ZRÍNYI ILONA KÁRPÁTALJAI MAGYAR SZAKKOLLÉGIUM 23 TANÉV TÜKRÉBEN

A Zrínyi Ilona Szakkollégium a kárpátaljai felsőoktatási és kutatóintézetekben szervezett felsőoktatási képzésben részt vevő kárpátaljai magyar hallgatókat, oktatókat és kutatókat egyesítő tehetséggondozó műhely, melyet a 1999/2000-es tanévben hozott létre a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 2012 óta a „Genius” Jótékonysági Alapítvány működteti.

A Szakkollégium célkitűzése felkarolni a kárpátaljai felsőoktatási intézményekben tanuló legtehetségesebb magyar ajkú hallgatókat (a természettudományok és a humán tudományok területén), és lehetőség szerint biztosítani számukra mindazokat a szakmai fejlődésükhöz szükséges feltételeket, melyek kiemelkedő eredmények elérését teszik lehetővé.

A Szakkollégium Kárpátalján hivatalosan akkreditált felsőfokú oktatási, illetve tudományos intézmények magyar ajkú hallgatóit (a Szakkollégiumba felvételt nyert hallgatókat), illetve oktatóit (a Szakkollégiumba felvételt nyert diákok tudományos munkájának vezetőit – a tutorokat) egyesíti a kitűzött célok elérése érdekében. A Szakkollégium infrastrukturális szervezeti hátterét a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola biztosítja.

A Szakkollégium az adott intézmények adminisztrációjától függetlenül működik, a lehető legteljesebben kihasználva a korszerű információs, távoktatási rendszerek nyújtotta lehetőségeket, illetve a magyarországi intézményekkel való együttműködési lehetőségeket. A Szakkollégium keretében végzett kutatómunkát célszerű a hallgató tanulmányaira és a tutor által folytatott kutatómunkára, szakterületükre építeni.

A szakkollégiumra a 3–6. évfolyamokon, nappali tagozaton tanuló, kiváló eredményeket felmutató diákok pályázhatnak, egy tudományos témával és doktori fokozattal rendelkező tutoraikkal. Az ösztöndíj minden tanév 10 hónapjára szól Jelentkezni júniustól - szeptemberig van lehetőségük a kutatásukat Kárpátalján végző kárpátaljai főiskolai vagy egyetemi hallgatóknak. Felvételi vizsga minden év szeptemberében zajlik. 

Működési felépítés

A Zrínyi Ilona Szakkollégium elnöke a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány által működtetett Kárpátaljai Felsőoktatási Tehetséggondozó Tanács elnöke (továbbiakban KFTT). Ezáltal a Szakkollégium legfőbb szerve a KFTT, mely dönthet minden más szerv hatáskörébe tartozó kérdésben is. A KFTT kizárólagos hatáskörei: az Alapszabály elfogadása és módosítása; döntés a megszűnés, az átalakulás, az egyesülés, a beolvadás, a szétválás kérdésében; Felvételi Bizottság megválasztása; az Elnök utasítása és féléves beszámolójának elfogadása; az ösztöndíjat elnyert hallgatók és tutorok beszámolóinak meghallgatása, az éves kutatói munka minősítése; bizottságok létrehozása.

A Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium alapszabályzata IDE kattintva letölthető.

Felvételi Bizottság

A KFTT jelöli ki a Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium felvételi vizsgabizottságát, amelynek feladatai a következők - a beérkezett pályázatok és a szóbeli felvételi vizsga alapján pontozza a felvételizőket, de határozatot nincs jogában tenni (tevékenységéről a KFTT-nek beszámolással tartozik); a Felvételi Bizottság saját tagjaiból elnököt és titkárt választ; a Felvételi Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, ennek hiányában a KFTT útmutatásai az irányadók.

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 2012 óta végzett Zrínyi Ilona Szakkollégium titkári munkája alatt összesen 59 vizsgabizottsági tag járult hozzá a felvételi vizsga szakmai tudásával. A Felvételi Bizottság tagjai kárpátaljai neves professzorok és doktorok (a II. RFKMF, UNE, MÁE és a KMAT tagjai), valamint magyarországi tudományos fokozattal rendelkező elismert szakemberek.

A Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium felvételi vizsgabizottságának adatbázisa IDE kattintva letölthető.

A Felvételi Bizottság a felvételi vizsgát követően javaslatot tesz a KFTT részére, amely értékeli, megvitatja, majd dönt arról – meghatározza a tanév ZISZK ösztöndíjasainak a listáját.

A Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium tanéveinek ösztöndíjas listája IDE kattintva elérhető.

1999-2000

2000-2001

2001-2002

2002-2003

2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2021-2022

2022-2023

Felevételi eljárás

A Szakkollégiumba a hallgatók pályázati úton nyerhetnek felvételt. A magyar nyelvtudás kritérium tanár és diák esetében. A pályázati követelményekről, a beadás határidejéről a KFTT dönt. Felvételt nyerhet azon hallgató, aki a felvételi vizsgán szerezhető maximum 60 pont 60 %-át eléri. A Szakkollégiumba először és másodszor, harmadszor pályázók külön tesznek felvételi vizsgát, mely értelmében külön elbírálásban részesülnek. A KFTT a felvételi vizsga eredmények jóváhagyásánál az abszolút lista alapján a keretszámtól függetlenül minimum pontszámot állapíthat meg.

A Kárpátaljai Magyar Szakkollégium Alapszabályának megfelelően, és figyelembe véve a felvételiző diákokat oktató intézetek, illetve szakok széles skáláját, a felvételi eljárás a benyújtott jelentkezések elbírálásából és szóbeli vizsgából áll. A felvételi eljárás mindkét részében a Felvételi Bizottság tagjai értékelnek a következőképpen:

1. A benyújtott jelentkezések elbírálása

A pályázati kérelmek értékeléséhez a pontrendszer IDE kattintva letölthető.

2. A szóbeli vizsga

A Felvételi Bizottság minden tagja a szóbeli vizsgán helyben értékeli a 4 alapkérdésre adott választ (kérdésenként maximum 10 pont) valamint a pótkérdésekre adott választ (maximum 20 pont).

            Alapkérdések:

  1. Vázolja tudományos kutatási témáját és kutatási tervét, magyarázza meg újszerűségét, fontosságát, helyét a mai tudományban.
  2. Vázolja elképzeléseit a jövendő munkapályájáról.
  3. Az adott tudomány műveléséhez szükséges európai nyelvből szövegértési feladatot kell megoldania.
  4. Ismertessen egy legújabb tudományos, műszaki vagy kulturális eredményt a szakterületének megfelelően.

Pótkérdések: a Felvételi Bizottság megítélése szerint tehet fel kérdéseket a felvételiző rátermettségének, szakmai ismereteinek és általános műveltségnek tisztázására.

Az egyéni vizsga ideje 15 perc. A szóbeli vizsgán elért pontokat a Felvételi Bizottság minden tagja bevezeti a felvételi adatlapra. A vizsga végén minden bizottsági tag összegzi a felvételi adatlapon bejegyzett pontokat. A Bizottság Elnöke összegzi az elért pontszámokat, és ennek alapján rangsorolja a felvételizőket. A vizsga menetét a kijelölt titkár jegyzőkönyvbe foglalja. A Felvételi Bizottság minden tagja aláírásával ellátott Összesítő a Kárpátaljai Felsőoktatási Tehetséggondozó Tanácshoz kerül jóváhagyás miatt.

Ezt követően sor kerül a Kárpátaljai Felsőoktatási Tehetséggondozó Tanács ülésére, ahol döntenek a tanév ösztöndíjasairól.

A Felvételi és az Ellenőrző Bizottság munkáját, az utazási és egyéb költségeket a Kárpátaljai Felsőoktatási Tehetséggondozó Tanácshoz az elfogadott eljárásoknak megfelelően fedezi.

Zrínyi Ilona Szakkollégium tagság

A Szakkollégium tagjai a hallgatók és a tutorok. Szakkollégiumi hallgató az a kárpátaljai magyar fiatal, aki valamely akkreditált kárpátaljai felsőfokú oktatási vagy kutató intézet nappali képzésben résztvevő diákja, aki pályázati úton felvételt nyert a Szakkollégiumba. Szakkollégiumi tutor: tudományos fokozattal rendelkező kutató, akinek jelöltje felvételt nyert a Szakkollégiumba. Szakkollégiumi hallgató csak azon személy lehet, aki más kutatói ösztöndíjjal nem rendelkezik a pályázási tanév idejére. Erről becsületbeli nyilatkozattal tesz bizonyságot, melynek formanyomtatványa a pályázati kiírás csatolmánya. A Szakkollégium tagja köteles a Szakkollégium alapszabályát betartani. A Szakkollégium tagja köteles a Szakkollégium által rábízott és az általa elvállalt feladat teljesítése érdekében gondosan eljárni, tételesen elszámolni az elvégzett munkáról. A Szakkollégium hallgató tagja köteles részt venni és kutatási eredményeit bemutatni a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és az Országos Tudományos Diákköri Tanács TDK Határok nélkül (HTDK) által szervezett Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencián.

A tutori foglalkozások (minimálisan heti 2 óra) látogatása kötelező. A tutori foglalkozások anyagait a tanár határozza meg a mindenkori tantervek alapján, illetve azok kiegészítőjeként. A folyó tanulmányi ügyekben konzultációk adhatók a munkarendnek megfelelően. A Szakkollégiumi tagság ideje alatt kötelező évente legalább egy tudományos munka (cikk vagy konferencia anyag) elkészítése. A tutor tudományterületének megfelelő témát vezethet. A hallgató tanulmányi átlaga az adott tanintézetben nem lehet a szaktantárgyakból 4,0-nél alacsonyabb. A szakkollégiumi tagság megszűnéséről a KFTT dönt, amiről jegyzőkönyv készül.

A Zrínyi Ilona Szakkollégium kutatói ösztöndíjprogram ösztöndíjainak kifizetése a tanévben 1 részletben történik: a minden év júniusában megrendezett GENIUS Tehetségnapon. Minden ösztöndíj kifizetést egy beszámolói időszak előz meg, mely alatt egy minimum 10 oldalas beszámolót és egy konzultációs lapot nyújtanak be a támogatott hallgatók, akik közösen szignózzák a dokumentumokat tutoraikkal együtt.

A tagság megszűnése a szakkollégiumi hallgató kilépésével; elhalálozás esetén; a hallgatói jogviszony megszűnésével; kizárással;

A tag kilépési jogát a Szakkollégium Elnökéhez intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolja. A tagság megszűnése a nyilatkozatnak az Elnökhöz érkezésével válik hatályossá, ez nem érinti a Szakkollégiummal, illetőleg ennek érdekében eljáró személlyel szemben fennálló elszámolási vagy egyéb kötelezettségeit. Kizárásnak van helye, amennyiben a tag a rábízott és az általa elvállalt feladatot nem teljesíti, valamint a kötelezettségeinek rendszeresen vagy tartósan nem tesz eleget, illetve súlyosan gátolja a Szakkollégium működését vagy veszélyezteti célkitűzéseinek megvalósítását. A tag kilépésének illetve felmondásának elfogadásáról, valamint kizárásáról az Elnök előterjesztésére a Kárpátaljai Felsőoktatási Tehetséggondozó Tanács (a továbbiakban a KFTT) dönt, egyúttal rendezi a tag fennálló kötelezettségeinek sorsát, és erről értesíti az érintettet.

A Zrínyi Ilona Szakkollégium 1999-2023 tanévek között összesen 219 tagot számlál 361 ösztöndíjas részvétellel, hiszen egy hallgató több tanévben is elnyerte a támogatást. A ZISZK a korábban Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, majd II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, az Ungvári Nemzeti Egyetem és a Munkácsi Állami Egyetem hallgatói.

A ZISZK eddigi tagjainak adatbázisa IDE és tutorainak adatbázisa IDE kattintva letölthető.

Az alábbi táblázat részletes kimutatást ad a ZISZK ösztöndíjasok intézményi összetételéről:

A Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium intézményi statisztikája IDE kattintva elérhető.

IDE kattintva letölthető a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanszékeinek Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium részvételi statisztikája

A 2008/2009-es és a 2009/2010-es tanévekben a Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium doktori programot is meghirdetett.  Mindkét tanévben 2-2 PhD hallgató nyert szakkollégiumi tagságot, akik a Kárpátaljai Magyar Főiskola diákjai voltak.

A Zrínyi Ilona Szakkollégium kutató ösztöndíj korábban az Emberi Erőforrások Minisztériuma, majd 2020-tól az Innovációs és Technológiai Minisztérium, 2022-től pedig a Kulturális és Innovációs Minisztérium nyújtotta támogatásból valósul meg. A 2011/2012-es tanévben nem került meghirdetésre az ösztöndíj program, mivel a koordinációs és lebonyolító feladatok ebben a tanévben váltottak titkárságot.

Váradi Natália,

a Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium vezetője

   

   

2023. február 9. csütörtök 09:11
címkék:
Like ItGoogle ItTweet It