Részvétel a 2017-2018-as tanévben a Márton Áron Szakkollégium programban

1. A pályázat célja
 


A tanulmányaikat a felsőoktatásban végző külhoni, magyar nemzetiségű hallgatók magas színvonalú szakmai képzése szakkollégiumi keretek között, elősegítendő a szülőföldön maradást, illetve a visszatérést a szülőföldre.

2. A pályázat benyújtására jogosultak köre

Pályázatát benyújthatja a felsőfokú tanulmányait szülőföldjén vagy Magyarországon bármely  képzési terület alap- (BA/BSc) vagy mesterszakán (MA/MSc), valamint osztatlan képzésén nappali munkarendben folytató magyar nemzetiségű, külhoni hallgató a Kárpát-medence területéről (Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria), várostól, felsőoktatási intézménytől, kartól, évfolyamtól függetlenül. Egyéb ösztöndíj (miniszteri ösztöndíj, stb.) elnyerése nem kizáró ok, de a szakkollégiumi tanulmányi kötelezettségeket más ösztöndíj keretében végzett munka nem váltja ki.

3. A pályázat szakmai keretei, a szakkollégista kötelezettségei

A Szakkollégium működésével erősíteni kívánja a kisebbségben élő magyarság nemzethez tartozásának tudatát, a magyar kulturális örökséghez való kötődését, valamint a magyar szellemi élet egyik értékmegőrző és értékteremtő központjaként fel kívánja készíteni tagjait a tudományok és a kultúra fejlesztését célzó önálló tevékenységre. A Szakkollégium egyes hazai, valamint nemzetközi tudomány- és oktatásszervezési feladatokat is magára vállal.

Sikeres pályázat esetén a hallgató szakkollégiumi tagságot nyer a Márton Áron Szakkollégium valamelyik szakmai műhelyében. A szakkollégista köteles szakmai munkáját a Szakkollégium Tanulmányi Szabályzatában foglaltak szerint végezni.
https://martonaron.elte.hu/szakkollegium/mukodes/szabalyzatok

A szakkollégista vállalja a tudományterületének megfelelő, pályázatában kijelölt kutatómunka magas színvonalú elvégzését. A szakmai munka végezhető önállóan (szülőföldön tanuló szakkollégista esetén), vagy szemináriumi keretek között (Magyarországon tanuló szakkollégista esetén).

szülőföldjén tanuló szakkollégista a félév során konzultáció céljából tartja a kapcsolatot kijelölt szakmai vezetőjével, valamint minden félévben legalább két alkalommal személyesen is beszámol az elvégzett munkáról. A beszámoló helyszíne Budapest. Az egyik beszámoló a műhelyvezető engedélyével történhet a szülőföldről is.

Magyarországon tanuló szakkollégista minden félévben érdemjegy megszerzésével teljesít legalább egy, a műhelyvezetőjével előzetesen egyeztetett, kutatási témájának megfelelő felsőoktatási tanegységet.
Amennyiben a Magyarországon tanuló szakkollégista Magyarország valamelyik nem budapesti felsőoktatási intézményében végzi tanulmányait, vállalja, hogy minden félévben legalább egy alkalommal személyesen is beszámol műhelyvezetőjének az elvégzett munkáról. A beszámoló helyszíne Budapest. Vállalja továbbá, hogy minden félévben előre egyeztetett formában részt vesz valamely külhoni felsőoktatási intézmény vagy tudományos/kutató intézmény egy szakmai rendezvényén.
Amennyiben a Magyarországon tanuló szakkollégista Budapest valamelyik felsőoktatási intézményében végzi tanulmányait, vállalja, hogy minden félévben előre egyeztetett formában részt vesz valamely külhoni felsőoktatási intézmény vagy tudományos/kutató intézmény két szakmai rendezvényén.  

Valamennyi szakkollégista vállalja, hogy szakmai munkáját, kutatási eredményeit minden évben a Szakkollégium Tanulmányi Szabályzatában foglaltak szerint írásban műhelyvezetője rendelkezésére bocsátja, valamint előzetes megbeszélés alapján bemutatja a Szakkollégium megfelelő szakmai fórumain (műhelykonferencia, nyári egyetem stb.).  

A Szakkollégium vállalja, hogy a szakmai színvonal emelésére minden félévben nyelvi kurzusokat hirdet, valamint a helyi adottságoknak megfelelően együttműködési szándéknyilatkozatokat köt regionális szakkollégiumokkal, határon túli intézményekkel.
Az egyes részkérdések tekintetében a Szakkollégium Tanulmányi Szabályzata a mértékadó.

4. Általános tudnivalók

A pályázaton rendelkezésre álló pénzügyi forrás összege 35.000.000 Ft, azaz harmincötmillió forint.

A pályázaton szakkollégiumi ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma legfeljebb 100 fő.

A szakkollégiumi ösztöndíj 10 hónapra (a 2017/2018-as tanév őszi félévére /5 hónap/, valamint a 2017/2018-as tanév tavaszi félévére /5 hónap/) szól, mértéke minden ösztöndíjas hallgató esetében egységesen, a szakkollégiumba felvett nyertes pályázók számának függvényében kerül megállapításra az alábbiak szerint:

A szakkollégiumi ösztöndíj mértéke

 • legalább egységesen 35.000 Ft/hó/fő, azaz összesen 350.000 Ft/tanév/fő minden ösztöndíjasnak (a szakkollégiumba felvételt nyert maximális 100 fős ösztöndíjas létszám esetén),
 • legfeljebb egységesen 50.000 Ft/hó, azaz összesen 500.000 Ft/tanév/fő minden ösztöndíjasnak (a szakkollégiumba felvételt nyert 70 fős vagy annál kisebb ösztöndíjas létszám esetén).

Az ösztöndíjak folyósítását, az ehhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat (például szerződéskötés) az ELTE látja el.

5. A pályázatok elbírálásának módja, felvételi eljárás

A meghirdetett pályázati kiírás feltételeinek megfelelő (lásd 2. fejezet), és formai szempontból érvényes pályázatokat (lásd 6. és 7. fejezet) a Szakkollégium Felvételi Bizottsága előzetes szűrésnek veti alá, véleményezi szakmai színvonalát és a kutatási program megvalósíthatóságát, majd közzéteszi a szóbeli felvételi vizsgára behívott pályázók névsorát.

szóbeli felvételi vizsga során a Felvételi Bizottság Szakmai Bizottságai minden behívott pályázóval kötetlen beszélgetést folytatnak, majd az írásban benyújtott anyag és a szóbeli felvételi együttes eredménye alapján javaslatot tesznek a szakkollégiumi tagság és az ezzel járó ösztöndíj megítélésére.

Az Igazgató vagy a Kurátor valamennyi felvételre javasolt hallgatóval rövid személyes beszélgetést folytat.

A tagság odaítéléséről az Igazgató dönt a Felvételi Bizottság véleményének meghallgatását követően.

A sikeres pályázók névsorát a Szakkollégium Igazgatója teszi közzé a szóbeli felvételi vizsgától számított legkésőbb harmadik munkanapon a Szakkollégium honlapján.

A Szakkollégium felvételi eljárásáról részletesen a Szakkollégium Felvételi Szabályzata rendelkezik:

https://martonaron.elte.hu/szakkollegium/mukodes/szabalyzatok

A pályázati anyag a pályázó szakjának megfelelő képzési terület alapján az alábbi szakmai műhelyekbe kerül besorolásra: 1. Bölcsészettudományi műhely; 2. Természettudományi műhely; 3. Informatikai műhely; 4. Jogi és Társadalomtudományi műhely; 5. Gazdaságtudományi műhely; 6. Pedagógusképző műhely; 7. Műszaki műhely; 8. Orvos- és egészségtudományi, Sporttudományi műhely; 9. Művészeti műhely.

6. A pályázás és a felvételi eljárás főbb időpontjai

A pályázatot elektronikus úton kérjük eljuttatni az alábbi címre: masz.felveteli@gmail.com
Határidő: 2017. augusztus 31.
Felhívjuk figyelmét, hogy hiánypótlásra kizárólag a szülőföldön tanuló jelentkezők hallgatói jogviszonyának igazolása esetén van mód! Az erről szóló hivatalos dokumentumot a szakkollégista tagságot nyert hallgató utólagosan is bemutathatja.
Minden egyéb hiányosság esetén a pályázat formai szempontból hibásnak minősül!

A szóbeli felvételi vizsgára testületi döntés alapján behívott hallgatók névsora megtekinthető a Szakkollégium honlapján 2017. szeptember 4-től.

A szóbeli felvételi vizsga helyszíne a Szakkollégium épülete (Budapest, 1037 Kunigunda útja 35.). Ideje: 2017. szeptember 7–8.

Az egyedi döntés alapján szakkollégiumi tagságot nyert hallgatók névsora megtekinthető 2017. szeptember 13-tól a Szakkollégium honlapján.


 
7. A pályázathoz csatolandó mellékletek
(a pályázat kizárólag valamennyi, alább felsorolt melléklet benyújtásával érvényes)

 • kitöltött pályázati adatlap (az adatlap letölthető a https://martonaron.elte.hu/szakkollegium/felveteli oldalról)
 • önéletrajz (hagyományos, leíró jellegű)
 • hallgatói jogviszony igazolása/felvételi határozat
 • felsőbb évesek esetén a lezárt félévek tanulmányi eredményeit tartalmazó hiteles irat
 • szakmai kutatási terv legalább 1, legfeljebb 2 oldalban (Times New Roman betűtípus, 12 betűméret, másfeles sorköz), mely tartalmazza az alábbiakat:
  • szakmai érdeklődés leírása,
  • az eddig elvégzett szakirányú tanulmányok bemutatása  
  • szakmai/kutatási terv bemutatása („Milyen tudományos munkát szeretnék végezni?”)
  • a pályázat benyújtásának motivációi („Miért jelentkeztem?”)
 • szaktanári ajánlás (felsőoktatási oktatótól/kutatótól vagy középiskolai szaktanártól)
 • nyelvvizsgabizonyítvány másolata

A mellékleteket pdf vagy jpeg vagy tiff formátumban kérjük csatolni.

8. Nem pályázhatnak

a Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező személyek;
a PhD-tanulmányokat folytató egyetemi hallgatók.

 

Kérjük, hogy a Pályázati adatlapot töltse le, majd kitöltött formában csatolja a jelentkezéséhez! Kérjük, ne feledkezzen meg a többi pályázati mellékletről sem!

Pályázati kiírás 2017-18-as tanév PDF formátum

Pályázati adatlap DOCX formátum

2017. július 28. péntek 16:29
címkék:
Like ItGoogle ItTweet It