Zrínyi Ilona Kárpátljai Magyar Szakkollégium

Leírás:
Alapszabály


1. Általános rendelkezések
Az egyesület hivatalos neve: Kárpátaljai Magyar Szakkollégium
Az egyesület neve röviden: KMSZ
Az egyesület neve ukránul: Закарпатський Угорський Колегіум
Székhelye: 90202 Beregszász, Olha Kobiljanszka út 17., „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány

A KMSZ (a továbbiakban Szakkollégium) a kárpátaljai felsőoktatási és kutatóintézetekben szervezett felsőoktatási vagy aspiránsi képzésben részt vevő kárpátaljai magyar hallgatókat, oktatókat és kutatókat egyesítő tehetséggondozó műhely.

2. A Szakkollégium célkitűzései
Felkarolni a kárpátaljai felsőoktatási intézményekben tanuló legtehetségesebb magyar ajkú hallgatókat (a természettudományok és a humántudományok területén) és lehetőség szerint biztosítani számukra mindazokat a szakmai fejlődésükhöz szükséges feltételeket, melyek kiemelkedő eredmények elérését teszik lehetővé.

3. A Szakkollégium tevékenysége
A Szakkollégium Kárpátalján hivatalosan akkreditált felsőfokú oktatási, illetve tudományos intézmények magyar ajkú hallgatóit (a Szakkollégiumba felvételt nyert hallgatókat), illetve oktatóit (a Szakkollégiumba felvételt nyert diákok tudományos munkájának vezetőit – a tutorokat) egyesíti a kitűzött célok elérése érdekében. A Szakkollégium infrastrukturális szervezeti hátterét a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, valamint a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány biztosítja.
A Szakkollégium az adott intézmények adminisztrációjától függetlenül működik, a lehető legteljesebben kihasználva a korszerű információs, távoktatási rendszerek nyújtotta lehetőségeket, illetve a magyarországi intézményekkel való együttműködési lehetőségeket.
A Szakkollégium keretében végzett kutatómunkát célszerű a hallgató tanulmányaira és a tutor által folytatott kutatómunkára, szakterületükre építeni.

4. Tagság

 4.1.1.A Szakkollégium tagjai a hallgatók és a tutorok.

 4.1.2.Szakkollégiumi hallgató az a kárpátaljai magyar fiatal, aki valamely akkreditált kárpátaljai felsőfokú oktatási vagy kutató intézet diákja, aki pályázati úton felvételt nyert a Szakkollégiumba.

 4.1.3.Szakkollégiumi tutor az a tudományos fokozattal rendelkező kutató, akinek jelöltje felvételt nyert a Szakkollégiumba.

4.2. A tagok jogai

 4.2.1.A Szakkollégium tagja részt vesz a képzésben, használja a Szakkollégium infrastruktúráját, részt vesz a Szakkollégium rendezvényein.

4.3. A tagok kötelezettségei

 4.3.1. A Szakkollégium tagja köteles a Szakkollégium alapszabályát betartani.

 4.3.2. A Szakkollégium tagja köteles a Szakkollégium által rábízott és az általa elvállalt feladat teljesítése érdekében gondosan eljárni, tételesen elszámolni az elvégzett munkáról.

4.4. A tagság megszűnése

4.4.1. A Tagság megszűnik:

 1.      a szakkollégiumi hallgató kilépésével;

 2.      elhalálozás esetén;

 3.      a hallgatói jogviszony megszűnésével;

 4.      kizárással;

 5.      szakkollégiumi tutor tagsága automatikusan megszűnik a Szakkollégiumi hallgató tagságának megszűnése esetén.

 4.4.2.A tag kilépési jogát a Szakkollégium Elnökéhez intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolja. A tagság megszűnése a nyilatkozatnak az Elnökhöz érkezésével hatályosul, ez nem érinti a Szakkollégiummal, illetőleg ennek érdekében eljáró személlyel szemben fennálló elszámolási vagy egyéb kötelezettségeit.

 4.4.3.Kizárásnak van helye, amennyiben a tag a rábízott és az általa elvállalt feladatot nem teljesíti, valamint a kötelezettségeinek rendszeresen vagy tartósan nem tesz eleget, illetve súlyosan gátolja a Szakkollégium működését vagy veszélyezteti célkitűzéseinek megvalósítását.

 4.4.4.A tag kilépésének illetve felmondásának elfogadásáról valamint kizárásáról az Elnök előterjesztésére a Kárpátaljai Felsőoktatási Tehetséggondozó Tanács (a továbbiakban a KFTT) dönt, egyúttal rendezi a tag fennálló kötelezettségeinek sorsát, és erről értesíti az érintettet.

A szervezet
KFTT
A Szakkollégium Elnöke
Felvételi bizottság
Apellációs bizottság
Titkárság

Szervezeti rend

5.1.1. KFTT

5.1.1. A Szakkollégium legfőbb szerve a KFTT.

5.1.2 A KFTT kizárólagos hatáskörei:

 1.      az Alapszabály elfogadása és módosítása;

 2.      döntés a megszűnés, az átalakulás, az egyesülés, a beolvadás, a szétválás kérdésében;

 3.      az Elnök, a Felvételi Bizottság, az Apellációs Bizottság tagjainak megválasztása;

 4.      az Elnök utasítása és féléves beszámolójának elfogadása;

 5.      az ösztöndíjat elnyert hallgatók és tutorok beszámolóinak meghallgatása, az éves kutatói munka minősítése;

 6.      bizottságok létrehozása.

 
5.2. A Szakkollégium Elnöke

5.2.1 A KFTT három évre megválasztja a Szakkollégium Elnökét.

5.2.2 A Szakkollégium Elnökének megválasztása egyszerű többséggel, nyílt szavazással történik.

5.2.3 A Szakkollégium Elnökének jogköre és feladatai:

 1.      irányítja a Szakkollégiumot, ellátja folyamatos képviseletét különböző fórumokon, felel annak tevékenységéért;

 2.      elkészíti az évi beszámolót;

 3.      koordinálja a Bizottságok munkáját;

 4.      felügyeli a Titkárságot;

 5.      beszámolással tartozik a KFTT -nek.

5.2.4. Az Elnököt akadályoztatása esetén az általa kijelölt Szakkollégiumi tag helyettesíti.

 
5.3. Felvételi bizottság

5.3.1.A Felvételi Bizottságot a KFTT választja.

5.3.2.A Felvételi Bizottság feladatai:

 1.      a beérkezett pályázatok és a szóbeli felvételi vizsga alapján dönt a hallgatók felvételéről;

 2.      a felvételi eredményéről írásban értesíti a felvételizőket;

 3.      tevékenységéről a KFTT -nek beszámolással tartozik.

5.3.3.A Felvételi Bizottság saját kebeléből elnököt és titkárt választ.

5.3.4.A Felvételi Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, ennek hiányában a KFTT útmutatásai az irányadók.

5.4. Apellációs Bizottság

5.4.1.A Apellációs Bizottságot a KFTT választja.

5.4.2.Az Apellációs Bizottság feladatai:

 1.      kivizsgálja a felvételivel kapcsolatosan benyújtott apellálásokat (apellálások csak a felvételi napján nyújthatók be).

5.4.3.Az Apellációs Bizottság a tevékenységéről a KFTT -nek beszámolással tartozik.

5.4.4.Az Apellációs Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, ennek hiányában a KFTT útmutatásai az irányadók.

5.5. Titkárság

5.5.1.A Szakkollégium szervező, ügyviteli és adminisztratív munkáját a Titkárság látja el. A Titkárság ügyviteli rendjét a KFTT hagyja jóvá.

5.5.2.A Titkárság munkáját az Szakkollégium Elnöke irányítja.

6. A felvételi rendje

6.1. A Szakkollégiumba a hallgatók pályázati úton nyerhetnek felvételt. A pályázat 3-5. évfolyamokon tanuló, PhD tanulmányokra készülő, kiváló eredményeket felmutató diákok is benevezhetnek. A magyar nyelvtudás kritérium tanár és diák esetében.

6.2.A pályázati követelményekről, a beadás határidejéről a KFTT dönt.

7. Tanulmányi követelmények

7.1 A Szakkollégiumban a hallgatók jövendő tevékenységére (értelmiségi pályára, tudományos kutatómunkára, doktori képzésre) előkészítő, a célokhoz alkalmazottan szervezett és megfelelő módszerű képzés folyik tutori foglalkozások és más oktatási módszerek formájában.

7.2 A Szakkollégium hallgatói a tanulmányi és vizsgakötelezettségüknek az adott felsőoktatási intézményben, karokon tesznek eleget, végzettséget és oklevelet is nyernek. Részképzés esetén beszámítható az illetékes intézményben kapott eredmény is.

7.3 A tutori foglalkozások (minimálisan heti 2 óra) látogatása kötelező. A tutori foglalkozások anyagait a tanár határozza meg a mindenkori tantervek alapján, illetve azok kiegészítőjeként. A folyó tanulmányi ügyekben konzultációk adhatók a munkarendnek megfelelően.

7.4 A Szakkollégiumi tagság ideje alatt kötelező évente legalább egy tudományos munka (cikk, konferencia anyaga) megírása és publikálása. Szintén kötelező évente legalább egy tudományos konferencián való részvétel, személyes felszólalás (illetve posterelőadás).

7.5 A második szakkollégiumi félév végéig kötelező az állami nyelv középfokú elsajátítása. Emellett a negyedik szakkollégiumi félév végéig kötelező egy második, európai idegen nyelv elsajátítása olyan szinten, amely megfelel a tudományos irodalom fordításának, konferenciaanyagok előkészítésének.

7.6 A fentiek elmulasztása a szakkollégiumi tagság megszűnését eredményezi. Ugyancsak elengedhetetlen követelmény, hogy a hallgató tanulmányi átlageredménye az adott tanintézetben ne legyen 4,0-nél kisebb, a szaktantárgyakból 4,5-nél. A szakkollégiumi tagság megszűnéséről a KFTT dönt a 3.4. pontban leírtak szerint.

Kitétel:
A szakkollégiumi tagok tanulmányútjai, konferenciákon való részvétele, különböző pályázatai a lehető legnagyobb mértékben és tárgyszerűen támogatandók.
A szakkollégiumi hallgatók és tutorok havonta megfelelő ösztöndíjban részesülnek, évi 10 hónapon keresztül, melyet a KFTT javaslata alapján az OM folyósít.

8. A Szakkollégium gazdálkodása

8.1 A Szakkollégium önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját bevételeivel és vagyonával felel, a tagok a Szakkollégium tartozásaiért nem felelnek.

8.2 A Szakkollégium az anyagiakat és a vagyoni eszközt biztosító szervnek tételesen elszámolni köteles.

8.3 A Szakkollégium megszűnése, feloszlása esetén a vagyonról a KFTT dönt kétharmados többséggel. Ez a vagyon csak a kárpátaljai magyar oktatás céljaira adományozható, ruházható át.

A Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium
Doktori Programja
Szabályzat


1. Általános rendelkezések

A Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium (a továbbiakban KMSz) doktori programja a KMSz alapszabályában rögzített célkitűzéseivel és alaptevékenységével összhangban működik.

2. A program célkitűzései
Felkarolni a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola munkatársait, akik ukrajnai tudományos fokozat elérésén fáradoznak.
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán nem működik doktori iskola (aspirantura). Ez egyrészt megnehezíti a Főiskola munkatársai számára a tudományos fokozat megszerzését, másrészt megnehezíti a Főiskola fokozattal rendelkező oktatói számára a tudományos utánpótlás felnevelését, saját tudományos iskola létrehozását. A KMSz doktori programjának fő feladata, hogy ezeket a hiányosságokat pótolja.

3. A doktori programban részvevők
A doktori programban részt vehetnek a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola azon munkatársai, akik felvételt nyertek a programba és témavezetőik.
A doktori program témavezetője az a tudományos fokozattal rendelkező kutató, akinek jelöltje felvételt nyert a KMSz doktori programjába.

4. A doktori programban résztvevők jogai
A doktori program résztvevője használja a Szakkollégium infrastruktúráját, részt vesz a Szakkollégium rendezvényein.

5. A doktori programban résztvevők kötelezettségei
A doktori programban résztvevő köteles a Szakkollégium alapszabályát betartani.
A doktori programban résztvevő köteles a Szakkollégium által rábízott és az általa elvállalt feladat teljesítése érdekében gondosan eljárni, tételesen elszámolni az elvégzett munkáról.

6. A tagság megszűnése
A doktori programban résztvevők tagsága megszűnik:

1.      a kutató kilépésével;

2.      elhalálozás esetén;

3.      a disszertáció megvédésével;

4.      kizárással;

5.      a témavezető tagsága automatikusan megszűnik a Szakkollégiumi hallgató tagságának megszűnése esetén.


7. A doktori program vezetője

A doktori program vezetője a KMSz elnöke.

8. A doktori program felvételi eljárása
A felvételről a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola vezetősége dönt a benyújtott kutatási tervek és szóbeli beszámoló alapján.
A felvételi eljárásról jegyzőkönyv készül.

9. Követelmények
A doktori program résztvevői kötelesek:

 a tervezett disszertációs értekezés témájából évente egy cikket publikálni az Ukrajnai Atesztációs Bizottság által elismert szaklapok egyikében;

 a tervezett disszertációs értekezés témájából elért eredményekről évente beszámolni egy – az Ukrajnai Atesztációs Bizottság által jegyzet – szakmai konferencián;

 felmutatni a készülő disszertáció egy fejezetét.

Kitétel:
A doktori programban részt vevő fiatal kutatók és témavezetőik havonta megfelelő ösztöndíjban részesülhetnek, melynek javasolt mértéke a KMSz tutori programjában résztvevők ösztöndíjának kétszerese.
A finanszírozás a KMSz éves keretén belül történik.
A tutori és doktori program között a költségek a maradék elv alapján oszlanak meg, úgy, hogy mindig a doktori program élvez elsőbbséget.
A doktori program elindítása nem sértheti a tutori programban már elindított kutatásokban részt vevő hallgatók és tutorok érdekeit, vagyis egy újabb doktori kutatás csak a tutori programban jelentkező üresedés esetén indítható.
Mivel a KMSz doktori programjának finanszírozása a KMSz éves keretén belül történik, a doktori program elindítása nem jelentheti a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola oktatóinak kizárását bármilyen más kutatási támogatásból, feltéve, hogy az adott kutató nem vesz részt a KMSz doktori programjában.Csatolmányok:
2010-osszesito.pdf
kmsz09.pdf
2012. május 28. hétfő 16:23
címkék:
Like ItGoogle ItTweet It