A GJA munkássága

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány munkássága

A kárpátaljai gazdasági, kulturális élet fejlődésének elengedhetetlen feltétele a kiemelkedő tudású, adottságú és képességű fiatalok, a tehetségek megtalálása, tehetségük kibontakozásának támogatása, a fiatal kutatók segítése. A kimagasló képességű fiatalok felkutatása, azonosítása és folyamatos fejlesztésük ma már egy adott vidék versenyképességét meghatározó kulcstényezővé lépnek elő, mely munkában kiemelkedő szerep jut a különböző oktatási intézményeknek és tehetséggondozó szervezeteknek is. Ebből a megfontolásból hozta létre a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, valamint a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség a „GENIUS” Jótékonysági Alapítványt, amely többek között az esélyegyenlőség jegyében széleskörű tehetséggondozást, fejlesztést, valamint tehetségkutatást végez Kárpátalja magyar anyanyelvű iskolásai, egyetemi, főiskolai hallgatói, fiatal kutatói között.

Célunk a tehetségsegítő programok integrált rendszerének létrehozása, egyenlő hozzáférés biztosítása a tehetséggondozás területén, a tehetséges fiatalok társadalmi felelősségének növelése, a tehetségsegítő személyek és szervezetek munkájának megbecsülése, a kárpátaljai magyar értelmiségi réteg kinevelése. Fontos, hogy minél több lehetőséget kínáljunk a tehetséges tanulók, hallgatók, kutatók ismereteinek, készségeinek a képzési anyagon túllépő kiszélesítésére, hogy összefogjuk a tehetséggondozás iránt elkötelezett pedagógusokat, közös gondolkodásra, sikeres munkára ösztönözzük őket.

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány az alábbi tevékenységeket végzi:

Bentlakásos tehetséggondozó hétvégék matematikából

A program 3x3 napos foglalkozás keretén belül valósul meg a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola bázisán. A program 5–11. osztályos tanulóknak szól. Erre az alkalomra a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség által szervezett Geőcze Zoárd és a Terebesi Viktor matematika emlékversenyen 1–10. helyezést elért iskolások kapnak meghívást. A program célja, hogy a résztvevők elmélyítsék, bővítsék matematikai tudásukat. A hétvégék során kiváló matematikatanárok foglalkoznak a tanulókkal, akik már a következő versenyekre is felkészítik őket.

 

Bentlakásos tehetséggondozó hétvégék biológiából, kémiából és földrajzból

A fentihez hasonlóan 3x3 napos tehetséggondozó hétvégék valósulnak meg a biológia-kémia-földrajz tantárgyi csoportban is kimagasló szaktanárok bevonásával. A tehetséggondozó program a Herman Ottó biológiaversenyre, a Hevesy György kémiaversenyre és a Teleki Pál földrajz, földtan egyéni versenyre, valamint a Sajó Károly környezetvédelmi csapatversenyre készíti fel a tanulókat, emellett a résztvevők természettudományi ismereteinek elmélyítésére és bővítésére is figyelmet fordítanak. A tehetséggondozó programban a 7–8. osztályos korcsoport vesz részt.

 

Nyári táborok

Gyakorlati és elméleti foglalkozások sorozata biztosítja a táborozók szakszerű fejlődését kárpátaljai és magyarországi szakemberek, művészek bevonásával, ezenkívül különböző szabadidős tevékenységek, tanulmányutak valósulnak meg a tábor ideje alatt, amelyek hasznos időtöltést biztosítanak a gyerekeknek. Ezekre a táborokra a 8–16 éves korosztályú tanulók jelentkezhetnek.

Bereg-vidéki Sporttábor, helyszíne: II. RFKMF Felsőfokú Szakképzési Intézete.

Ung-vidéki Sporttábor, helyszíne: II. RFKMF Egán Ede Szakképzési Centrum Nagydobronyi Szakképzési Központja.

Ugocsai Sporttábor, helyszíne II. RFKMF Egán Ede Szakképzési Centrum Tiszapéterfalvai Szakképzési Központja.

Brazil Jiu-Jitsu Sporttábor, helyszíne: II. RFKMF Egán Ede Szakképzési Centrum Tiszapéterfalvai Szakképzési Központja.

Gitár-, ének- és verstábor, helyszíne: Kisgejőci Egry Ferenc Líceum.

Ung-vidéki Népzenei és Néptánctábor, helyszíne: II. RFKMF Egán Ede Szakképzési Centruma.

Jankovics Mária Alkotótábor – két turnusban valósul meg, egymást követő héten, az I. turnus helyszíne: II. RFKMF.

 A II. turnus helyszíne: Egán Ede Szakképzési Centrum Tiszapéterfalvai Szakképzési Központja.

Bereg-vidéki Népzenei és Néptánctábor, helyszíne: II. RFKMF Felsőfokú Szakképzési Intézete.

Színjátszó tábor helyszíne: II. RFKMF.

 

Soós Kálmán ösztöndíjprogram

Az ösztöndíjprogram a következő alprogramokból tevődik össze:

  1. Kárpátaljai Vándoregyetem

A Vándoregyetem célja, hogy a kárpátaljai magyar nyelvű felsőoktatásban dolgozó tanárok és kutatók valamennyi kárpátaljai magyar tannyelvű felsőoktatási intézményben bemutathassák kutatási témájukat. Olyan magyar nemzetiségű tanárok vagy kutatók pályázhatnak, akik valamelyik kárpátaljai felsőoktatási intézményben munkaviszonnyal rendelkeznek, és általános érdeklődésre számot tartó témával előadást kívánnak tartani a beregszászi Kálvin János Református Szakkollégiumban, az Ortutay Elemér Görög Katolikus Szakkollégiumban, a radvánci Szent Gellért Római Katolikus Szakkollégiumban, az Ungvári Nemzeti Egyetemen és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán.

  1. Magyar nyelvű oktatási jegyzetek és magyar nyelvű szaknyelvi szótárak készítése

Az alprogram célja, hogy azoknak a felsőoktatásban tanított tantárgyaknak az esetében, amelyekhez magyar nyelven nincs vagy hiányos, esetleg nem áll rendelkezésre megfelelő oktatási jegyzet és szaknyelvi szótár, támogassa a magyar nemzetiségű oktatók jegyzet- és szótárkészítését. A pályázatra legalább 90 oldal terjedelmű oktatási jegyzettel vagy szaknyelvi szótárral jelentkezhetnek.

  1. Kárpátaljai vonatkozású kutatások támogatása

Olyan magyar nemzetiségű diákok támogatása a cél, akik az elmúlt két tanévben írták és védték meg szakdolgozatukat valamelyik kárpátaljai felsőoktatási intézményben, és annak témája kapcsolódik vidékünkhöz.

Az alprogramokra benyújtott pályázatok értékelését a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány által működtetett Kárpátaljai Felsőoktatási Tehetséggondozó Tanács végzi, és a pályázati döntést is ez a testület hozza meg az előzetesen megfogalmazott szempontrendszer szerint.

 

Tehetségpontok működtetése

A tizenöt Tehetségpont célja a tehetséges gyerekek felkutatása és felkarolása. A különböző tantárgyi csoportokban több mint 1500 tanuló vehet részt az oktatásban. A tanulókkal szaktanárok foglalkoznak.

 

„Szól a Fülemüle!” – Kárpátaljai népzenei és néptánc tehetségkutató

A program célja, hogy a felnövekvő gyerekek minél szélesebb körben ismerjék meg a magyar népzene és néptánc csodálatos világát, és egy életre kötelezzék el magukat a magyarság értékei mellett, valamint az oktató-nevelő munka színvonalának felmérése és értékelése. A tehetségkutatóra bármelyik kárpátaljai alapfokú művészeti iskola, együttes, egyesület csoportja, szólistája nevezhet. A versenyre az autentikus magyar népzene, néptánc bármely tájegységéhez kötődő produkciókkal lehet jelentkezni 6–17 éves kor között.

A Tehetségkutató négy kategóriában zajlik 2 korosztályban: hangszeres szólista, hangszeregyüttesek, táncos párok, néptáncegyüttesek. A tehetségkutató helyszíne: II. RFKMF.

 

Buzánszky Jenő Labdarúgó Kupa, célja a labdarúgás népszerűsítése, a Kárpát-medence ifjú labdarúgó tehetségeinek felkutatása, erősítése és támogatása, valamint sportkapcsolatok építése.

A labdarugó kupa helyszíne: a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Egészségügyi és Sportcentruma.

 

ZeneVarázslat képzés és hangverseny

A program célja, hogy minél közelebb hozza a gyerekekhez a klasszikus zenét. A rendezvény szakmai referense Várnagy Andrea, Liszt Ferenc- és Budapest Márka-díjas magyar zongoraművész. A képzésre olyan 8–16 év közötti gyerekek jelentkezhetnek, akik már legalább 1 éve tanulnak zongorázni. A növendékek – maximum 20 fő – zenetanárukkal együtt vesznek részt a 30 órás képzésen. A program része egy előválogató és egy záró hangverseny.

 

Ady Endre ösztöndíjprogram

A kárpátaljai magyar nyelvű oktatásban részt vevő, magyar nemzetiségű, 6–11. osztályban (közép- vagy általános iskolában) tanuló, kiemelkedően tehetséges és szociálisan hátrányos helyzetű tanulók pályázhatnak. Évente 24 tanuló részesülhet ösztöndíjban.

 

Kézilabda Tehetségpontok

Az Alapítvány a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával és a Magyar Kézilabda Szövetség Sportakadémiai Központjával együttműködve 17 Tehetségpontot működtet, 3 régióban (Ung, Bereg, Máramaros-Ugocsa). 45 csoportban zajlanak foglalkozások.

 

Zupkó József Kézilabda Emléktorna

A rendezvény célja a kézilabda népszerűsítése, az ifjú tehetséges kézilabdázó fiatalok felkutatása, versenylehetőség biztosítása, nemzetközi sportkapcsolatok építése, valamint tisztelgés Zupkó József érdemes edző emléke előtt. Az emléktornán a Kárpát-medence bármely országából érkező csapatok részt vehetnek.

 

„Gyökerek és Szárnyak” – szakmai tanulmányutak és példaképek nyomdokaiban program

A rendezvénysorozat a szülőföldön maradást népszerűsítő programokat valósít meg. Két alprogramból áll:

Ez hát a hon – kárpátaljai honismereti szakmai tanulmányutak, célja az élményközpontú tanulás, a diákok testi és lelki kikapcsolódása.

Példaképek nyomdokaiban – célja olyan híres kárpátaljai származású személyiségekkel való találkozás megvalósítása, akik motiváló hatással lehetnek a diákok számára.

 

Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium

A Szakkollégiumba a 3–6. évfolyamokon nappali tagozaton tanuló, kiváló eredményeket felmutató diákok pályázhatnak egy tudományos témával és doktori fokozattal rendelkező tutoraikkal. Az ösztöndíj minden tanév 10 hónapjára szól. Célja: felkarolni a kárpátaljai felsőoktatási intézményekben tanuló legtehetségesebb magyar ajkú hallgatókat (a természettudományok és a humán tudományok területén), és lehetőség szerint biztosítani számukra mindazokat a szakmai fejlődésükhöz szükséges feltételeket, melyek kiemelkedő eredmények elérését teszik lehetővé.

 

Diplomahonosítási ösztöndíj

A program célja, hogy támogatást nyújtson a Magyarországon szerzett diplomák (BSc, MSc és PhD fokozatú) Ukrajnában történő honosítására.

 

Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók Konferenciája

A konferenciát a Magyar Tudomány Ünnepe programsorozattal egyidejűleg a Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat egyik állomásaként rendezzük. Célja, hogy hitelesen bemutassa a legújabb tudományos eredményeket, és a fiatalabb nemzedék figyelmét is felkeltse a tudományos életpálya iránt.

 

Tudományos Vitadélután

A Tudományos Vitadélután célja, hogy a kárpátaljai főiskolai és egyetemi hallgatók, a kárpátaljai magyarság jövőjét jelentő értelmiségiek minél szélesebb körű ismeretekkel rendelkezzenek, és rálátásuk legyen a világban zajló folyamatokra, problémákra, kihívásokra.

A Vitadélután témája mindig igazodik az adott év jeles eseményeihez, amelyek fontosak és nagy jelentőségűek a történelem és kultúra szempontjából. A Vitadélutánok alkalmat adnak arra, hogy figyelmet szenteljünk történelmünk nagyjainak, gyökereinknek, hagyományainknak, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző, minket megerősítő szellemi értékeinket.

 

Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia

A Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia (KTDK) az Országos Tudományos Diákköri Tanács TDK Határok nélkül (HTDK) programjával együttműködve minden év májusában az Ukrán Tudomány Napjához igazodva kerül megrendezésre.

A KTDK célja: a kárpátaljai felsőoktatásban tanulók magyar nyelvű szakmai önképzésének és kapcsolatépítésének ösztönzése. Emellett segíti az egyetemisták, főiskolások, fiatal kutatók és befogadó műhelyeik között új tudományos és társas kapcsolatok megteremtését, azok elmélyítését.

 

Országos Tudományos Diákköri Konferencia

A KTDK-n kimagasló eredményeket elért fiatalok részt vehetnek az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, amelyet kétévente rendeznek az Országos Tudományos Diákköri Tanács szervezésében a Magyar Tudományos Akadémia fővédnökségével, továbbá a felsőoktatásban érintett minisztériumok és országos hatáskörű intézmények, szervezetek, alapítványok erkölcsi, szakmai, valamint anyagi támogatásával.

 

Kárpátaljai Tehetségnap

Évente, június első szombatján Tehetségnapot tartunk, ahová minden Tehetségpontból érkeznek diákok. Itt a tanévzáró ünnepi műsor mellett átadják a különféle ösztöndíjakat, elismeréseket.

Like ItGoogle ItTweet It