterére meghirdetett magyarországi teljes szemeszteres részképzésre valamint részképzős tanulmányútra szóló pályázattal, a határon túli (szülőföldi) fiatal oktatóknak szóló pályázattal. Amennyiben jelen pályázatot és az EMMI és az ELTE közös, határon túli (szülőföldi) fiatal oktatóknak szóló pályázatot is benyújtja a pályázó, akkor jelen pályázat beadásakor a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy mindkét pályázat elnyerése esetén melyik ösztöndíjat részesíti előnyben, mivel egy személy egyidejűleg csak egy ösztöndíjat illetve tanulmányi támogatást vehet igénybe a nevezett két ösztöndíj/támogatás közül. Jelen pályázat megpályázása és elnyerése valamint a magyarországi részképzős ösztöndíj elnyerése nem zárják ki egymást.

 

A pályázó a pályázaton való részvétellel elfogadja a következőket:

 • Kizárható az a pályázó, aki az adatlapon valótlan, hamis adatot szolgáltat, ilyen nyilatkozatot tesz a pályázat benyújtásakor, illetve valamely a pályázat elbírálását érintő valós tényt, adatot elhallgat.
 • A pályázatok kiértékelését az elbírálási pontrendszer alapján a pályázatot lebonyolító Beregszászi Agora Információs Központ végzi. A pályázatok előértékelését a kiértékelés alapján az Előértékelő Bizottság (melynek elnökét és tagjait az EMMI kérte fel, elnöke: Dr. Orosz Ildikó) végzi. A beérkezett pályázatok előértékelése alapján a nyertes pályázókra az Előértékelő Bizottság tesz előzetes javaslatot az Értékelő Bizottságnak.
 • Az Előértékelő Bizottság ülését követően a nyertes pályázókra tett előzetes javaslat eredményéről a Beregszászi Agora Információs Központ a pályázó által megadott e-mail címre értesítést küld a pályázó részére az ülést követő 2 munkanapon belül, illetve az előzetes javaslat eredményéről személyesen a Beregszászi Agora Információs Központnál lehet érdeklődni. Az előzetes javaslattal kapcsolatban a pályázó az Értékelő Bizottsághoz nyújthat be észrevételt a tudomásszerzést követő 7 napon belül.
 • A pályázatok értékelését az Értékelő Bizottság végzi. Az Értékelő Bizottság elnöke: dr. Cseszregi Tamás, az ELTE oktatási igazgatója.. Az Értékelő Bizottság tagjai: Dr. Szalay György (Szlovákiából); Csapó Nándor (Horvátországból); Dr. Orosz Ildikó (Ukrajnából); Dr. Takács Márta (Szerbiából); Dr. Tonk Márton (Romániából); Dr. Mészáros Tamás, az ELTE Márton Áron Szakkollégiumának szakmai igazgatója; Jakabné dr. Szalai Krisztina, az EMMI Felsőoktatási Képzési Főosztályának főosztályvezetője és Benked László, az EMMI Felsőoktatási Képzési Főosztályának ösztöndíj referense.

A pályázatokról a döntést az Értékelő Bizottság javaslatának – mely tartalmazza az Értékelő Bizottsághoz benyújtott észrevételeket és azok elbírálását is – figyelembe vételével az ELTE kancellárja hozza meg A pályázat eredményéről szóló írásos értesítés a döntést követően 7 munkanapon belül a Beregszászi Agora Információs Központ részéről elektronikus feladásra kerül a pályázó által a pályázati adatlapon megadott e-mail címre.

 • A döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye, a pályázó Dr. Borhy Lászlóhoz, az ELTE rektorához kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárás, a pályázat befogadása vagy a pályázati döntés jogszabálysértő. A kifogást a pályázónak a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított 10 munkanapon, de legkésőbb a kifogásolt intézkedés megtörténtéről vagy a mulasztástól számított 30 munkanapon belül kell benyújtania A pályázónak a kifogás benyújtásakor az Ávr. 102/D. §-ában meghatározottak szerint kell eljárnia.
 • Az ösztöndíjat elnyert pályázóval (személyenként) az ELTE a döntést követő 30 napon belül szerződést köt, amely tartalmazza a támogatott hallgató jogait, valamint a hallgatónak a támogató felé teljesítendő, az alábbi adatokra (és azok megváltozására) vonatkozó adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségeit:
  • a támogatott személyes adatai (név, lakcím, azonosító okmány száma);
  • elérhetőségi címének, egyéb elérhetőségének (pl. e-mail cím) bejelentése, illetve ezen elérhetőségeinek megváltozása;
  • hallgatói/doktori jogviszonyának megváltozása (jogviszony szüneteltetése, halasztása stb.).

A nyertes pályázóknak a tanulmányi támogatás csak abban az esetben fizethető ki, ha a támogatott a szerződéskötéskor igazolja (illetve amennyiben a szülőföldi felsőoktatási intézmény a tavaszi félévről nem állít ki külön igazolást, akkor nyilatkozik arról) az ELTE-nek, hogy a 2017/2018-as tanév tavaszi félévére vonatkozóan aktív hallgatói/doktori jogviszonyban marad.

 • A pályázók pályázatuk benyújtásával hozzájárulnak a pályázati adatlapon szereplő személyes adataiknak a Beregszászi Agora Információs Központ, az ELTE, az EMMI, valamint a fentiekben meghatározott döntés-előkészítő testületek és döntéshozók általi kezeléséhez a döntéshez szükséges ideig – de legfeljebb 2018. március 31. napjáig. A nyertes pályázók pályázatuk benyújtásával továbbá hozzájárulnak a pályázati adatlapon szereplő személyes adatainak a Beregszászi Agora Információs Központ, illetve az ELTE, valamint az EMMI általi, a támogatás folyósításához szükséges kezeléséhez a az ösztöndíjas jogviszony időtartama alatt. Az adatszolgáltatási kötelezettség nem teljesítése a az ösztöndíjas jogviszony megszűnését vonja maga után.
 • A támogatást elnyerő pályázó részére az ELTE folyósítja az ösztöndíjat. Az ösztöndíj a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (SZJA) 1. sz. melléklete 4.7. pontja értelmében adómentes. Az ösztöndíjas tudomásul veszi, hogy külföldi illetőségű adóalanynak minősül, és a támogatási szerződésből származó jövedelmét az illetősége szerinti országban a helyi adójogszabályoknak megfelelően – szükség szerint – bejelenteni és az azt terhelő adót befizetni köteles. A megítélt ösztöndíjat az ösztöndíjat adományozó ELTE időlegesen felfüggesztheti, vagy véglegesen megszüntetheti, illetve, az ösztöndíjas az ösztöndíj, vagy annak egy része visszafizetésére kötelezhető, amennyiben az ösztöndíjas a pályázati kiírásban, a támogatási szerződésben vagy a vonatkozó jogszabályban foglaltakat megszegi. Amennyiben az ösztöndíjast az ösztöndíj (vagy annak egy részének) visszafizetésére kötelezik, akkor az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53/A. § (2) bekezdése és az Ávr. 98. §-a rendelkezései alapj az ösztöndíjnak a jegybanki alapkamat kétszeresével megnövelt összegét kell visszafizetnie. A kamatszámítás kezdő időpontja a visszafizetendő támogatás első alkalommal történt folyósításának napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja.
 • A pályázaton ösztöndíjat nyert hallgatók névsora nyilvános. A pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy neve az ösztöndíj elnyerése esetén nyilvánosságra kerüljön a https://martonaron.elte.hu honlapon.

 

Pályázhat minden olyan ukrán állampolgárságú magyar nemzetiségű személy, aki a 2017/2018-as tanévben

 • szülőföldi felsőoktatási intézményben, vagy Magyarország valamely egyetemének kárpátaljai kihelyezett képzésén alap-, osztatlan képzésben felsőbb éves, nappali tagozaton aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, vagy
 • magiszteri vagy specialista képzésben nappali tagozaton aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, vagy
 • szülőföldi felsőoktatási intézményben egységes, osztatlan (egyetemi szintű) képzésben nappali tagozaton a képzési idő utolsó vagy utolsó előtti tanévében aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik vagy
 • szülőföldi felsőoktatási intézményben doktori (PhD/DLA) képzésben nappali vagy levelező tagozaton aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,

 

A pályázásból kizáró általános feltételek:

 • Nem pályázhatnak a Magyarországon hallgatói jogviszonnyal rendelkező személyek.
 • Nem pályázhatnak a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá nem tartozó személyek.
 • Nem pályázhatnak az Ukrajnában állandó lakcímmel nem rendelkező személyek.
 • Nem részesülhetnek támogatásban azok, akik a 2017/2018-as tanév időtartamára EMMI és az ELTE más közös pályázata alapján ösztöndíjban vagy tanulmányi támogatásban – a 2017/2018-as tanév őszi vagy tavaszi félévére vonatkozó magyarországi részképzős ösztöndíjban részesülők kivételével – részesülnek, valamint más nemzetközi (vagy ún. kétoldalú államközi) egyezményen alapuló ösztöndíjban részesülő személyek.
 • Nem pályázhatnak a tudományos fokozattal (PhD/DLA) már rendelkező személyek.
 • Nem pályázhat egy személy két pályázati kérelemmel függetlenül attól, hogy két különálló nappali tagozatos szakon tanul.
 • Nem pályázhat egy személy a pályázati kiírás két különböző kategóriájában.

 

 

Pályázati kategóriák és további pályázati feltételek:

 

 1. Alap-, osztatlan (egyetemi szintű) képzés támogatása

Azon személyek pályázhatnak, akik szülőföldi államilag akkreditált felsőoktatási intézmény nappali tagozatán

a.felsőbb évesként alapképzésre a 2017/2018-es tanévet megelőző tanévekben iratkoztak be először és a 2017/2018-es tanévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek.

 1. felsőbb évesként alapképzésre a 2017/2018-es tanévet megelőző tanévekben iratkoztak be először és a 2017/2018-es tanévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek Magyarország valamely egyetemének kárpátaljai kihelyezett képzésén.

c.felsőbb évesként egységes, osztatlan (egyetemi szintű) képzésre a 2017/2018-es tanévet megelőző tanévekben iratkoztak be először és a 2017/2018-es tanévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek – kivéve azon hallgatók, akik a képzés utolsó vagy utolsó előtti évében vesznek részt.

 

A tanulmányi támogatást a felsőoktatási intézmény által előírt képzési idő alatt lehetséges pályázni.

Az egységes, osztatlan képzés utolsó vagy utolsó előtti évében résztvevő hallgatók a 2. pályázati kategóriában pályázhatnak.

 

Az alapképzésen résztvevő pályázók részére az Előértékelő Bizottság a jelentkezők számarányának megfelelően százalékos arányt állapíthat meg a tanulmányi támogatás odaítélésénél.

 

Az ösztöndíj a 2017/2018-es tanév 10 hónapjára szól. Az ösztöndíj havi összege személyenként 20.000,- Ft/hó, azaz havi húszezer forint (összesen 200.000,- Ft/tanév, azaz kétszázezer forint a tanév egészére).

 

 

 1. Magiszteri/specialista képzés támogatása

Azon személyek pályázhatnak, akik szülőföldi felsőoktatási intézmény nappali tagozatán magiszteri vagy specialista képzésben vagy alap-, osztatlan (egyetemi szintű) képzésben a képzés utolsó vagy utolsó előtti évében vesznek részt és aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek.

A magiszteri vagy specialista képzési ciklusban résztvevők esetében a baccalaureus (bakalavr, bachelor) képzésük utolsó 2 lezárt félévének (mesterképzés I. évfolyamán tanuló hallgatók a 7. és 8. szemeszterük, mesterképzés II. évfolyamán tanuló hallgatók a 9. és 10. szemeszterük, osztatlan képzés esetén a 11. és 12. szemeszterük) tanulmányi átlaga nem lehet kisebb, mint 4,00.

 

Az ösztöndíj a 2017/2018-as tanév 10 hónapjára szól. Az ösztöndíj havi összege személyenként 30.000,- Ft/hó, azaz harmincezer forint havonta (összesen 300.000,- Ft/tanév, azaz háromszázezer forint a tanév egészére).

 

 1. Doktori (PhD/DLA) képzés támogatása

Azon személyek pályázhatnak, akik tudományos fokozat (PhD) megszerzésére felkészítő, egyetemi szintű posztgraduális képzésben, illetve művészeti területen a tudományos fokozatnak megfelelő művészeti fokozat (DLA) megszerzésére felkészítő, egyetemi szintű posztgraduális képzésben nappali vagy levelező tagozatos hallgatóként vesznek részt.

A pályázatok elbírálásánál a doktori képzésre jelentkezésnél figyelembe vett bejutási átlagot, vagy ennek hiányában a mesterképzésük (mester szintű képzésük) utolsó 2 lezárt félévének átlagát kell figyelembe venni.

 

Figyelem! A doktori képzés képzési ideje mind nappali mind levelező tagozaton 8 félévben van megállapítva. Ennek alapján a tanulmányi támogatást a képzési idő éveihez lehet pályázni, ezért az ösztöndíj maximum 4 alkalommal nyerhető el.

 

Az ösztöndíj a 2017/2018-as tanév 10 hónapjára szól. Az ösztöndíj havi összege személyenként 50.000,- Ft/hó, azaz ötvenezer forint havonta (összesen 500.000,- Ft/tanév, azaz ötszázezer forint a tanév egészére).

 

A pályázatok beadásának módja és határideje:

 

 1. Pályázni a martonaron.elte.hu oldalon lehet a pályázatnak és a kategóriának megfelelő pályázati adatlapon (Amennyiben valamely pályázó két pályázati kategóriában is benyújt pályázatot, ez esetben a pályázónak mindkét – az egyes pályázati kategóriákra vonatkozó – adatlapot be kell nyújtania!;
 2. Az adatlap kitöltését követően a rendszer a pályázó adatait tartalmazó PDF típusú dokumentumot (file) készít;
 3. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázó a PDF file-t kinyomtatva és saját kezűleg aláírva postai úton, vagy személyesen benyújtja a kötelezően csatolandó mellékletekkel együtt a megadott határidőig a megjelölt elérhetőségen.

 

A pályázatok beadásának és postai beérkezésének – (nem a postabélyegző dátumának) – határideje:

 

- 2018. január 15., 23:59 óra (közép-európai idő /CET/ szerint): elektronikus adatlap beadása   és

 

- 2018. január 16., 12.00 óra (közép-európai idő /CET/ szerint): a pdf pályázati adatlap kinyomtatott, aláírt formájának és annak mellékletének személyes vagy postai úton történő beérkezése

 

A pályázat papír alapú dokumentumait személyesen vagy postai úton, ajánlott küldeményként kérjük eljuttatni az alábbi címre:

 

"GENIUS" Jótékonysági Alapítvány,

Agora Információs Központ

Cím: Beregszász, Kossuth tér 6., Pf. 33.

 

Az érdeklődők az alábbi címen és telefonszámon kaphatnak további részletes felvilágosítást a pályázatról, a pályázati adatlapról (mely beszerezhető lesz ugyanitt), valamint a szerződésről:

 

"GENIUS" Jótékonysági Alapítvány,

Agora Információs Központ

Cím: Beregszász, Kossuth tér 6., Pf. 33. (főbejárat, 108. terem)

Tel.: 00 380-31-41-229-68/ 149 mellék

Fax: 00 380-31-41-234-62

E-mail: agora@kmf.uz.ua

web: www.genius-ja.uz.ua

 

 

Figyelem! Az Agora Információs Központ beregszászi irodája 2017. 12.24-től 2018.01.08-ig

terjedő időszakban zárva tart.

 

 

Pályázni a https://martonaron.elte.hu honlapon elérhető online űrlap kitöltésével lehetséges.

 

Az Értékelő Bizottság a Beregszászi Agora Információs Központhoz határidő után beérkezett ill. a formailag hibás, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott, vagy hiányos pályázatokat nem veszi figyelembe.

 

Szükséges mellékletek, igazolások

 

 

Az alap- és osztatlan képzés támogatására (1. pályázati kategória) benyújtott pályázatokhoz

Kötelezően csatolandó mellékletek:

 • pontosan kitöltött pályázati adatlap (A pályázati adatlap adatainak meg kell egyeznie a mellékletben szereplő adatokkal!) a hozzátartozó nyilatkozattal (Nyilatkozat 2.) együtt;
 • géppel írt strukturált szakmai önéletrajz;
 • pályázati kérelem megindokolása max. 1 oldal terjedelemben;
 • szülőföldi alap-osztatlan képzés aktív hallgatói jogviszony fennállásról szóló igazolás;
 • hiteles igazolás az utolsó 2 lezárt tanulmányi félév átlagáról és ezen félévek indexmásolata;
 • a magyar nemzetiség igazolása (E célra egyaránt alkalmas a Magyar igazolvány 1-2. oldalának vagy a Magyar igazolványra vonatkozó igénylés másolata, illetve ezek hiányában minden olyan hivatalos dokumentum, amelyből a nemzetiség hitelt érdemlően megállapítható.);
 • az állandó lakóhelyet igazoló okmány másolata

 

Csatolható mellékletek:

 • Tudományos publikációk és egyéb tudományos (vagy művészeti) tevékenység jegyzéke az erre rendszeresített a  https://martonaron.elte.hu honlapokról letölthető – mellékleten,
 • a 10 oldal, vagy annál rövidebb terjedelmű publikációk (publikáció szerzőként, szakszövegek fordításai, ill. a kötet- vagy folyóirat-szerkesztések) esetében a publikációk (fordítások, illetve szerkesztett művek) egészének fénymásolata – e publikációk tekintetében minden esetben kötelező a publikációt tartalmazó eredeti kiadvány bemutatása a Beregszászi Agora Információs Központ munkatársának vagy a mellékleten fel kell tüntetni, hogy a kiadvány mely szülőföldi vagy magyarországi közgyűjteményben (könyvtárban stb.) található meg.
 • a 10 oldalnál hosszabb terjedelmű publikációk (publikáció szerzőként, szakszövegek fordításai, ill. a kötet- vagy folyóirat-szerkesztések) esetében a publikációk (fordítások, illetve szerkesztett művek) első oldalának és a kiadvány címoldalának, tartalomjegyzékének fénymásolata – e publikációk tekintetében minden esetben kötelező a publikációt tartalmazó eredeti kiadvány bemutatása a Beregszászi Agora Információs Központ munkatársának vagy a mellékleten fel kell tüntetni, hogy a kiadvány mely szülőföldi vagy magyarországi közgyűjteményben (könyvtárban stb.) található meg.
 • megjelentetés alatt álló publikációk (publikáció szerzőként, szakfordítások, ill. szerkesztések) esetében csatolni kell a publikáció egészének fénymásolatát ­ mely tartalmazza a hivatkozásokat és a felhasznált szakirodalmat is! Emellett a kiadó (szaklap) igazolását is csatolni kell a tervezett megjelentetésről, melynek tartalmaznia kell a megjelenés várható időpontját is – e publikációk tekintetében minden esetben kötelező a mellékleten feltüntetni a kiadó pontos címét, a kiadó vezető képviselőjének/munkatársának telefonos és elektronikus levelezési elérhetőségét.
 • szakmai, tanulmányi (főiskolai vagy egyetemi) versenyen, tudományos konferencián való részvétel esetében a meghívó, az ott bemutatott dolgozat(ok) egy oldalas kivonata ill. az ott elért helyezést bizonyító oklevél fénymásolatának, vagy a részvételt hitelt érdemlően igazoló bármely dokumentum csatolása.
 • művészeti magiszteri/specialista képzés esetén csatolni kell a művészeti (alkotó) tevékenységet (kiállítások, hangversenyek, művészeti előadások, kiadványok stb.) hitelt érdemlően igazoló dokumentumokat (ha minősített /zsűrizett/ az esemény, akkor az elért helyezést /minősítést/ bizonyító oklevél fénymásolatát is csatolni kell);
 • nyelvvizsga esetén a bizonyítvány fénymásolata;
 • magyar diákszervezeti tagság, valamint a diákszervezetben végzett aktív tevékenység (tevékenységi beszámoló) igazolása az illető diákszervezet elnökének aláírásával és a diákszervezet pecsétjével hitelesítve.

 

A magiszteri vagy specialista képzés támogatására (2. pályázati kategória) benyújtott pályázatokhoz

Kötelezően csatolandó mellékletek:

 • pontosan kitöltött pályázati adatlap (A pályázati adatlap adatainak meg kell egyeznie a mellékletben szereplő adatokkal!) a hozzátartozó nyilatkozattal (Nyilatkozat 2.) együtt;
 • géppel írt strukturált szakmai önéletrajz;
 • pályázati kérelem megindokolása max. 1 oldal terjedelemben;
 • egyetemi/főiskolai oklevél, államvizsga-bizonyítvány és az index (törzskönyvi kivonat) egyszerű másolata (szülőföldi oklevél esetén oklevél betétlap („dodatok do diplomu”))
 • szülőföldi magiszteri vagy specialista képzésen vagy egységes, osztatlan képzésen (utolsó vagy utolsó előtti év valamelyike esetén) aktív hallgatói jogviszony fennállásról szóló igazolás;
 • hiteles igazolás az utolsó 2 lezárt tanulmányi félév átlagáról és ezen félévek indexmásolata;
 • a magyar nemzetiség igazolása (E célra egyaránt alkalmas a Magyar igazolvány 1-2. oldalának vagy a Magyar igazolványra vonatkozó igénylés másolata, illetve ezek hiányában minden olyan hivatalos dokumentum, amelyből a nemzetiség hitelt érdemlően megállapítható.);
 • az állandó lakóhelyet igazoló okmány másolata

 

Csatolható mellékletek:

 • Tudományos publikációk és egyéb tudományos (vagy művészeti) tevékenység jegyzéke az erre rendszeresített  https://martonaron.elte.hu honlapról letölthető – mellékleten,
 • a 10 oldal, vagy annál rövidebb terjedelmű publikációk (publikáció szerzőként, szakszövegek fordításai, ill. a kötet- vagy folyóirat-szerkesztések) esetében a publikációk (fordítások, illetve szerkesztett művek) egészének fénymásolata – e publikációk tekintetében minden esetben kötelező a publikációt tartalmazó eredeti kiadvány bemutatása a Beregszászi Agora Információs Központ munkatársának vagy a mellékleten fel kell tüntetni, hogy a kiadvány mely szülőföldi vagy magyarországi közgyűjteményben (könyvtárban stb.) található meg.
 • a 10 oldalnál hosszabb terjedelmű publikációk (publikáció szerzőként, szakszövegek fordításai, ill. a kötet- vagy folyóirat-szerkesztések) esetében a publikációk (fordítások, illetve szerkesztett művek) első oldalának és a kiadvány címoldalának, tartalomjegyzékének fénymásolata – e publikációk tekintetében minden esetben kötelező a publikációt tartalmazó eredeti kiadvány bemutatása a Beregszászi Agora Információs Központ munkatársának vagy a mellékleten fel kell tüntetni, hogy a kiadvány mely szülőföldi vagy magyarországi közgyűjteményben (könyvtárban stb.) található meg.
 • megjelentetés alatt álló publikációk (publikáció szerzőként, szakfordítások, ill. szerkesztések) esetében csatolni kell a publikáció egészének fénymásolatát ­ mely tartalmazza a hivatkozásokat és a felhasznált szakirodalmat is! Emellett a kiadó (szaklap) igazolását is csatolni kell a tervezett megjelentetésről, melynek tartalmaznia kell a megjelenés várható időpontját is – e publikációk tekintetében minden esetben kötelező a mellékleten feltüntetni a kiadó pontos címét, a kiadó vezető képviselőjének/munkatársának telefonos és elektronikus levelezési elérhetőségét.
 • szakmai, tanulmányi (főiskolai vagy egyetemi) versenyen, tudományos konferencián való részvétel esetében a meghívó, az ott bemutatott dolgozat(ok) egy oldalas kivonata ill. az ott elért helyezést bizonyító oklevél fénymásolatának, vagy a részvételt hitelt érdemlően igazoló bármely dokumentum csatolása.
 • művészeti magiszteri/specialista képzés esetén csatolni kell a művészeti (alkotó) tevékenységet (kiállítások, hangversenyek, művészeti előadások, kiadványok stb.) hitelt érdemlően igazoló dokumentumokat (ha minősített /zsűrizett/ az esemény, akkor az elért helyezést /minősítést/ bizonyító oklevél fénymásolatát is csatolni kell);
 • nyelvvizsga esetén a bizonyítvány fénymásolata;
 • magyar diákszervezeti tagság, valamint a diákszervezetben végzett aktív tevékenység (tevékenységi beszámoló) igazolása az illető diákszervezet elnökének aláírásával és a diákszervezet pecsétjével hitelesítve.

 

A doktori (PhD/DLA) képzés támogatására (3. pályázati kategória) benyújtott pályázatokhoz

Kötelezően csatolandó mellékletek:

 • pontosan kitöltött pályázati adatlap (A pályázati adatlap adatainak meg kell egyeznie a mellékletben szereplő adatokkal!) a hozzátartozó nyilatkozattal (Nyilatkozat 2.) együtt;
 • géppel írt strukturált szakmai önéletrajz;
 • pályázati kérelem megindokolása max. 1 oldal terjedelemben;
 • szülőföldi egyetemi/főiskolai oklevél, államvizsga-bizonyítvány, index vagy az oklevél betétlapjának („dodatok do diploma”) egyszerű másolata (szülőföldi felsőfokú diplomával rendelkezők esetében)
 • magyarországi egyetemi/főiskolai oklevél, államvizsga-bizonyítvány és az index (leckekönyv) egyszerű másolata (magyarországi felsőfokú diplomával rendelkezők esetében);
 • két szakmai ajánlólevél, amelyet az adott ország és tudományterület két elismert kutatója állít ki. (Az ajánlásnak tartalmaznia kell az ajánló nevét, aláírását, tudományos fokozatát vagy beosztását, munkahelyi elérhetőségeit. Az ajánlásból ki kell, hogy derüljön, hogy az ajánló ismeri a pályázó eddigi eredményeit és tevékenységét.);
 • a szülőföldi doktori (PhD/DLA) aktív hallgatói jogviszony fennállásról szóló igazolás, mely a doktori iskola vezetője és a pályázó témavezetője aláírásával van ellátva (1 hónapnál régebbi nem lehet). A jogviszony igazolás formanyomtatványa a pályázati kiírás csatolmányát képezi, melynek kitöltött, pecséttel és aláírással ellátott változata minősül kizárólag érvényesnek. Az igazolás formanyomtatványa ITT letölthető.
 • doktori képzés támogatására pályázónak a doktori iskola vezetője és a témavezetője által jóváhagyott tématerve;
 • az állandó lakóhelyet igazoló okmány másolata
 • a magyar nemzetiség igazolása (E célra egyaránt alkalmas a Magyar igazolvány 1-2. oldalának [az igazolvány számának és adatlapjának] másolata, vagy a Magyar igazolványra vonatkozó igénylés másolata, illetve ezek hiányában minden olyan dokumentum, amelyből a nemzetiség hitelt érdemlően megállapítható.);

 

További (csatolható) mellékletek:

(az alábbi mellékletek hiányában is beadható a pályázat, viszont csak a lent meghatározottak alapján csatolt publikációkra jár pont az értékelés során)

 • Tudományos publikációk és egyéb tudományos (vagy művészeti) tevékenység jegyzéke az erre rendszeresített a https://martonaron.elte.hu honlapról letölthető – mellékleten,
 • a 10 oldal, vagy annál rövidebb terjedelmű publikációk (publikáció szerzőként, szakszövegek fordításai, ill. a kötet- vagy folyóirat-szerkesztések) esetében a publikációk (fordítások, illetve szerkesztett művek) egészének fénymásolata – e publikációk tekintetében minden esetben kötelező a publikációt tartalmazó eredeti kiadvány bemutatása a Beregszászi Agora Információs Központ munkatársának vagy a mellékleten fel kell tüntetni, hogy a kiadvány mely szülőföldi vagy magyarországi közgyűjteményben (könyvtárban stb.) található meg.
 • a 10 oldalnál hosszabb terjedelmű publikációk (publikáció szerzőként, szakszövegek fordításai, ill. a kötet- vagy folyóirat-szerkesztések) esetében a publikációk (fordítások, illetve szerkesztett művek) első oldalának és a kiadvány címoldalának, tartalomjegyzékének fénymásolata – e publikációk tekintetében minden esetben kötelező a publikációt tartalmazó eredeti kiadvány bemutatása a Beregszászi Agora Információs Központ munkatársának vagy a mellékleten fel kell tüntetni, hogy a kiadvány mely szülőföldi vagy magyarországi közgyűjteményben (könyvtárban stb.) található meg.
 • megjelentetés alatt álló publikációk (publikáció szerzőként, szakfordítások, ill. szerkesztések) esetében csatolni kell a publikáció egészének fénymásolatát ­ mely tartalmazza a hivatkozásokat és a felhasznált szakirodalmat is! Emellett a kiadó (szaklap) igazolását is csatolni kell a tervezett megjelentetésről, melynek tartalmaznia kell a megjelenés várható időpontját is – e publikációk tekintetében minden esetben kötelező a mellékleten feltüntetni a kiadó pontos címét, a kiadó vezető képviselőjének/munkatársának telefonos és elektronikus levelezési elérhetőségét.
 • szakmai, tanulmányi (főiskolai vagy egyetemi) versenyen, tudományos konferencián való részvétel esetében a meghívó, az ott bemutatott dolgozat(ok) egy oldalas kivonata ill. az ott elért helyezést bizonyító oklevél fénymásolatának, vagy a részvételt hitelt érdemlően igazoló bármely dokumentum csatolása.
 • DLA képzés esetén csatolni kell a művészeti (alkotó) tevékenységet (kiállítások, hangversenyek, művészeti előadások, kiadványok stb.) hitelt érdemlően igazoló dokumentumokat (ha minősített /zsűrizett/ az esemény, akkor az elért helyezést /minősítést/ bizonyító oklevél fénymásolatát is csatolni kell);
 • szakmai projektben vagy munkacsoportban való részvétel igazolása, valamint bármely olyan dokumentum, amely a szülőföldi hasznosulás eldöntésében a szakmai elbírálásnál információval szolgál;
 • egy hónapnál nem régebbi szülőföldi munkahelyi igazolás (a felsőoktatási intézményben nem főállású oktatók esetében a főállást adó munkahely mellett az egyetem/főiskola igazolása is szükséges);
 • szülőföldi III.-VI. szintű akkreditált állami felsőoktatási intézményben oktatók esetében a felsőoktatási intézménynek a vezetője által hitelesített igazolása arról, hogy a pályázó az órarend szerinti oktatói tevékenységét a felsőoktatási intézményben magyar nyelven (is) folytatja.
 • nyelvvizsga esetén a bizonyítvány fénymásolata.

 

IDE kattintva letöltheti a teljes pályázati kiírást, illetve a pályázat PONTRENDSZERÉT!

 

2017. december 19. kedd 15:12
címkék:
Like ItGoogle ItTweet It